BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

MCOO-KD.1110.3.2018

 

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO CENTRUM OBSŁUGI OŚWIATY

w KRAKOWIE

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze koordynator w projekcie ze środków zewnętrznych w MCOO w Krakowie, Ilość: 1 do 3 etatów

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

1.spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych;

2. wykształcenie wyższe preferowane ekonomiczne, lub administracja

3. doświadczenie w realizacji/ koordynacji projektów w ramach EFS.

4. umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera, biegła znajomość MS Office, w szczególności Word i Excel oraz Internet,

5. minimum 4 letni staż pracy.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) znajomość bieżących wytycznych w zakresie realizacji projektów unijnych,

2) wiedza na temat form wsparcia realizowanych w projektach,

3) umiejętność przygotowania i prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanymi działaniami projektowymi m.inn. z zakresu wniosków o płatność i zamówień publicznych na dostawy i usługi z zastosowaniem przeisów ustawy Prawo zamówień publicznych,

4) umiejętność obsługi systemów teleinformatycznych związanych z realizacją projektów np. SL2014,

5) dyspozycyjność, otwartość na nowe zadania zawodowe,

6) komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość,

7) umiejętność pracy w grupie i pod presją czasu.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów teoretycznych i praktycznych, rozmowy kwalifikacyjnej i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Warunki pracy i płacy:

1) wymiar czasu pracy: 3x 1 etat,

2) płaca zasadnicza 3300,00 zł + premia regulaminowa 20 % + dodatek za wieloletnia pracę dla osób ze stażem powyżej 5 lat,

3) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, a następna na czas trwania projektu,

4) miejsce pracy: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MCOO w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

5.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Koordynowanie postępem prac w projekcie min :

1. przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi działaniami projektowymi w zakresie merytorycznym i administracyjnym oraz kontrola zgodności z przyjętym harmonogramem i budżetem projektu, w tym w zakresie terminowości i rzetelności sporządzania wszelkiej sprawozdawczości w części merytorycznej oraz prowadzenie bieżącej dokumentacji projektu i jej prawidłowej archiwizacji,

2. sporządzanie wniosków o płatność i sprawozdań zgodnie z aktualnymi wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

3. przygotowywanie i prowadzenie sprawozdawczości w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014 tj. postępu rzeczowego realizacji projektu, wskaźników produktu i rezultatu, bazy monitorowania uczestników projektu, bazy personelu oraz zamówień publicznych,

4. przygotowywanie dokumentów do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z wymaganymi przepisami prawa, szacowanie wartości zamówienia oraz udział w pracach komisji przetargowych i współdziałanie w tym zakresie z komórką zamówień publicznych,

5. przygotowanie i prowadzenie zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro zgodnie z Regulaminem w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (zamówienia publiczne na dostawy i usługi o wartości nie przekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 30 000 euro, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych),

6. opracowywanie procedur, zarządzeń Dyrektora MCOO oraz dokumentacji do prawidłowego realizowania projektu,

7. monitorowanie przepisów i wytycznych mających wpływ na prawidłowe rozliczanie projektów,

8. nadzór nad prawidłowym sporządzaniem umów z wykonawcami zadań,

9. monitorowanie postępu realizowanego projektu w stosunku do harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz sprawowanie kontroli merytorycznej wszelkich wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu,

10. nadzór nad planami finansowymi dla realizowanych projektów, dokonywanie zmian, sporządzanie wniosków,

11. reprezentowanie realizatora projektu podczas kontroli zewnętrznych, przedkładanie pisemnych wyjaśnień,

12. zbieranie i uaktualnianie harmonogramów i przesyłanie ich na bieżąco do Instytucji pośredniczącej RPO WM, dla prawidłowego przebiegu realizacji projektu,

13. dbałość o prawidłową promocję projektu oraz nadzór nad oznakowaniem pomieszczeń, sprzętu itp., zgodnie z Wytycznymi obowiązującymi w umowie partnerskiej,

14. prowadzenie rejestrów i dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych w projekcie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych,

15. zapewnienie właściwego wewnętrznego przepływu informacji, mającego wpływ na zakres, cele, czy rezultaty projektu,

16. realizacja zapisów umowy partnerskiej zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w projekcie i wnioskiem o dofinansowanie.

 

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

4) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).

 

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

8 Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Koordynator w Sekcji Projektów Zewnętrznych w MCOO w Krakowie należy składać osobiście w siedzibie Centrum (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków w terminie do dnia ( nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP) 3 lutego 2018 roku.(liczy się data wpływu do Centrum)

 

10. Aplikacje, które wpłyną do Centrum niekompletne lub po określonym wyżej terminie n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

 

11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Centrum – (I piętro) oraz na stronie internetowej Centrum.

12. Osoby które spełnią wymogi formalne o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

 

 

 Lista kandydatów

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (koordynator ds realizacji projektów zewnętrznych)