BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

DYREKTOR

ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W ZARZĄDZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

UL. BOLESŁAWA CZERWIEŃSKIEGO 16, 31-319 KRAKÓW

 

Referent/Starszy Referent w Referacie Obsługi Mieszkańców

nazwa stanowiska pracy

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

b) Wykształcenie wyższe w zakresie: zarządzania/gospodarowania nieruchomościami, prawa, administracji, ekonomii/zarządzania, gospodarki przestrzennej lub ukończone studia wyższe na innym kierunku niż ww. wraz z ukończonymi studiami podyplomowymi w zakresie gospodarki/zarządzania nieruchomościami.

 

Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość statutu Miasta Krakowa i statutu ZBK oraz wynikających z niego zadań,

b) znajomość Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie,

c) znajomość ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

d) znajomość Kodeksu cywilnego – Księga pierwsza. Część ogólna.; Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. – Tyt. I Dz. II-V, Tyt. IV; Księga trzecia. Zobowiązania. – Tyt. I, Tyt. II, Tyt. XVII Dz. I, Tyt. XXII; Księga czwarta. Spadki. – Tyt. I, Tyt. II,

e) znajomość przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami – Dz. I, Dz. II Rozdz. 1, 2, 3 i 4, Dz. V Rozdz. 3,

f) znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego – Dz. I, Dz. II Rozdz. 1-4, Dz. VII, Dz. VIII,

g) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,

h) dobra znajomość oprogramowania biurowego MS Office.

 

W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym dodatkowym technikom naboru (np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Bieżąca obsługa najemców.

b) Sporządzanie i aktualizacja umów najmu lokalu mieszkalnego.

c) Przeprowadzenie wizji lokalnych celem sprawdzania stanu technicznego i sanitarno - porządkowego nieruchomości.

d) Nadzór i kontrola podmiotów działających na zlecenie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.

e) Uczestnictwo w komisjach dotyczących spraw eksploatacyjnych i technicznych w bezpośrednio administrowanych zasobach.

f) Prowadzenie i aktualizacji kart ewidencji budynków i lokali.

g) Współpraca merytoryczna z komórkami organizacyjnymi Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, Urzędu Miasta Krakowa i innymi jednostkami.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat.

b) Płaca zasadnicza: od 2 550 zł do 2 700 zł brutto miesięcznie + premia uznaniowa miesięczna zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat.

c) Zatrudnienie na okres co najmniej 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony (obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)).

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

6. Wymagane dokumenty:

a) Curriculum Vitae (CV).

b) Dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia).

c) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia - w przypadku wymaganego doświadczenia/stażu pracy w ogłoszeniu o naborze).

d) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

e) Informacja z krajowego rejestru karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

f) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

a) Oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, w terminie do dnia 26.01.2018 r. z dopiskiem na kopercie EM-2/18.

b) Decyduje data wpływu do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.

c) Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

d) O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

e) Oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

f) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=32&dok_id=22169) oraz na tablicy informacyjnej ZBK.

 

8. Ilość etatów: 1 etat

 

Katarzyna Zapał

Dyrektor ZBK
 

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EM-2/18)