HONOROWY TYTUŁ PRZYJACIELA SPORTU

ZGŁOŚ SWOJEGO KANDYDATA DO TYTUŁU "PRZYJACIEL SPORTU A.D. 2019" - przypomnienie

 

Rada Miasta Krakowa, kierując się intencją wspierania, prowadzenia i rozwoju działalności w dziedzinie kultury fizycznej, ustanowiła honorowy tytuł Przyjaciel Sportu, który przyznawany jest corocznie osobom fizycznym lub przedsiębiorcom za działalność społeczną, wyróżniającą się pomoc finansową lub za wspieranie imprez i organizacji sportowych.

 

To honorowe wyróżnienie nadawane jest przez Prezydenta Miasta Krakowa na wniosek Kapituły, w skład której powoływani są: przewodniczący Rady Miasta Krakowa i jej trzej przedstawiciele, a także dyrektor Wydziału Sportu, przedstawiciel laureatów z lat ubiegłych oraz przedstawiciel Rady ds. Sportu.

 

Tytuły są przyznawane w dwóch kategoriach, tj.:

 1. za najciekawszą formę i efektywność wspierania kultury fizycznej na terenie Gminy Miejskiej Kraków - ocenianą według kryteriów określonych przez Kapitułę,
 2. za najwyższy wkład finansowy w rozwijanie kultury fizycznej poprzez pomoc udzielaną sportowcom lub organizacjom sportowym działającym na terenie Gminy Miejskiej Kraków - oceniany wg kryterium wysokości (kwoty bezwzględne).
  Laureaci tytułu otrzymują dyplom i nagrodę w postaci statuetki. Po raz pierwszy honorowy tytuł Przyjaciela Sportu nadano w 2000 r.

W zgłoszeniu należy podać:

 1. imię i nazwisko lub nazwę kandydata do tytułu,
 2. adres zamieszkania lub siedziby kandydata,
 3. wskazanie kategorii tytułu, do której zgłaszany jest kandydat,
 4. krótką charakterystykę kandydata,
 5. opis dotychczasowych działań wspomagających rozwój kultury fizycznej na terenie Gminy Miejskiej Kraków, podejmowanych przez kandydata,
 6. szczegółowe uzasadnienie zgłoszenia kandydatury.

Informacje dodatkowe:

 • prawo do zgłaszania kandydatur do tytułu Przyjaciel Sportu ma każdy podmiot,
 • zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatem do tytułu,
 • zgłoszenia należy składać w terminie do 30 kwietnia w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, Kraków, tel. 12616-9611

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Laureaci wszystkich edycji konkursu

 

 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.