BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Podinspektor w Dziale Wsparcia Osób Niepełnosprawnych


1. Wymagania formalne:

Spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych oraz dodatkowo:

 1. wykształcenie wyższe,

 2. udokumentowany staż pracy – minimum 2 lata,

 3. bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office.

 


2. Wymagania dodatkowe:

1. znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

2. znajomość rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

3. znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,

4. znajomość ustawy o pomocy społecznej,

5. dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu, komunikatywność,

6. kreatywność, samodzielność w działaniu, łatwość w nawiązywaniu kontaktów,

7. umiejętność redagowania pism,

8. sprawność rachunkowa oraz organizacyjna, dokładność, terminowość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie.

 

3. Zakres obowiązków:

1. Prowadzenie spraw osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w szczególności w zakresie pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” w tym:

 a) prowadzenie rejestrów spraw,

 b) sprawdzanie poprawności i kompletności składanych dokumentów,

 c) rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie w oparciu o zgromadzoną dokumentację, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami oraz z uwzględnieniem wysokości limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań,

 d) pełnienie nadzoru i kontroli nad realizacją zadania i prawidłowym wykorzystaniem przekazanego dofinansowania,

 e) przeprowadzanie kontroli w zakresie prawidłowego wykorzystania dofinansowania przez beneficjentów związanych z realizacją Programu,

 f) sporządzanie sprawozdań do PFRON z realizacji Programu,

 g) przygotowanie list płatniczych dotyczących przekazywania środków finansowych należnych indywidualnym osobom niepełnosprawnym,

 h) rozliczanie udzielonych dofinansowań,

 i) inne zadania wynikające z realizacji Programu.

2. Realizacja zadań wynikających z zajmowanego stanowiska zlecanych przez Dyrektora lub bezpośredniego przełożonego.

 

Zakres odpowiedzialności:

1. właściwą organizację pracy,

2. sprawowanie kontroli nad realizowanymi zadaniami,

3. opracowywanie materiałów analitycznych i sprawozdawczości z powierzonego zakresu działań,

4. realizację wydatków dotyczących powierzonych zadań.

 

Zakres upoważnień:

1. uprawnienia do parafowania pism w zakresie realizacji powierzonych zadań.

 


4. Warunki pracy i płacy:

Praca na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu. Wynagrodzenie zasadnicze: od 2400,00 złotych do 3000,00 złotych, inne dodatki – zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników MOPS w Krakowie.

Możliwa konieczność odbycia służby przygotowawczej.

 


5. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny, CV,

2. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

3. kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

4. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko - Podinspektor w Dziale Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”,

7. opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS”.

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14 w terminie do 30 stycznia 2018 roku (zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Podinspektor w Dziale Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.7. Ilość etatów:
    1


Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.


Dyrektor
Witold Kramarz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Dziale Wsparcia Osób Niepełnosprawnych)