BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Konsultant Prawnik-SP


1. Wymagania formalne:

1. Wymagania określone w art. 6 ust.1, ustawy o pracownikach samorządowych,

2. Posiadanie co najmniej dwuletniego stażu pracy na stanowisku prawnika,

3. Wykształcenie wyższe prawnicze.

 


2. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość przepisów ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020; ustawy o zatrudnieniu socjalnym, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej, znajomość ustaw dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego i innych ustaw mających zastosowanie w realizacji pracy Sekcji,

2. Znajomość dokumentów składających się na system realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, w szczególności: „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2013-2020”, „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020”; „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020”,

3. Doświadczenie w zakresie realizacji projektów finansowanych z EFS lub w zakresie zadań zawartych w ogłoszeniu,

4. Umiejętność redagowania pism,

5. Umiejętność praktycznej interpretacji przepisów w ww. zakresach,

6. Umiejętność analizy dokumentów i projektowanych rozwiązań,

7. Umiejętność klarownego formułowania myśli w mowie i piśmie,

8. Umiejętność logicznego myślenia i wyciągania wniosków,

9. Pożądane cechy osobowości: sprawność organizacyjna, kreatywność, terminowość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, empatia, asertywność, wychodzenie z inicjatywą, samodzielność w prezentowaniu możliwych rozwiązań problemów,

10. Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie standardowych aplikacji: Word, Excel, poczta elektroniczna, Internet,

11. Znajomość bazy danych Lex i umiejętność sprawnego wyszukiwania potrzebnych informacji.

 

3. Zakres obowiązków:

1. Przygotowywanie, aktualizowanie i procedowanie aktów prawa wewnętrznego, przygotowywanie procedur, umów, oświadczeń, formularzy i innych pism w zakresie działań Sekcji.

2. Bieżąca weryfikacja, analizowanie i przygotowywanie stanowisk dotyczących dokumentów i działań podejmowanych przez Sekcję pod kątem ich zgodności z prawem, zgodności z wnioskiem o dofinansowanie, umową ramową i dokumentami stanowiącymi elementy systemu realizacji poszczególnych projektów koordynowanych przez Sekcję.

3. Współpraca z radcami prawnymi MOPS i Sekcją Zamówień Publicznych w zakresie działań Sekcji, w tym przygotowywanie korespondencji i opiniowanie dokumentów (SIWZ, wzory umów, formularzy ofertowych).

4. Przygotowanie i parafowane pism na podpis Kierownika w zakresie działań Sekcji.

 


4. Warunki pracy i płacy:
Praca na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu. Wynagrodzenie zasadnicze: od 2500,00 złotych do 3500,00 złotych, inne dodatki – zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników MOPS w Krakowie. Możliwa konieczność odbycia służby przygotowawczej.

 


5. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny, CV,

2. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

3. Kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

4. Oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6. Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko „Konsultant Prawnik–SP”,

7. Opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS”.

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14 w terminie do 22 stycznia 2018 roku (zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konsultant Prawnik–SP”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 


7. Ilość etatów:
     1

 

Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.Dyrektor
Witold Kramarz


Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Konsultant-Prawnik SP)