Dokument archiwalny


ZAKOLE WISŁY – Projekt planu, projekt ustaleń

 


Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - odmienne zasadyPROJEKT został wykonany przez WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA - patrz: Zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bipPROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 2938/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2019 r.

DRUK NR 851:
- w dniu 20 listopada 2019 r. - czytanie i głosowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu (Druk nr 852) - Rada podjęła uchwałę Nr XXIX/735/19 oraz czytanie i głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu (Druk nr 851) - Rada podjęła uchwałę Nr XXIX/744/19 w sprawie uchwalenia planu.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-tekstUzasadnienie rozwiązań zawartych w projekcie planu

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 2 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 3 do uchwały


strona bipProjekt uchwały w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa
uwag złożonych do projektu planu - Zarządzenie Nr 2940/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2019 r. (Druk nr 852)
(wyłączona jawność)*


strona bipAUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu
- Zarządzenie Nr 3120/2019 Prezydenta Mista Krakowa z dnia 20 listopada 2019 r. (Druk nr 851) (wyłączona jawność)*


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych


STENOGRAM Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji XXIX - 20 listopada 2019 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK
PROJEKT PONOWNIE WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 19 sierpnia do 16 września 2019 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 16 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 5 września 2019 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych
PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 2 stycznia do 30 stycznia 2018 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 30 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 23 stycznia 2018 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowychpowrótPowrót do strony głównej planu  |  Zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip