BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Archiwum 2018


 

271.1.1575.2018 Zakup prasy

 

 

271.1.1556.2018 „Druk poradnika dla rodziców przeznaczonego dla uczestników projektu <<Rodzicu nie jesteś sam>> w nakładzie 3000 egzemplarzy".

 

 

271.1.1510.2018 Ubezpieczenie NNW dla uczestników Klubów Samopomocy.

 

 

271.1.1434.2018 Wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji dźwigu osobowego hydraulicznego i platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

 

 

271.1.1462.2018 Dostawa switcha.

 

 

271.1.1398.2018 Dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych.

 

 

271.1.1355.2018 Ubezpieczenie uczestników Klubów Samopomocy od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

 

271.1.1326.2018 Wydruk i dostawa druków wewnętrznych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

 

 

271.1.1376.2018 Dostawa 8 switchy Cisco SG550X-48P.

 

 

271.1.1337.2018 Zakup i dostawa kalendarzy na potrzeby pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w roku 2019

 

 

271.1.1263.2018 Organizacja spotkań wigilijnych dla beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

 

 

271.1.1301.2018 Usługa cateringowa dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej

 


271.1.1235.2018 Modernizacja dźwigu osobowego w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Józefińskiej 14 w Krakowie oraz wykonywanie okresowych przeglądów tego dźwigu

 

 

271.1.1228.2018 Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej oraz ogrodzenia z siatki na terenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej przy ul. Bardosa 9 w Krakowie.

 

 

271.1.1227.2018 Dostawa paczek mikołajowych dla dzieci z rodzin zastępczych.

 

 

271.1.1181.2018 Modernizacja dźwigu osobowego w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Józefińskiej 14 w Krakowie oraz wykonywanie okresowych przeglądów tego dźwigu.

 

 

271.1.1176.2018 Zakup i dostawa artykułów i materiałów plastycznych

 

 

271.1.1134.2018 Wycinka i nasadzenie drzew i krzewów

 

 

271.1.1140.2018 Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej oraz ogrodzenia z siatki na terenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej przy ul. Bardosa 9 w Krakowie.

 

 

271.1.1131.2018 Zorganizowanie i przeprowadzenie gry miejskiej o charakterze edukacyjno - integracyjnym.

 

 

271.1.1106.2018 na dostawę sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych.

 

 

271.1.1103.2018 na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

 

 

271.1.1048.2018 Dostawa mebli.

 

 

271.1.1060.2018 Wywóz nieczystości płynnych z Ogrzewalni dla Bezdomnych przy ul. Wielickiej 44B w Krakowie.

 

 

271.1.1016.2018 Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbiórką budynku gospodarczego na terenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej przy ul. Bardosa 9 w Krakowie.

 

 

271.1.1018.2018 Przeprowadzenie oddziaływań psychologiczno - terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

 

271.1.1001.2018 Zakup i dostawa artykułów i materiałów plastycznych

 

 

271.1.923.2018 Wykonanie robót budowlanych w budynku na os. Górali 19 w Krakowie.

 

 

271.1.953.2018 Zakup i dostawa artykułów spożywczych

 

 

271.1.976.2018 Dostawa sprzętu komputerowego.

 

 

271.1.972.2018 Wykonanie i dostawa mebli.

 

 

271.1.750.2018 Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników MOPS w Krakowie realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz dla członków grup roboczych lub Zeposłu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejskiej Kraków

 

 

271.1.940.2018 Świadczenie usług transportu/utylizacji mienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

 

 

271.1.899.2018 Zakup i dostawa artykułów plastycznych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

 

 

271.1.902.2018 Wykonanie sieci telekomunikacyjnej (instalacji okablowania sieci logicznej) w budynku przy ul. Mazowieckiej 4 w Krakowie.

 

 

271.1.889.2018 Przeprowadzenie szkolenia dla Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie z zakresu pracy z grupą

 

 

271.1.867.2018 Przeprowadzenie oddziaływań psychologiczno - terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

 

271.1.785.2018 Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

 

 

271.1.742.2018 - Przeprowadzenie superwizji dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

 

271.1.722.2018 Przeprowadzenie jednodniowego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

 

271.1.704.2018 Przeprowadzenie oddziaływań psychologiczno - terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

 

271.1.702.2018 Przeprowadzenie superwizji dla pracowników Miejskiego Ośroda Pomocy Społecznej w Krakowie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

 

271.1.692.2018 Wykonanie robót budowlanych związanych z bieżącą konserwacją obróbek blacharskich gzymsu w budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Makuszyńskiego 19A w Krakowie.

 


271.1.612.2018 Dostawa chemii gospodarczej na potrzeby MOPS w Krakowie.

 

 

271.1.637.2018 Zorganizowanie i przeprowadzenie treningu kompetencji społecznych w formie treningu redukcji strestu opartego na uważności - mindfulness dla uczestników PAL.

 

 

271.1.679.2018 Podstawienie kontenerów oraz wywóz odpadów.

 

 

271.1.677.2018 Świadczenie usług dostępu do Internetu w lokalu przy ul. Dąbrówki 7/3 w Krakowie.

 

 

271.1.630.2018 Wykonanie robót budowlanych związanych z bieżącą konserwacją dachu oraz likwidacją zawilgocenia w pomieszczeniu mieszkania chronionego na os. Krakowiaków 46 w Krakowie.

 

 

271.1.633.2018 Wykonanie robót budowlanych w zakresie bieżącego remontu Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej przy ul. Bardosa 9 w Krakowie.

 

 

271.1.635.2018 Szkolenie pracowników MOPS w Krakowie w zakresie dialogu motywującego.

 

 

271.1.590.2018 Przeprowadzenie oddziaływań psychologiczno - terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

 

271.1.623.2018 Wymiana central alarmowych w systemach alarmu przeciwłamaniowego w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

 

 

271.1.602.2018 Wykonanie i dostawa mebli

 

 

271.1.584.2018 Organizacja i przeprowadzenie zajęć nauki języka angielskiego w ramach projektu "Chce zostać poliglotą" fiansowanego ze środków Budżetu Obywatelskiego Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

 

 

271.1.428.2018 Zakup i dostawa artykułów spożywczych

 

 

271.1.485.2018 Zakup i dostawa odzieży roboczej, materiałów do napraw i budowlanych, dhemii gospodarczej oraz narzędzi i części do narzędzi.

 

 

271.1.499.2018 Wywóz odpadów wraz z podstawieniem kontenera.

 

 

271.1.482.2018 Superwizja dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

 

271.1.491.2018 Przeprowadzenie szkolenia pn. "Ochrona danych osobowych w praktyce jednostek pomocy społecznej w zakresie wejścia przepisów Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych (RODO)" dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

 

 

271.1.470.2018 - Mycie i sprzątanie wnętrz samochodów.

 

 

271.1.427.2018 - Przeprowadzenie szkolenia pn. "Ochrona Danych Osobowych w praktyce jednostek pomocy społecznej w zakresie wejścia przepisów Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych (RODO)" dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

 

 

271.1.459.2018 - Organizacja i przeprowadzenie zajęć nauki języka angielskiego w ramach projektu "Chcę zostać poliglotą" finansowanego ze środków Budżetu Obywatelskiego Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

 

 

271.1.335.2018 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w 2018 r. w zakresie: weryfikacji kosztorysów ofertowych i powykonawczych przedkładanych przez osoby niepełnosprawne, ubiegające się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych

 

 

271.1.331.2018 Wykonanie robót budowlanych związanych z bieżącą konserwacją budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej przy ul. Deszczowej 5 w Krakowie.

 

 

271.1.252.2018 Przeprowadzenie superwizji dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie

 

 

271.1.314.2018 Zakup, dostawa i montaż mebli oraz usługa stolarska

 

 

271.1.329.2018 Zakup i dostawa artykułów i materiałów plastycznych

 


271.1.229.2018 Organizacja i przeprowadzenie zajęć nauki języka angielskiego.

 

 

271.1.277.2018 Dostawa materiałów plastycznych.

 

 

271.1.246.2018 Trening kompetencji społecznych

 

 

271.1.242.2018 Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz materiałów opatrunkowych i wyposażenia apteczki.

 

 

271.1.183.2018 Superwizja dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.

 

 

271.1.182.2018 Superwizja dla zatrudnionych w MOPS koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz psychologów zatrudnionych w Zespole do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

 

 

271.1.93.2018 Zakup i dostawa materiałów biurowych i niszczarek

 

 

271.1.69.2018 Usługi fryzjerskie

 

 

271.1.64.2018 Renowacja parkietów

 

 

271.1.52.2018 Zajęcia terapeutyczne - dogoterapia

 

 

271.1.19.2018 Usługi fryzjerskie 

 

 

271.1.7.2018 Doradca zawodowy

 

 

271.1.5.2018 Usługa psychologiczna

 

 

271.1.4.2018 Świadczenie usługi wykonywania okresowych badań profilaktyki zdrowotnej i szczepień pracowaników MOPS w Krakowie w latach 2018-2020.