NOWOHUCKA - REJON KONCENTRACJI USŁUG – Procedura sporządzania planu

 



 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 22 grudnia 2017 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 28 lutego 2017 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr 509/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 marca 2019 r.
 4. Przekazanie projektu planu do ponownego opiniowania i uzgodnień ustawowych - 8 marca 2019 r.
 5. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 31 maja 2019 r.
 6. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 10 czerwca do 9 lipca 2019 r.
 7. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 27 czerwca 2019 r.
 8. Termin składania uwag do wyłożonego projektu planu - do 23 lipca 2019 r.
 9. Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 2025/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 sierpnia 2019 r.
 10. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 2550/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 października 2019 r.
 11. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu - Zarządzenie Nr 2551/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 października 2019 r.
 12. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 23 października 2019 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu oraz czytanie i głosowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu - Rada podjęła uchwałę Nr XXVII/605/19.
 13. Przekazanie projektu planu do ponownego opiniowania i uzgodnień ustawowych - 6 grudnia 2019 r.
 14. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 31 stycznia 2020 r.
 15. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 10 lutego do 9 marca 2020 r.
 16. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonej części projektu planu - 20 lutego 2020 r.
 17. Termin składania uwag do ponownie wyłożonej części projektu planu - do 24 marca 2020 r.
 18. Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonej części projektu planu - Zarządzenie Nr 822/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 marca 2020 r.
 19. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu planu - Zarządzenie Nr 1014/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2020 r.


powrótPowrót do strony głównej planu