Karta usługi KM-5 Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego lub karty pojazdu na wniosek właściciela pojazdu

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca


Nazwa wniosku w ESP systemu Pojazd i Kierowca:

  • Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego


Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego lub karty pojazdu na wniosek właściciela pojazdu w przypadku:
1. zniszczenia
2. utraty (kradzieży, zagubienia)


Informacje szczegółowe:

 

Przed zalogowaniem się na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą proszę zapoznać się z kartą usługi (patrz góra strony), a w szczególności z zakładkami dotyczącymi wymaganych załączników i opłat.

Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku należy dołączyć w postaci skanów (dopuszczalne formaty plików to .pdf lub .jpg, max rozmiar pojedynczego pliku lub strony .pdf nie może przekraczać 200 kB).

Po złożeniu wniosku korespondencja z urzędem odbywa się wyłącznie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na którą wysłane zostanie powiadomienie o poprawności złożonego wniosku lub wezwanie do uzupełnienia braków.

W celu odbioru pozwolenia czasowego lub dowodu rejestracyjnego należy zgłosić się z oryginałami załączonych dokumentów po uprzednim otrzymaniu powiadomienia z urzędu na konto Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Ww. dokumenty można przesłać pocztą na adres urzędu.

Aby elektronicznie załatwić sprawę – wymagany jest bezpieczny podpis lub Profil Zaufany ePUAP.


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznieUWAGI:

Przed wydaniem wtórnika do wniosku dodatkowo należy złączyć

1) W przypadku zniszczenia: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego lub karty pojazdu w stopniu powodującym jego nieczytelność – zniszczony blankiet dokumentu.

2) W przypadku utraty: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego lub karty pojazdu – oświadczenie, zawarte we wniosku, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego).