CENTRUM NOWEJ HUTY II - CZĘŚCI A, B, C – Ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa

 OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 22 maja 2020 r.

o podjęciu procedur planistycznych, które zostały zawieszone z dniem 31 marca 2020 r.


Działając na podstawie art. 15 ust. 1, w związku z art. 17 ust. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz w związku z ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875),

zawiadamiam, że z dniem 24 maja 2020 r.

z mocy prawa następuje podjęcie procedur planistycznych, dotyczących następujących sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów:


- AZORY-ZACHÓD,

- CENTRUM NOWEJ HUTY II-CZĘŚCI A, B, C,

- GÓRKA NARODOWA-OS. GOTYK,

- KLEPARZ,

- RYBITWY-REJON ULICY GOLIKÓWKA.


Równocześnie zawiadamiam, że:

1. został wydłużony termin składania uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów:

- AZORY-ZACHÓD, (przystąpienie na podstawie uchwały Nr XLIV/793/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2016 r.),

- RYBITWY-REJON ULICY GOLIKÓWKA, (przystąpienie na podstawie uchwały Nr LXX/1707/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2017 r.).

Uwagi do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego można wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2020 r.

2. został wydłużony termin wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów:

- CENTRUM NOWEJ HUTY II-CZĘŚCI A, B, C
, (przystąpienie na podstawie uchwały Nr LXXXV/2114/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2017 r.),

- GÓRKA NARODOWA-OS. GOTYK, (przystąpienie na podstawie uchwały Nr LIX/1298/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r.),

- KLEPARZ, (przystąpienie na podstawie uchwały Nr XL/701/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2016 r.).

Wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją zostają wydłużone dodatkowo do dnia 10 lipca 2020 r.

Uwagi do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego można wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lipca 2020 r.

Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów miejscowych odbędą się w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, w następujących terminach:

- CENTRUM NOWEJ HUTY II-CZĘŚCI A, B, C - 9 lipca 2020 r., początek o godz. 15.30


- GÓRKA NARODOWA-OS. GOTYK - 2 lipca 2020 r., początek o godz. 16.00

- KLEPARZ - 7 lipca 2020 r., początek o godz. 15.30

W przypadku zmiany przepisów, terminy dyskusji publicznych mogą ulec zmianie.

Zasady udostępnienia projektów planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją w ramach wyłożenia do publicznego wglądu:

• bezpośredni kontakt i obsługa obywateli odbywa się wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty – w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, w godz. 8.00-15.00 (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) – mailowo pod adresem: bp.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 616-8526, 12 616-8542;

• projekty planów udostępnione są na stronach internetowych:

- CENTRUM NOWEJ HUTY II-CZĘŚCI A, B, C
(-> Odnośnik do strony planu)

- GÓRKA NARODOWA-OS. GOTYK (-> Odnośnik do strony planu)

- KLEPARZ (-> Odnośnik do strony planu)

Ponadto do wszystkich ww. planów miejscowych obowiązują następujące zasady składania uwag:

Uwagi – własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, można wnosić:

• na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa - poprzez wrzucenie pisma z uwagą do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do budynku Urzędu Miasta Krakowa lub – w przypadku uruchomienia Punktów Obsługi Mieszkańców – na stanowiskach informacyjno-podawczych,

• drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,

• drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Nowe zasady składania uwag drogą elektroniczną do wyłożonych do publicznego wglądu projektów planów w związku ze zmianą przepisów w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - szczegóły w informacji -> tutaj

- przykładowy formularz uwagi do pobrania:przykładowy formularz wniosku w docprzykładowy formularz wniosku w pdf

odnośnik do karty usługi ePUAP- odnośnik do karty usługi ePUAP

UWAGA: Liczy się data wpływu do tut. urzędu, a pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Czynności, które zostały dokonane w okresie zawieszenia procedur planistycznych związanych ze sporządzeniem wszystkich ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (tj. złożenie uwag w dniach od 31 marca do 23 maja 2020 r.) są skuteczne.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA O ZAWIESZENIU PROCEDUR PLANISTYCZNYCH

(ODWOŁANE OGŁOSZENIEM z dnia 22 maja 2020 r.)

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), w zw. z art. 15 zzr ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 15 zzs ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.),

zawiadamiam

o zawieszeniu z dniem 31 marca 2020 r. do odwołania procedur planistycznych, związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów:

- AZORY-ZACHÓD,

- CENTRUM NOWEJ HUTY II-CZĘŚCI A, B, C,

- GÓRKA NARODOWA-OS. GOTYK,

- KLEPARZ,

- RYBITWY-REJON ULICY GOLIKÓWKA,

- OBOZOWA-SKOŚNA,

- LAS WITKOWICKI.

Mając na względzie treść art. 15 zzr ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), wyjaśniam, iż czynności, które zostały dokonane w okresie zawieszenia procedury planistycznej związanej ze sporządzeniem ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (tj. złożenie wniosków i uwag) są skuteczne.

Informacje o podjęciu dalszych prac planistycznych związanych ze sporządzeniem projektów ww. planów miejscowych zostaną opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa - PLANOWANIE PRZESTRZENNE (-> Odnośnik do strony BIP)

Szczegółowe informacje dotyczące procedury planistycznej związanej ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych obszarów są opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa - PLANY SPORZĄDZANE (-> Odnośnik do strony BIP)
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 14 lutego 2020 r.

(Terminy zostały zostały zmienione ogłoszeniem z dnia 13 marca 2020 r. - Treść ogłoszenia ->)

(Aktualizacja na dzień 16 marca 2020 r. - W związku z zamknięciem do odwołania budynku przy ul. Mogilskiej 41 dla bezpośredniej obsługi klienta, wyłożenia do publicznego wglądu dostępne są wyłącznie na stronach BIP MK. Ulegają również zmianie sposoby składania uwag - jak określono poniżej)

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Centrum Nowej Huty II - części A, B, C" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) a także w związku z uchwałą Nr LXXXV/2114/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2017 r.o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Centrum Nowej Huty II - części A, B, C" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Projekt planu (w zakresie objętym wyłożeniem) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 24 lutego do 23 marca 2020 r. do 24 kwietnia 2020 r., (z wyjątkiem sobót i niedziel) w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, w godzinach pracy Wydziału. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

- poniedziałki: 13:00 - 15:00
- wtorki, środy, czwartki i piątki: 8:00 - 10:00

Dyskusja publiczna (ODWOŁANA) nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Centrum Nowej Huty II - części A, B, C", w zakresie części projektu planu objętej ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu, zostanie przeprowadzona w dniu 17 marca 2020 r.  w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 15:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2020 r. do dnia 8 maja 2020 r. - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa - od 16.03.2020 r. do odwołania tylko poprzez wrzucenie specjalnej koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do urzędu (Informacja UMK i lista lokalizacji pojemników ->),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

UWAGA: Liczy się data wpływu do tut. urzędu, a pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Wykładana do publicznego wglądu część projektu planu obejmuje:
I. Rysunek planu (załącznik nr 1 do uchwały) - dotyczący części „B” obszaru planu obejmującego teren działki nr 142 obr. 45 Nowa Huta na os. Szklane Domy 2 - w zakresie zmiany przebiegu części nieprzekraczalnej linii zabudowy w Terenie zabudowy usługowej - U.2,
II. Zmiany w Tekście planu (wyróżnione kolorem) w zakresie:
1. Rozdziału II:
a) dopisania ustaleń dotyczących zasad odnoszących się do sytuowania obiektów budowlanych na działce budowlanej (§7 ust.1),
b) dopisanie ustaleń dotyczących zasad ochrony środowiska, przyrody (§8 ust.5),
2. Rozdziału III: zmiany ustaleń dotyczących realizacji kondygnacji podziemnych w Terenie zabudowy usługowej – U.4 (§19 ust.2 pkt 4),

oraz niezbędną korektę redakcyjną projektu planu (zarówno w części graficznej jak i tekstowej) wynikającą z ww. zmian.
Ponadto wprowadzono zmiany w tekście projektu planu uwzględniające nowe publikatory przywołanych ustaw.

Informuję, że:
1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego Urzędu Miasta Krakowa, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn.
9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@um.krakow.pl

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 25 stycznia 2019 r.

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Centrum Nowej Huty II - części A, B, C" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) a także w związku z uchwałą Nr LXXXV/2114/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2017 r.

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Centrum Nowej Huty II - części A, B, C" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Projekt planu (w zakresie objętym wyłożeniem) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 5 lutego do 5 marca 2019 r. (z wyjątkiem: sobót, niedziel i świąt) w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Wydziału. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

- poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki: 8:00 - 10:00
- środy: 13:30 - 15:30

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Centrum Nowej Huty II - części A, B, C" w zakresie części projektu planu objętego ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu zostanie przeprowadzona w dniu 12 lutego 2019 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Lea, początek o godz. 15:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2019 r. - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA: Liczy się data wpływu do tut. urzędu, a pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Wykładana do publicznego wglądu część projektu planu obejmuje:

I. Rysunek projektu planu (załącznik nr 1 do uchwały) dotyczący części „B” obszaru planu obejmującego teren działki nr 142 obr. 45 Nowa Huta na os. Szklane Domy 2 w zakresie:
1. zmiany przebiegu wyznaczonych nieprzekraczalnych i obowiązujących linii zabudowy w Terenie zabudowy usługowej - U.2,
2. zmiany zasięgu strefy zieleni w ramach terenów inwestycyjnych w Terenie zabudowy usługowej - U.2.

II. Tekst projektu planu w zakresie:
1. Rozdziału II: dopisania ustaleń dotyczących zasad odnoszących się do elewacji budynków zawarte w §7 ust. 5,
2. Rozdziału III: ustaleń szczegółowych:
a) dopisania ustaleń dla Terenu zabudowy usługowej - U.2 zawartych w §18 ust.3,
b) zmiany ustaleń dla Terenu zabudowy usługowej - U.4 zawartych w §19 ust. 2 pkt 4,
c) zmiany brzmienia ust. 3 w §19 dotyczącym Terenu zabudowy usługowej - U.4.

Informuję, że:
1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie/Obwieszczenie.
2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004Kraków i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego (Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa, Referat Archiwum, ul. Dobrego Pasterza 116a, 31-416 Kraków), nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@um.krakow.pl

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 31 sierpnia 2018 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Centrum Nowej Huty II - części A, B, C" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) a także w związku z uchwałą Nr LXXXV/2114/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2017 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Centrum Nowej Huty II - części A, B, C" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 10 września do 8 października 2018 r. (z wyjątkiem: sobót, niedziel i świąt) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Biura. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

- poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki: 8:00 - 10:00
- środy: 13:30 - 15:30

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Centrum Nowej Huty II - części A, B, C" zostanie przeprowadzona w dniu 18 września 2018 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 16:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2018 r. - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA: Pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Informuję, że:
1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie/Obwieszczenie.
2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004Kraków i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego (Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa, Referat Archiwum, ul. Dobrego Pasterza 116a, 31-416 Kraków), nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@um.krakow.pl

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10 listopada 2017 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Centrum Nowej Huty II – części A, B, C".


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1405)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr LXXXV/2114/17 z dnia 11 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Centrum Nowej Huty II – części A, B, C":
- część „A” o powierzchni 3,33 ha, obejmująca teren XII Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida, na os. Kolorowym (działki nr 36, 37, 38, 40 obr. 51 Nowa Huta),
- część „B” o powierzchni 1,08 ha, obejmująca teren Szkoły Podstawowej nr 88 im. S. Żeromskiego na os. Szklane Domy (działka nr 142 obr. 45 Nowa Huta),
- część „C” o powierzchni 2,47 ha, obejmująca teren Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych I i II stopnia im. M. Karłowicza znajdujący się na os. Centrum E (działki nr 15, 20/21 obr. 15 Nowa Huta).
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu planu miejscowego.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2017 r. - własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA: Pisma nie spełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.plpowrótPowrót do strony głównej planu