UCHWAŁY RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE

7 kadencja - 2018 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
LIV/2018 15-11-2018 LIV/481/18 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o zmianę kategorii drogi jezdni ulicy Łyszkiewicza i ulicy Królowej Bony uchwała
LIII/2018 25-10-2018 LIII/480/18 zmniejszenia składu Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
LIII/2018 25-10-2018 LIII/479/18 wygaśnięcia mandatu członka Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
LIII/2018 25-10-2018 LIII/478/18 przeniesienia środków finansowych na "Obsługę Dzielnic" w roku 2018 uchwała
LIII/2018 25-10-2018 LIII/477/18 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o ustawienie znaku B-36 "zaakaz zatrzymywania się" na łuku jezdni ul. Urbanowicza na odcinku od bloku nr 6 os. Na Lotnisku do wjazdu do apteki Słonecznej uchwała
LIII/2018 25-10-2018 LIII/476/18 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o wykonanie kompleksowego projektu organizacji ruchu na jezdni ul. Fatimskiej skutkującego poprawą bezpieczeństwa dla mieszkańców poprzez zastosowanie wyniesień jezdni (tzw. progi sinusoidalne) w proponowanych miejscach uchwała
LIII/2018 25-10-2018 LIII/475/18 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o ustawienie znaku ograniczenia prędkości do 30 km/h na całej długości ul. Fatimskiej, w obu kierunkach uchwała
LIII/2018 25-10-2018 LIII/474/18 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o likwidację progu zwalniającego na jezdni ul. Fatimskiej, na wysokości posesji nr 25 uchwała
LII/2018 27-09-2018 LII/473/18 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o budowę parkingów wielopoziomowych dla wybranych lokalizacji na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
LII/2018 27-09-2018 LII/472/18 wniosku do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie o montaż stojaków na rowery przy siłowni zewnętrznej na os. Przy Arce 9 uchwała
LII/2018 27-09-2018 LII/471/18 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o uwzględnienie w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 i kolejne lata bieżącego utrzymania boiska wielofunkcyjnego przy Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka na os. Kalinowym 18 w Krakowie uchwała
LII/2018 27-09-2018 LII/470/18 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego nowego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2019-2020 uchwała
LII/2018 27-09-2018 LII/469/18 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2019 uchwała
LII/2018 27-09-2018 LII/468/18 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2018 uchwała
LII/2018 27-09-2018 LII/467/18 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o zapisanie w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 środków na wymianę dwóch sztuk wind towarowych w budynku Żłobka nr 27 os. Kazimierzowskie 28 uchwała
LII/2018 27-09-2018 LII/466/18 zmniejszenia liczby członków Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
LII/2018 27-09-2018 LII/465/18 wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
LII/2018 27-09-2018 LII/464/18 odwołania członka Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce pełniącego funkcję Zastępcy Przewodniczącego uchwała
LI/2018 30-08-2018 LI/463/18 podziału środków finansowych przeznaczonych na "Obsługę Dzielnic" w roku 2019 uchwała
LI/2018 30-08-2018 LI/462/18 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części powierzchni dachu budynku położonego przy ul. Makuszyńskiego 19A na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 70/5, obręb 9 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków z firmą Polkomtel Sp. z o.o. z przeznaczeniem na dalszą eksploatację istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej uchwała
LI/2018 30-08-2018 LI/461/18 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wykup działek nr: 12/1, 5/5, 5/47, obr.8 jednostka ewidencyjna Nowa Huta oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Bieńczyce Szpital jako ZP (tereny zieleni urządzonej) do zasobu Gminy Miejskiej Kraków uchwała
LI/2018 30-08-2018 LI/460/18 opinii zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 28/28 o pow. 0,0858 ha położonej w obrębie 44 jednostka ewidencyjna Nowa Huta w rejonie ul. Stadionowej i Andersena, będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej składającej się z działki nr 28/6 o pow. 0,0648 ha uchwała
LI/2018 30-08-2018 LI/459/18 zmiany Uchwały Nr XLVII/428/18 Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/386/17 Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia 14.12.2017 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w roku 2018 uchwała
LI/2018 30-08-2018 LI/458/18 zmiany Uchwały Nr XLVII/427/18 Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2018-2019 uchwała
LI/2018 30-08-2018 LI/457/18 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2018 uchwała
LI/2018 30-08-2018 LI/456/18 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2019 uchwała
L/2018 19-07-2018 L/455/18 wydania opinii dla projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa określających organizację i zakres działania dzielnic uchwała
L/2018 19-07-2018 L/454/18 przeniesienia środków finansowych na "Obsługę Dzielnic" w roku 2018 uchwała
L/2018 19-07-2018 L/453/18 ostatecznego wykazu zadań w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2019 uchwała  załącznik
XLIX/2018 28-06-2018 XLIX/452/18 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o ustawienie znaku B-36 "zakaz zatrzymywania się" na ul. Nad Dłubnią uchwała
XLIX/2018 28-06-2018 XLIX/451/18 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2018 uchwała
XLIX/2018 28-06-2018 XLIX/450/18 opinii do projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w 2018 r. uchwała
XLIX/2018 28-06-2018 XLIX/449/18 opinii projektu rozbudowy ul. Generała Leopolda Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego według wariantu nr 1 uchwała
XLIX/2018 28-06-2018 XLIX/448/18 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o podjęcie uchwały zapewniającą maksymalną dopuszczoną przez ustawę bonitikatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności odnośnie terenów gminnych uchwała
XLIX/2018 28-06-2018 XLIX/447/18 wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce do uczestnictwa w pracach Krakowskiej Rady Programowej ds. obchodów jubileuszu 70.lecia Nowej Huty powołanej uchwałą nr XCV/2484/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2018 r. uchwała
XLIX/2018 28-06-2018 XLIX/446/18 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o ustawienie znaku D-3 - "droga jednokierunkowa" na ul. Złoczowskiej na wysokości sklepu Lewiatan, os. Wysokie 19 oraz znaku B-2 - "zakaz wjazdu" na wysokości sklepu monopolowego, os. Wysokie 22C uchwała
XLIX/2018 28-06-2018 XLIX/445/18 upoważnienia dla Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XLIX/2018 28-06-2018 XLIX/444/18 wniosku do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie o wpisanie do Budżetu Miasta Krakowa kompleksowego oczyszczania wody w Zalewie Nowohuckim uchwała
XLIX/2018 28-06-2018 XLIX/443/18 wskazania kandydata na członka Zespołu ds. nowelizacji statutów Dzielnic uchwała
XLIX/2018 28-06-2018 XLIX/442/18 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o ustawienie znaku B-36 "zakaz zatrzymywania się" na ul. Fatimskiej, na wysokości posesji nr 41A, który będzie obowiązywał do skrzyżowania z ul. Łyszkiewicza uchwała
XLVIII/2018 24-05-2018 XLVIII/441/18 opinii dotyczącej możliwości zawarcia kolejnej umowy najmu części powierzchni dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 100 w Krakowie, os. Albertyńskie 36 pod stację bazową telefonii komórkowej z firmą P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwała
XLVIII/2018 24-05-2018 XLVIII/440/18 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o realizację inwestycji polegającej na połączeniu ul. Łopackiego według koncepcji pierwszej opracowanej przez Firmę Inżynierską "ARCUS" z Krakowa uchwała
XLVIII/2018 24-05-2018 XLVIII/439/18 ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy zadań do realizacji w ramach programu "Nowa Huta dziś!" uchwała
XLVIII/2018 24-05-2018 XLVIII/438/18 przeniesienia środków finansowych na "Obsługę Dzielnic" w roku 2018 uchwała
XLVIII/2018 24-05-2018 XLVIII/437/18 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2019 uchwała  załącznik
XLVIII/2018 24-05-2018 XLVIII/436/18 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2018 uchwała
XLVIII/2018 24-05-2018 XLVIII/435/18 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wykonanie monitoringu nad Zalewem Nowohuckim uchwała
XLVIII/2018 24-05-2018 XLVIII/434/18 wniosku do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie o dofinansowanie ze środków ZZM przebudowy ogródka jordanowskiego, os. Kalinowe 9 uchwała
XLVIII/2018 24-05-2018 XLVIII/433/18 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o pilny remont zniszczonych fragmentów jezdni ul. Obrońców Krzyża uchwała
XLVIII/2018 24-05-2018 XLVIII/432/18 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o przywrócenie znaku A-7 - ustąp pierwszeństwa przejazdu na wyjeździe z ul. Marka Sycha, ul. Rozalii Celakówny, ul. Józefa Bogusza w ul. Tomasza Janiszewskiego oraz likwidację strefy ruchu na w/w ulicach uchwała
XLVIII/2018 24-05-2018 XLVIII/431/18 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o oznakowanie ul. Witolda Urbanowicza od bloku nr 9 do bloku nr 6 znakiem D-3 - droga jednokierunkowa i wyznaczenie drugiego kierunku jazdy przez parking uchwała
XLVIII/2018 24-05-2018 XLVIII/430/18 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o montaż dwóch słupków na ul. Anny Jagiellonki na parkingu, na wysokości śmietników znajdujących się pomiędzy bl.5, a 6 os. Jagiellońskiego uchwała
XLVIII/2018 24-05-2018 XLVIII/429/18 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o ustawienie znaku B-36 zakaz zatrzymywania się na ul. Fatimskiej od skrzyżowania z ul. Kocmyrzowską do bloku nr 10 po prawej stronie ulicy uchwała
XLVII/2018 26-04-2018 XLVII/428/18 zmiany Uchwały Nr XLIII/386/17 Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia 14.12.2017 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w roku 2018 uchwała
XLVII/2018 26-04-2018 XLVII/427/18 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2018-2019 uchwała
XLVII/2018 26-04-2018 XLVII/426/18 zmiany Uchwały Nr XLII/381/17 Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia 30.11.2017 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego nowego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2018-2019  uchwała
XLVII/2018 26-04-2018 XLVII/425/18 zmiany Uchwały Nr XXXIII/309/17 Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia 30.03.2017 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego nowego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2017-2018 uchwała
XLVII/2018 26-04-2018 XLVII/424/18 wniosku do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie o usunięcie pozostałości betonowych po usuniętych garażach oraz usunięcie murów po zniszczonych budynkach: drewnianym i murowanym a także posprzątanie tego terenu, tj. na ul. Kaczeńcowej przy użytku ekologicznym uchwała
XLVII/2018 26-04-2018 XLVII/423/18 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o pilną wymianę zwrotnicy wraz z rozjazdami na Rondzie Hipokratesa oraz montażem automatycznej zwrotnicy uchwała
XLVII/2018 26-04-2018 XLVII/422/18 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o przebudowę kanalizacji w obrębie ul. Okulickiego wraz z modernizacją systemu odprowadzającego wodę deszczową uchwała
XLVII/2018 26-04-2018 XLVII/421/18 wniosku do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie o wykonanie generalnego remontu ogrodzenia w około Ośrodka Zdrowia na os. Złotej Jesieni 3 uchwała
XLVII/2018 26-04-2018 XLVII/420/18 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o pokrycie z Budżetu Miasta Krakowa kosztów zakupu i montażu kamer monitoringu zamontowanych na budynku należącym do Gminy Miejskiej Kraków, a użyczonym na prowadzenie Gimnazjum/Liceum Księży Pallotynów, mieszczącym się przy ul. Bulwarowej 33 uchwała
XLVII/2018 26-04-2018 XLVII/419/18 wniosku do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie o kompleksową realizację projektu nasadzeń wraz z remontem chodnika na osiedlu Przy Arce 1 przed sklepem Lewiatan uchwała
XLVII/2018 26-04-2018 XLVII/418/18 wniosku do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie o wykonanie projektu rewitalizacji Plant Bieńczyckich na osiedlu Przy Arce (od ul. Kocmyrzowskiej do ul. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa) oraz na osiedlach Strusia i Kalinowym (od ul. Xawerego Dunikowskiego do ul. gen. Leopolda Okulickiego) uchwała
XLVII/2018 26-04-2018 XLVII/417/18 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2018 uchwała
XLVII/2018 26-04-2018 XLVII/416/18 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o wyznaczenie oznakowanego przejścia dla pieszych na jezdni ul. Fatimskiej na wysokości budynku ul. Fatimska 182 uchwała
XLVII/2018 26-04-2018 XLVII/415/18 wniosku do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie o pilne wykonanie kompleksowego remontu schodów przed budynkiem na os. Kalinowym 4, tj. przed siedzibą Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce, Zegarmistrzem i Barem Na Rogu uchwała
XLVII/2018 26-04-2018 XLVII/414/18 opinii do projektów uchwał Rady Miasta Krakowa regulujących zasady sprzedaży napojów alkoholowych uchwała
XLVII/2018 26-04-2018 XLVII/413/18 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o zabezpieczenie środków finansowych na dostosowanie klatki schodowej w Samorządowym Przedszkolu Nr 142 w Krakowie do wymogów przeciwpożarowych uchwała
XLVII/2018 26-04-2018 XLVII/412/18 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wykonanie termomodernizacji budynku na os. Kalinowym 4, w którym mieści się m.in. siedziba Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XLVII/2018 26-04-2018 XLVII/411/18 opinii projektu przebudowy ul. Fatimskiej w Krakowie uchwała
XLVII/2018 26-04-2018 XLVII/410/18 opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego" uchwała
XLVI/2018 22-03-2018 XLVI/409/18 przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce za rok 2017 uchwała  załącznik1  załącznik2
XLVI/2018 22-03-2018 XLVI/408/18 opinii do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi rowerowej, ciągów pieszych oraz ciągów pieszo-rowerowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz budową, przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej na działkach nr 199/17, 198/1, 198/2, 198/3, 198/14, 199/4, 264/3 obr. 1 Nowa Huta, 28/54, 28/143, 28/214, 52/40, 52/67, 266/10, 269/2, 270/4, 279/1, 280/1, 281/7, 282/1, 292/1, 305/1, 311/8 obr. 2 Nowa Huta, 79/3 obr. 5 Nowa Huta, 352, 353, 354, 355, 34/1, 38/1, 40/1, 42/1, 38/2, 40/2, 42/2 obr. 7 Nowa Huta, 295, 306, 307, 308, 309, obr. 8 Nowa Huta przy ul. Piasta Kołodzieja, ul. Srebrnych Orłów, ul. Wiślickiej w Krakowie" uchwała
XLVI/2018 22-03-2018 XLVI/407/18 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2018 uchwała
XLVI/2018 22-03-2018 XLVI/406/18 opinii ustanowienia prawa trwałego zarządu na części nieruchomości położonej w os. Kazimierzowskim przy bloku nr 25 oznaczonej jako działka nr 195/24 obręb 8 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, stanowiącej ogródek jordanowski na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie uchwała
XLVI/2018 22-03-2018 XLVI/405/18 opinii ustanowienia prawa trwałego zarządu na części nieruchomości położonej w os. Jagiellońskim przy bloku nr 27 oznaczonej jako działka nr 83/9 obręb 8 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, stanowiącej ogródek jordanowski na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie uchwała
XLVI/2018 22-03-2018 XLVI/404/18 wniosku o przyznanie nagrody w konkursie "Filantrop Krakowa A.D. 2017" uchwała
XLVI/2018 22-03-2018 XLVI/403/18 wniosku o przyznanie nagrody "Bezpieczny Kraków" za rok 2017 uchwała
XLV/2018 28-02-2018 XLV/402/18 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o wykonanie wskazanych zadań w ramach likwidacji barier architektonicznych na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XLV/2018 28-02-2018 XLV/401/18 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2018-2019 uchwała
XLV/2018 28-02-2018 XLV/400/18 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2018 uchwała
XLV/2018 28-02-2018 XLV/399/18 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o zapewnienie bezpiecznego przejścia do nieruchomości znajdujących się przy ul. Bulwarowej nr 5, 7, 7a na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XLV/2018 28-02-2018 XLV/398/18 zmiany uchwały Nr XXXVII/351/17 z dnia 06 lipca 2017 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2018 uchwała
XLV/2018 28-02-2018 XLV/397/18 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o podjęcie uchwały ograniczającej sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych w godzinach 22.00 do 6.00 czyli dopuszczającej sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych w godzinach 6.00 do 22.00 na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XLIV/2018 25-01-2018 XLIV/396/18 wniosków do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie dot. modernizacji oświetlenia parkowego w Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała
XLIV/2018 25-01-2018 XLIV/395/18 przeniesienia środków finansowych na "Obsługę Dzielnic" w roku 2018 uchwała
XLIV/2018 25-01-2018 XLIV/394/18 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o zmianę organizacji ruchu na ul. Witolda Urbanowicza w Krakowie uchwała
XLIV/2018 25-01-2018 XLIV/393/18 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o zmianę organizacji ruchu na ul. Andegaweńskiej w Krakowie uchwała
XLIV/2018 25-01-2018 XLIV/392/18 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o zmianę organizacji ruchu na ul. Tomasza Janiszewskiego w Krakowie uchwała
XLIV/2018 25-01-2018 XLIV/391/18 zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2018 uchwała
XLIV/2018 25-01-2018 XLIV/390/18 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o wdrożenie na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce standardów dla infrastruktury pieszo-drogowo-oświetleniowej uchwała
XLIV/2018 25-01-2018 XLIV/389/18 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o zamontowanie znaku aktywnego D6 SIGN FLASH na przejściu dla pieszych przy przystanku tramwajowym "Dunikowskiego" na ul. Mikołajczyka uchwała
XLIV/2018 25-01-2018 XLIV/388/18

określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019

uchwała
XLIV/2018 25-01-2018 XLIV/387/18 wydania opinii dla projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa określających organizację i zakres działania dzielnic uchwała