UCHWAŁY RADY DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE

7 kadencja - 2018 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
LI/2018 15-11-2018

LI/383/2018

Wnioskuje się do Zarządu Dróg Miasta Krakowa o likwidację znaku P-21 "powierzchnia wyłączona" na ulicy Srebrnych Orłów od strony ul. Jancarza oraz od strony ulicy Piasta Kołodzieja. uchwała
LI/2018 15-11-2018

LI/382/2018

wniosku o zaprojektowanie i rozbudowę istniejącej instalacji oświetlenia ulicznego jezdni ul. Andrzeja i Józefa Załuskich w Krakowie, na odcinku od skrzyżowania jezdni ul. Ks. Jancarza i Bpa T. Parnickiego (wjazd w osiedle Oświecenia) do skrzyżowania – w kierunku bloku nr 55 na osiedlu Oświecenia.

uchwała
LI/2018 15-11-2018

LI/381/2018

wniosku o wprowadzenie zmiany w organizacji ruchu drogowego na osiedlu Tysiąclecia, polegającego na zaprojektowaniu, wyznaczeniu przejścia (przejść) dla pieszych w rejonie skrzyżowania jezdni ulic Miśnieńskiej i Cedyńskiej – włącznie z uwzględnieniem pionowego i poziomego oznakowania, w tym poziomego znaku„T-27” uchwała
LI/2018 15-11-2018

LI/380/2018

wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego realizowanego na terenie Dzielnicy XV Mistrzejowice uchwała
LI/2018 15-11-2018

LI/379/2018

korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2019 uchwała
LI/2018 15-11-2018

LI/378/2018

przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LI/2018 15-11-2018

LI/377/2018

wymiany wiat przystankowych na terenie Dzielnicy XV Mistrzejowice uchwała
L/2018 25-10-2018

L/376/2018

zmiany podziału środków finansowych na zadanie „Obsługa Dzielnic” na rok 2018. uchwała
L/2018 25-10-2018 L/375/2018 dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. nr 24, 26, 28”. uchwała
L/2018 25-10-2018 L/374/2018 dokumentacji projektowej oraz realizacji budowy oświetlenia alejek na terenie Plant Mistrzejowickich w Krakowie uchwała
L/2018 25-10-2018 L/373/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
L/2018 25-10-2018 L/372/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XLIX/2018 20-09-2018 XLIX/371/2018 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na zadaniu inwestycyjnym planowanym przez Radę Dzielnicy XV Mistrzejowice do realizacji w latach 2018 – 2019 uchwała
XLIX/2018 20-09-2018 XLIX/370/2018 cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych os. Piastów 24a uchwała
XLIX/2018 20-09-2018 XLIX/369/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XLIX/2018 20-09-2018 XLIX/368/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XLIX/2018 20-09-2018 XLIX/367/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2019 uchwała
XLIX/2018 20-09-2018 XLIX/366/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2018 uchwała
XLIX/2018 20-09-2018 XLIX/365/2018 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2019 roku uchwała  załącznik
XLIX/2018 20-09-2018 XLIX/364/2018 projektu „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – doposażenie istniejącego ogródka jordanowskiego przy ul. Popielidów w Krakowie” uchwała
XLIX/2018 20-09-2018 XLIX/363/2018 wielobranżowej i wielowariantowej koncepcji rozbudowy ulicy Dziekanowickiej w Krakowie uchwała
XLIX/2018 20-09-2018 XLIX/362/2018 zbycia działki położonej przy ulicy Budziszyńskiej w Krakowie uchwała
XLIX/2018 20-09-2018 XLIX/361/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XLVIII/2018 30-08-2018 XLVIII/360/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2019 uchwała
XLVIII/2018 30-08-2018 XLVIII/359/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XLVIII/2018 30-08-2018 XLVIII/358/2018 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu o przedłużenie zatoki autobusowej i przekształcenie jej w prawoskręt z ulicy Piasta Kołodzieja w ulicę Kruszwicką oraz przeniesienie przystanku „Kleeberga” na ulicę Kruszwicką uchwała
XLVIII/2018 30-08-2018 XLVIII/357/2018 umieszczenia na zewnętrznych elewacjach budynków pozostających w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków godła państwowego, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, z późniejszymi zmianami uchwała
XLVIII/2018 30-08-2018 XLVIII/356/2018 wykonania dodatkowego przejścia dla pieszych na ulicy Kniaźnina w os. Oświecenia uchwała
XLVIII/2018 30-08-2018 XLVIII/355/2018 wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego Dzielnicy XV Mistrzejowice  uchwała
XLVIII/2018 30-08-2018 XLVIII/354/2018 wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego Dzielnicy XV Mistrzejowice uchwała
XLVIII/2018 30-08-2018 XLVIII/353/2018 wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego Dzielnicy XV Mistrzejowice uchwała
XLVIII/2018 30-08-2018 XLVIII/352/2018 wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie Dzielnicy XV Mistrzejowice uchwała
XLVIII/2018 30-08-2018 XLVIII/351/2018 dzierżawy części działki położonej w os. Piastów w Krakowie uchwała
XLVII/2018 12-07-2018 XLVII/350/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XLVII/2018 12-07-2018 XLVII/349/2018 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego os. Bohaterów Września uchwała
XLVII/2018 12-08-2018 XLVII/348/2018 opinii do projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy XV Mistrzejowice stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały nr CV/2710/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2018 r. uchwała
XLVII/2018 12-07-2018 XLVII/347/2018 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2019 uchwała
XLVII/2018 12-07-2018 XLVII/346/2018 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mistrzejowice-Południe” uchwała
XLVII/2018 12-07-2018 XLVII/345/2018 nadania nazwy dla terenu parkowego położonego pomiędzy osiedlem Oświecenia i osiedlem Tysiąclecia w Krakowie uchwała
XLVII/2018 12-07-2018 XLVII/344/2018 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2019 uchwała  załącznik
XLVII/2018 12-07-2018 XLVII/343/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2018 uchwała
XLVII/2018 12-07-2018 XLVII/342/2018 Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi uchwała
XLVII/2018 12-07-2018 XLVII/341/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XLVII/2018 12-07-2018 XLVII/340/2018 uwzględnienia budowy III wyjazdu z os. Bohaterów Września do opracowanej koncepcji programowo-przestrzennej w rejonie os. Piastów i os. Bohaterów Września w Krakowie uchwała
XLVII/2018 12-07-2018 XLVII/339/2018 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Powstańców w Krakowie uchwala
XLVII/2018 12-07-2018 XLVII/338/2018 opracowania dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia na terenie Fortu Batowice os. Złotego Wieku uchwała
XLVII/2018 12-07-2018 XLVII/337/2018 wydania opinii dla zadania pn. „Rozbudowa ulicy gen. L. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z rondem Piastowskim i przebudową ronda Piastowskiego” uchwała
XLVII/2018 12-07-2018 XLVII/336/2018 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mistrzejowice-Północ” uchwała
XLVI/2018 21-06-2018 XLVI/335/2018 wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego na terenie Dzielnicy XV Mistrzejowice uchwała
XLVI/2018 21-06-2018 XLVI/334/2018 opinii do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącego zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji uchwała
XLVI/2018 21-06-2018 XLVI/333/2018 utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w 2018 roku uchwała
XLVI/2018 21-06-2018 XLVI/332/2018 ustalenia hierarchicznej listy zadań w ramach programu „Nowa Huta dziś!” uchwała
XLVI/2018 21-06-2018 XLVI/331/2018 lokalizacji psiego wybiegu na terenie Dzielnicy XV Mistrzejowice uchwała
XLVI/2018 21-06-2018 XLVI/330/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2018 uchwała
XLVI/2018 21-06-2018 XLVI/329/2018 wskazania kandydata na członka Zespołu ds. nowelizacji statutów Dzielnic uchwała
XLVI/2018 21-06-2018 XLVI/328/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XLVI/2018 21-06-2018 XLVI/327/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XLVI/2018 21-06-2018 XLVI/326/2018 zbycia części działki położonej przy ulicy Kruszwickiej w Krakowie uchwała
XLVI/2018 21-06-2018 XLVI/325/2018 zawarcia umowy najmu części powierzchni dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 85 z przeznaczeniem na stację bazową telefonii komórkowej uchwała
XLVI/2018 21-06-2018 XLVI/324/2018 zawarcia umowy najmu części powierzchni dachu budynku Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych z przeznaczeniem na stację bazową telefonii komórkowej uchwała
XLVI/2018 21-06-2018 XLVI/323/2018 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o przywrócenie finansowania budowy nowoczesnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 85 na osiedlu Złotego Wieku według istniejącego projektu uchwała
XLV/2018 24-05-2018 XLV/322/2018 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2019 uchwała  załącznik
XLV/2018 24-05-2018 XLV/321/2018 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na zadaniu inwestycyjnym planowanym przez Radę Dzielnicy XV Mistrzejowice do realizacji w latach 2018 – 2019 uchwała
XLV/2018 24-05-2018 XLV/320/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2018 uchwała
XLV/2018 24-05-2018 XLV/319/2018 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „PRĄDNIK CZERWONY WSCHÓD” uchwała
XLV/2018 24-05-2018 XLV/318/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XLV/2018 24-05-2018 XLV/317/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XLV/2018 24-05-2018 XLV/316/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XLIV/2018 26-04-2018  XLIV/315/2018 wniosku o rozszerzenie listy adresatów zapytań Internetowego Dziennika Zapytań (IDZ) biuletynu informacyjnego miasta Kraków portalu www.bip.krakow.pl, o miejskie jednostki organizacyjne komunalne tj. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ( ZBK ), Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie ( ZCK ), Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ( ZIKiT ), Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ( ZZM ), Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie ( ZIS ), Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ( ZIM ) uchwała
XLIV/2018 26-04-2018  XLIV/314/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2018 uchwała
XLIV/2018 26-04-2018  XLIV/313/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2018 uchwała
XLIV/2018 26-04-2018  XLIV/312/2018 zbycia działki położonej przy ulicy Korony Polskiej w Krakowie uchwała
XLIV/2018 26-04-2018  XLIV/311/2018 projektu budowlanego i wykonawczego dla rozbudowy ulicy Do Fortu w Krakowie uchwała
XLIV/2018 26-04-2018  XLIV/310/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XLIV/2018 26-04-2018  XLIV/309/2018 przyjęcia sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice oraz poziomu rozdysponowania środków za rok 2017 uchwała  załącznik
XLIII/2018 22-03-2018  XLIII/308/2018 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu o zwiększenie mocy oraz zmianę kąta rozsyłu światła na przejściach dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej, gdzie nastąpiła zmiana oświetlenia na LED-owe uchwała
XLIII/2018 22-03-2018  XLIII/307/2018 wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy XV Mistrzejowice uchwała
XLIII/2018 22-03-2018  XLIII/306/2018 przebudowy przejazdu tramwajowego u zbiegu ulic ks. Kazimierza Jancarza, Wiślickiej i Srebrnych Orłów w Krakowie uchwała
XLIII/2018 22-03-2018  XLIII/305/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XLIII/2018 22-03-2018  XLIII/304/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XLIII/2018 22-03-2018  XLIII/303/2018 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Piasta Kołodzieja, ul. Srebrnych Orłów, ul. Wiślickiej w Krakowie uchwała
XLII/2018 22-02-2018  XLII/302/2018 wyznaczenia przejść dla pieszych na terenie Dzielnicy XV Mistrzejowice uchwała
XLII/2018 22-02-2018  XLII/301/2018 poprawy funkcjonowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: ks. Kazimierza Jancarza, Miśnieńskiej, Nagłowickiej oraz Piasta Kołodzieja uchwała
XLII/2018 22-02-2018  XLII/300/2018 zmiany uchwały Nr XXXV/237/2017 Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice z dnia 13.07.2017 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2018 uchwała
XLII/2018 22-02-2018  XLII/299/2018 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XV Mistrzejowice do realizacji w latach 2018 – 2019. uchwała
XLII/2018 22-02-2018  XLII/298/2018 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XV Mistrzejowice do realizacji w latach 2016 - 2019 uchwała
XLII/2018 22-02-2018  XLII/297/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2018 uchwała
XLII/2018 22-02-2018  XLII/296/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2018 uchwała
XLII/2018 22-02-2018  XLII/295/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XV Mistrzejowice na rok 2018 uchwała
XLII/2018 22-02-2018  XLII/294/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XLII/2018 22-02-2018  XLII/293/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XLII/2018 22-02-2018  XLII/292/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLII/2018 22-02-2018  XLII/291/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XLII/2018 22-02-2018  XLII/290/2018 opracowania i wdrożenia kompleksowego planu rewitalizacji zespołu parków i zieleńców miejskich na terenie Dzielnicy XV Mistrzejowice uchwała
XLII/2018 22-02-2018  XLII/289/2018 wymiany opraw oświetleniowych na terenie Parku Tysiąclecia w Krakowie uchwała
XLII/2018 22-02-2018  XLII/288/2018 kursowania linii 182/482 taborem przegubowym w godzinach szczytu komunikacyjnego uchwała
XLII/2018 22-02-2018  XLII/287/2018 zbycia działek położonych w rejonie ul. Dmowskiego w Krakowie uchwała
XLII/2018 22-02-2018  XLII/286/2018 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” uchwała
XLII/2018 22-02-2018  XLII/285/2018

wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu o wprowadzenie w miejscach narażonych na szczególne niebezpieczeństwo oznakowania poziomego wskazującego pieszemu kierunek, z którego może nadjechać samochód

uchwała
XLI/2018 25-01-2018

 XLI/284/2018

nasadzeń zieleni w pasach drogowych na terenie Dzielnicy XV Mistrzejowice uchwała
XLI/2018 25-01-2018  XLI/283/2018 opinii dotyczącej projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania Dzielnic uchwała
XLI/2018 25-01-2018  XLI/282/2018 określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 uchwała
XLI/2018 25-01-2018  XLI/281/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XLI/2018 25-01-2018  XLI/280/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XLI/2018 25-01-2018  XLI/279/2018 zbycia części działki położonej w rejonie ul. ks. Kazimierza Jancarza uchwała