Dokument archiwalny

OGŁOSZENIE Z DNIA 25 października 2017 r.

 

Na podstawie upoważnienia Nr 894/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 października 2017 r., Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa ogłasza:

 

Nabór na członków komisji powoływanej w celu opiniowania złożonych wniosków w ramach konkursów projektów dla klubów sportowych na realizację zadania własnego Gminy Miejskiej Kraków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

 1. W celu opiniowania złożonych wniosków w ramach konkursu projektów, Prezydent Miasta Krakowa powoła komisję konkursową, wyznaczy jej przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i wybierze przedstawicieli organizacji sportowych spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur.
 2. Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowej wskazani przez organizacje sportowe muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
  2. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
  3. mają doświadczenie w zakresie sportu oraz w zakresie działalności klubów i organizacji sportowych,
  4. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  5. zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony przez samego kandydata oraz podmiot zgłaszający kandydata, którego wzór określa załącznik do niniejszego ogłoszenia
 3. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje sportowe, biorące udział w konkursie.
 4. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 5. Termin zgłaszania kandydatów upływa 3 listopada 2017 r. o godz. 12:00.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy składać wyłącznie w siedzibie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10.

 

Dyrektor Wydziału

Barbara Mikołajczyk