BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 98
Wersja dokumentu z dnia 2018-03-09 12:28:57

Ogłoszenia

Oferta rekrutacyjna na rok szkolny 2018/2019

 

 

Pobierz pełną ofertę rekrutacyjną

 

 

 

W roku szkolnym 2018/ 2019 w zależności od liczby zapisanych dzieci planujemy utworzenie 1 lub 2 klas integracyjnych oraz 1 lub 2 klas ogólnych.

Serdecznie zapraszamy na dzień otwarty 10 marca sobota w godzinach od 10:00 - 12:30.

 

Klasa integracyjna liczy maksymalnie 20 uczniów(w tym 3-5 uczniów z orzeczeniem o kształceniu integracyjnym).

Pracuje tam dwóch nauczycieli – nauczyciel wiodący oraz nauczyciel wspomagający – pedagog specjalny, który organizuje naukę i wspiera uczniów z grupy integracyjnej.

 

Lekcje w szkole rozpoczynają się o godzinie 8. 00, kończą o 16. 15. Klasy pierwsze rozpoczynają naukę o godzinie 8.00.

W klasach pierwszych i drugich część zajęć wychowania fizycznego realizowanych jest na lodowisku, a w klasach trzecich na basenie. Pozostałe lekcje wf odbywają się w sali gimnastycznej lub na boisku szkolnym oraz w formie zajęć ruchowych w klasie.

 

W toku bieżącej nauki nauczyciele realizują naukę programowania i kodowania. Wszystkie sale wyposażone są w rzutniki multimedialne, korzystamy z tablic interaktywnych w klasach młodszych, które uatrakcyjniają nasze zajęcia. Uczniowie poznają pracę z platformą internetową - Ucz się z Code Studio-code.org.pl. , program Balie 3 czy Koduj z robotem Scotti Go! Uczniowie mogą utrwalać wiedzę i rozwijać zainteresowania korzystając z różnych programów edukacyjnych i platformy edukacyjnej SQULA. Dbamy o bezpieczeństwo uczniów w sieci, realizując program profilaktyczny Sieciaki.pl.

 

Zajęcia komputerowe w klasach młodszych odbywają się w pracowni przy 15 stanowiskach i z dostępem do Internetu. Biblioteka szkolna umożliwia dostęp do Centrum Multimedialnego, dysponuje bogatym księgozbiorem, prenumeratami wybranych czasopism.

 

Świetlica jest czynna od godziny 6.30 do 17.00. W ramach zajęć opiekuńczo – wychowawczych odbywają się zajęcia „Zrozumieć świat-koło dla dociekliwych”, "Biblioterapia”, „Gry i zabawy muzyczno-ruchowe”, „Koło żywego słowa”, koło czytelnicze „Polubić czytanie”, gry i zabawy ruchowe, Zabawy Logopedyczne, trening twórczego myślenia, Rebusomania.W czasie pobytu w świetlicy uczniowie pod opieką wychowawców odrabiają zadania domowe. Realizowany jest program adaptacyjny i integrujący dzieci „Dobrze nam razem”.

 

W szkole funkcjonuje sklepik, a także można skorzystać z obiadów, które są przygotowywane na miejscu, w kuchni szkolnej. Wszystkie dzieci z klas młodszych uczestniczą w programie „Owoce w szkole”.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom uczniów proponujemy bezpłatne, popołudniowe zajęcia dodatkowe:rozszerzające umiejętności z języka angielskiego, koło regionalno – turystyczne, koło historyczne, koło plastyczne, gimnastykę korekcyjną, gry i zabawy ruchowe, zajęcia rozwijające matematyczno – przyrodnicze, robotykę. Z zajęć odpłatnych proponujemy naukę gry na gitarze. Są to propozycje, które w miarę możliwości i potrzeb uczniów będą modyfikowane.

 

Nauczyciele klas młodszych korzystają z oferty zajęć dodatkowych realizowanych we współpracy z placówkami kulturalno – oświatowymi. Są to cykliczne wyjścia na warsztaty teatralne prowadzone przez aktorów z Teatru Groteska, warsztaty artystyczne, które prowadzą nauczyciele we współpracy z plastykami z Młodzieżowego Domu Kultury w Krzesławicach; warsztaty muzealne, warsztaty Mali Odkrywcy Wielkich Kultur, wyjścia do kina, teatru, opery i na imprezy okazjonalne w MDK Fort 49 czy OK.C. K. Norwida i inne.

Dla uczniów potrzebujących dodatkowego wsparcia prowadzone są zajęcia wspomagające rozwój: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w zakresie edukacji polonistycznej i edukacji matematycznej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacja, terapia pedagogiczna, logopedia, biofeedback.

 

Staramy się zapewnić jak najlepszy start pierwszoklasistom, dbając o ich adaptację w szkole i klasie. Zapewniamy odpowiedzialną, kompetentną i życzliwą kadrę pedagogiczną oraz pełne przygotowanie uczniów do kolejnego etapu edukacji. W klasach I – III pracują nauczyciele z wieloletnim stażem pracy w szkole i z najwyższymi kwalifikacjami- stopniem awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Większość nauczycieli jest specjalistami w zakresie dwóch kierunków.

Nasza szkoła jest organizatorem konkursów wiedzy „Matfanek” dla klas II i „Ortofanek” dla klas III uczniów szkół nowohuckich. Uczniowie są przygotowywani do wielu konkursów, między innymi: „Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny”, „Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik”, międzyszkolne konkursy ”Kytametam”, „Zaczarowany świat lektur”, „Kaktus”, „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.

 

Liczne i różnorodne propozycje rozwijania indywidualnych zainteresowań i zdolności, dają możliwość każdemu uczniowi znalezienia ciekawej propozycji dla siebie. Efektem tych działań są liczne i znaczące sukcesy naszych maluchów w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

 

 

 


 

 

 

 

Pakiety z informacjami o reformie Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczący zmian w systemie oświaty.

 

W jego skład wchodzi broszura informacyjna, która przedstawia najważniejsze zmiany w systemie oświaty.

Wyjaśniamy w niej między innymi, jakich obszarów dotyczy reforma, na czym polegają przekształcenia szkół

oraz jak będzie wyglądało szkolnictwo branżowe.

Są tam także najważniejsze pytania i odpowiedzi na temat zmian w systemie oświaty.

Mapa drogowa - reforma edukacji
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. poz.59)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 60)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,

w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego

dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-03-05 14:37:42
MARCIN DUDA
 Edycja
2019-03-05 14:24:57
MARCIN DUDA
 Edycja
2018-03-09 12:28:57
MARCIN DUDA
 Edycja
2017-10-04 10:07:46
MARCIN DUDA
 Publikacja