Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyznania Srebrnego Medalu "Cracoviae Merenti" Ojcu Profesorowi Janowi Andrzejowi Kłoczowskiemu OP:

"Decyzją Komisji Medalu „Cracoviae Merenti”, której przewodniczy Prezydent Miasta Krakowa, z udziałem Metropolity Krakowskiego i Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, został złożony wniosek do Rady Miasta Krakowa o przyznanie Ojcu Profesorowi Janowi Andrzejowi Kłoczowskiemu OP Srebrnego Medalu „Cracoviae Merenti”.

Ojciec Profesor Jan Andrzej Kłoczowski OP wpisuje się w poczet wybitnych, znanych i uznanych uczonych krakowskich. Od wielu lat jest bardzo znaczącym przedstawicielem zarówno Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, jak i Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie. Jako znakomity filozof religii, członek Prezydium Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, włożył istotny wkład w rozwój krakowskiej szkoły filozofii religii. W sposób zasługujący na szczególne wyróżnienie kreuje dialog między wiarą i rozumem, co stanowi ważną wizytówkę Krakowa nie tylko w Polsce, lecz także poza jej granicami (słynne Międzynarodowe Kolokwia Castellego we Włoszech).

Prof. Jan Andrzej Kłoczowski zapisuje niezwykle ważne karty ostatnich 50 lat historii Krakowa nie tylko jako znakomity uczony, wykładowca i autor wielu znaczących publikacji naukowych, lecz równocześnie i przede wszystkim jako wybitny duszpasterz akademicki w Akademickim Ośrodku Duszpasterskim „Beczka”, wychowawca wielu pokoleń Polaków. W czasach PRL-u jako jeden z najbardziej znanych w Polsce duszpasterzy akademickich Krakowa odważnie kształtował w młodych ludziach piękne charaktery oraz budził w nich potrzebę życia w wolności i odpowiedzialności za Ojczyznę. Od 1976 roku Jan Andrzej Kłoczowski animował grupę studentów związanych z opozycją demokratyczną KOR i ROBCIO. Był duszpasterzem Studenckiego Komitetu Solidarności. Przy klasztorze oo. Dominikanów w Krakowie, pamiętnego 13 grudnia 1981 roku, z narażeniem życia zorganizował Komitet Pomocy dla Osób Aresztowanych i Internowanych. Wskutek tego sam został aresztowany i osadzony w więzieniu w dniach 17-22 grudnia 1981 roku. Dopiero po zdecydowanej interwencji Kardynała Franciszka Macharskiego mógł opuścić przymusowe miejsce odosobnienia. Potem kierował założonym przez siebie Komitetem aż do 1986 roku. Poświęcał się również dystrybucji prasy i cennych wydawnictw bezdebitowych.

Po przełomie społeczno-politycznym w Polsce prof. Jan Andrzej Kłoczowski OP czynnie włączył się z w rozwój Uczelni Dominikańskiej w Krakowie i Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz istotnie wspierał, a nawet tworzył promocję wydawnictw naukowych, popularno-naukowych i religijnych miasta Krakowa. W ten sposób budował mocne punkty odniesienia nie tylko dla krakowskich elit intelektualnych, lecz równocześnie dla licznych mieszkańców Krakowa i całej Polski, którzy w instytucjach naukowych, wydawniczych i duszpasterskich Krakowa mogli ugruntowywać swoją świadomość społeczno-religijną. Od lat celebruje msze święte w kościele oo. Dominikanów w Krakowie, słynne „dwunastki”, które do dziś przyciągają rzesze krakowian pragnących posłuchać mądrych kazań Ojca Jana".