Obowiązujący plan WIELICKA - KAMIEŃSKIEGO Logo
 


UWAGA: W dniu 25 lipca 2017 r. wraz z wejściem w życie tego planu, utraciła moc obowiązywania niewielka część miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KRZEMIONKI"Odnośnik do planu

 

Powierzchnia planu - 40,5 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica XIII Podgórze

LokalizacjaUCHWAŁA NR LXXVII/1914/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WIELICKA - KAMIEŃSKIEGO" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 10 lipca 2017 r., poz. 4617.

Plan obowiązuje od dnia 25 lipca 2017 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 6 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 28 czerwca 2017 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 10 lipca 2017 r., poz. 4617 - ogłoszenie uchwały Nr LXXVII/1914/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2017 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planuPrace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Plan ma charakter porządkujący. Jego zadaniem jest określenie zasad zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż dwóch ważnych arterii Miasta: ul. Kamieńskiego i ul. Wielickiej, a także w sąsiedztwie obszaru o wysokich walorach historyczno-kulturowych i przyrodniczych, tj. terenu dawnego obozu koncentracyjnego Płaszów i rezerwatu przyrody Bonarka. Plan miejscowy pozwoli na określenie granicy pomiędzy terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej, umożliwiając właściwe kształtowanie przestrzeni publicznych. Objęcie przedmiotowego terenu planem miejscowym pozwoli na skuteczną kontrolę zmian w zagospodarowaniu, a także zapobiegnie niekorzystnym przekształceniom obszaru, jakie potencjalnie mogą nastąpić w wyniku indywidualnych decyzji administracyjnych.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA SZCZEPIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2017-07-24
Data publikacji:
2017-07-25
Data aktualizacji:
2020-07-21