Koncepcja programowo – przestrzenna układu komunikacyjnego w rejonie os. Piastów

 

W związku z ustaleniami określonymi w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa (uchwała Rady Miasta Krakowa nr CXII/1700/14 z dnia 9 lipca 2014 r.), oraz planowanymi inwestycjami komunikacyjnymi w rejonie ul. Piasta Kołodzieja i ul. Powstańców, Gmina Miejska Kraków zleciła opracowanie Koncepcji programowo – przestrzennej układu komunikacyjnego w rejonie os. Piastów (wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach).

 

W ramach ww. zadania, zostały przeanalizowane możliwości realizacji: przystanku osobowego Kraków os. Piastów wraz z parkingiem P+R, przedłużenia linii tramwajowej (od istniejącej pętli do skrzyżowania ul. Piasta Kołodzieja z ul. Powstańców) wraz z budową pętli autobusowo-tramwajowej, połączenia drogowego ul. Powstańców z ul. Morcinka.

 

Ponadto w ramach opracowania został przygotowany raport oddziaływania na środowisko. Obecnie trwa postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie.

 

 

Koncepcja programowo – przestrzenna układu komunikacyjnego w rejonie os. Piastów dostępna poniżej: