Krakowski Program Wspierania

Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016 -2020

Cel nadrzędny Programu
Kraków – miasto o silnych tradycjach gospodarczych, przyjazne dla inwestorów, stwarzające równe szanse i atrakcyjne warunki dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; ośrodek efektywnej współpracy władz miasta, środowisk gospodarczych i sfery naukowo-badawczej. 

 

UCHWAŁA NR LXII/1347/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016 -2020.

 

 Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016 -2020 [PDF]

 


Poprzednie Programy Wspierania Przedsiębiorczośc w Krakowie - uchwały, aktualizacje i sprawozdania


Podczas sesji 23 września 2009 r. radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia założeń do Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta Krakowa.

Priorytetami tego programu są m.in. wspieranie kluczowych dla rozwoju gospodarczego dziedzin gospodarczych: indywidualnych przedsiębiorców, przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą oraz przedsiębiorczości innowacyjnej i akademickiej; wspieranie firm w celu zwiększania inwestycji oraz nowych miejsc pracy; nowoczesna, przyjazna przedsiębiorcom infrastruktura obsługi i wsparcia przedsiębiorczości, inwestycji i promocji.

 

Zarządzeniem nr  734/2010 Prezydenta Miasta Krakowa  z 9 kwietnia 2010 roku powołany został Zespół ds. określenia możliwości realizacji zadań zawartych w Uchwale.

Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałą Nr CXV/1572/10 a dnia 3 listopada 2010 roku Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta wraz z poprawkami naniesionymi przez radnych.

 

19 sierpnia 2011 Prezydent Miasta Krakowa podpisał zarządzenie sprawie podziału kompetencji związanych z realizacją Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta pomiędzy komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskie jednostki organizacyjne.

 


Aktualizacja Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta.


UCHWAŁA NR IV/51/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę nr CXV/1572/10 w sprawie przyjęcia Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta.

 

Sprawozdania z realizacji Programu


 

Program gospodarczego wspierania przesiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających

 

6 lipca 2011 roku przyjęta została UCHWAŁA NR XXI/267/11 RADY MIASTA KRAKOWA w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczergo wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających.

 

Załącznikiem do programu jest lista branż chronionych, zanikających i preferowanych, na której znalazły się m.in.: szewstwo naprawkowe, krawiectwo naprawkowe, modniarstwo, czapnictwo, kapelusznictwo; ślusarstwo, tapicerstwo, kaflarstwo, garncarstwo, gorseciarstwo na miarę, wytwarzanie i naprawa obuwia ortopedycznego, czy kowalstwo artystyczne.

 

Celem programu jest ochrona małych przedsiębiorstw, prowadzących działalność w zakresie branż, które Miasto uznaje za zanikające i wymagające szczególnej ochrony.

Ochrona przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie branż chronionych i zanikających w Krakowie polega na:

a) wynajmie lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych na działalność dotyczącą branż, o których mowa w niniejszym programie w trybie przetargu na najem lokalu użytkowego, który jest ograniczony pod względem przedmiotowym (przetarg celowy),

b) stosowaniu wobec najemców lokali użytkowych, o których mowa w niniejszym punkcie waloryzacji stawek czynszu netto, z uwzględnieniem specyfiki branż chronionych i zanikających.

 

 

UCHWAŁA NR LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przesiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających z późniejszymi zmianami,