Dokument archiwalny

Zarządzenie nr 563/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 07.03.2017 r. w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2017 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Aktywny Kraków", "Mistrzowie w Krakowie" oraz "Realizacja lokalnych projektów w ramach zadań bieżących rocznych dzielnic".

 

Wykaz ofert, którym została przydzielona dotacja: 

  1. Aktywny Kraków
  2. Mistrzowie w Krakowie
  3. Realizacja loklanych projektów w ramach zadań bieżących rocznych dzielnic

 

Wykaz ofert niespełniających kryteriów formalnych i kryteriów merytorycznych