BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta

Główny Księgowy: Barbara Zielińska

Adres: ul. Nowaczyńskiego 1,  budynek administracyjno-hotelowy, parter

Tel.: 12/255-41-83; 12/266-38-96

e-mail: ksiegowosc@dpsnowaczynskiego.pl

 

Zadania Głównego Księgowego:

 

1. Główny Księgowy kieruję pracą Działu Finansowo - Księgowego.

2. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na:

    1) Zorganizowaniu, sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:

           - właściwy obieg operacji gospodarczych;

           - ochrony mienia będącego w posiadaniu DPS.

    2) Bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:

           - terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych;

           - terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych;

           - prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych.

    3) Nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne DPS.

3. Analiza realizacji planu finansowego, wykorzystania środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji DPS.

4. Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych w sposób zabezpieczający je przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora DPS, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), gospodarki kasowej, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

6. Sporządzanie sprawozdań finansowych i ich analiza.