BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie realizuje w terminie od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2019 r. projekt pn.: "Bariery zamieniamy na szanse", finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

OFERTA

 

Do projektu pn.: „Bariery zamieniamy na szanse" zapraszamy mieszkanki i mieszkańców Krakowa, którzy są bez pracy lub znajdują się w innej trudnej sytuacji życiowej.

 

Dla uczestniczek i uczestników przewidziano możliwość korzystania m. in. z Klubu Integracji Społecznej, asystenta rodzinnego, programu aktywności lokalnej, mieszkania chronionego, staży zawodowych, zatrudnienia wspieranego, asystenta w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością itp.

 

Pakiet usług jest dobierany indywidualnie po przeprowadzeniu identyfikacji barier, potrzeb i potencjałów osoby, która spełnia warunki formalne i zdecyduje się na podpisanie umowy o współpracy.

 

Aby skorzystać z pomocy w ramach projektu „Bariery zamieniamy na szanse", należy podjąć współpracę z pracownikiem socjalnym jednej z Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie lub Działu MOPS prowadzącego specjalistyczną pomoc. Po wspólnym omówieniu sytuacji życiowej zostanie ustalony planu pomocy w projekcie zwany „ścieżką reintegracji”. Określa on w jakich zajęciach będzie brał/a udział uczestnik/ uczestniczka, jakie usługi otrzyma, jakie zobowiązania podejmuje.

 

PROJEKT

 

Projekt pn.: „Bariery zamieniamy na szanse” skierowany jest do mieszkających/uczących się/pracujących w Krakowie osób/rodzin: potrzebujących pomocy w przezwyciężaniu swoich trudności życiowych, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, dążących do zwiększenia aktywności społecznej jak i zawodowej.

 

Obejmuje 8 grup uczestników:

 

1) osoby bez pracy po 30 roku życia,

 

2) osoby niepełnosprawne bez pracy,

 

3) osoby bezdomne bez pracy,

 

4) osoby /młodzież do 30roku życia pozostające bez pracy,

 

5) rodziny wieloproblemowe korzystające z POPŻ,

 

6) rodziny z osobą z zaburzeniami psychicznymi,

 

7) rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym,

 

8) rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,

 

Celem projektu jest wzrost samodzielności osób poprzez wzmocnienie ich indywidualnego potencjału i zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia, zwiększenie aktywności społecznej poprawę pełnienia ról społecznych.

 

Projekt odpowiada na problemy uczestników między innymi takie jak: niepełnosprawność, zaburzenia psychiczne, brak pracy, bezdomność, ubóstwo, trudności w pełnieniu ról społecznych i inne powody zagrożenia wykluczeniem.

 

Wsparcie będzie udzielane osobom zamieszkującym, pracującym, uczącym się Krakowie: bezrobotnym, doświadczonym niepełnosprawnością, bezdomnością, chorobą psychiczną oraz do rodzin wieloproblemowych. Zostanie zaplanowane na podstawie zindywidualizowanej diagnozy również dla uczestników, których sytuacja wskazuje na bardzo ograniczone szanse na powrót na otwarty rynek pracy i uzyskanie zatrudnienia.

 

Zasady rekrutacji uwzględniają politykę równych szans.

 

BUDŻET

 

Projekt pn.: "Bariery zamieniamy na szanse" finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

Łączna kwota dofinansowania wynosi: 16 767 801,73 zł, w tym 14 252 631,47 zł to wartosć dofinansowania a 2 515 170,26 zl to wartość wkładu własnego MOPS.

 

REALIZATOR

 

Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 30-529 Kraków ul. Józefińska 14.

 

Biuro Projektu znajduje się przy ul. Rakowickiej 21/4, 31-510 Kraków.

 

tel.: 12 257 00 78, kom : 660-637-853

 

e-mail: sp@mops.krakow.pl

 

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek – piątek : 8:00 – 15:00

 

 

 

ZGŁOSZENIA

 

Osobą do kontaktu w sprawie uczestnictwa w projekcie pn.: „Bariery zamieniamy na szanse” jest pracownik socjalny Filii lub Działu MOPS:

 

 

 

• Filia nr 1

 

os. Teatralne 24, 31-946 Kraków,

 

tel.: 12/430-45-44

 

• Filia nr 2

 

ul. Radzikowskiego 37, 31-305 Kraków,

 

tel.: 12/636-76-78

 

• Filia nr 3

 

ul. Rzeżnicza 2, 31-540 Kraków,

 

tel.: 12 257-00-07

 

• Filia nr 4

 

os. Szkolne 34, 31-978 Kraków,

 

tel.: 12/425-75-82

 

• Filia nr 5

 

ul. Praska 52, 30-322 Kraków,

 

tel.: 12/266-82-75

 

• Filia nr 6

 

ul. Dietla 64, 31-054 Kraków,

 

tel.: 12/422-17-74

 

• Filia nr 7

 

al. Słowackiego 46, 30-018 Kraków,

 

tel.: 12/632-21-46

 

• Filia nr 8

 

ul. Na Kozłówce 27, 30-664 Kraków,

 

tel.: 12/659-12-86

 

• Filia nr 9

 

os. Teatralne 24, 31-946 Kraków,

 

tel.: 12/644-76-09

 

• Klub Integracji Społecznej

 

os. Górali 19, 31-961 Kraków,

 

tel.: 660-637-821

 

• Dział Pomocy Bezdomnym

 

os. Teatralne 24, 31-946 Kraków,

 

tel.: 12/643-07-06

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy do projektu pn.: "Bariery zamieniamy na szanse" (wypełniony złożyć na dzienniku podawczym MOPS lub przesłać na adres: do@mops.krakow.pl)

 

Formularz zgłoszeniowy