Archiwum BIP MJO - Zespół Szkół Łączności
Dokument archiwalny

Ogłoszenia


Rodzina 500+

Przyjmowanie wniosków - KOMUNIKAT

 


 

Umorzenie należności cywilnoprawnych

Zgodnie z upoważnieniem Prezydenta Miasta Krakowa, Dyrektor ZSŁ umarza zaległość czynszową w kwocie 4399,92 zł w związku z brakiem możliwości ściągnięcia w/w kwoty.

 

 

 


 

Zamówienia publiczne 

  

 

Ogłoszenie nr 538541-N-2107 z dnia 2017-06-23

 

Remont podłogi wraz z podłożem w piwnicy budynku Warsztatów ZSŁ


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załaczniki:

 

Zestawienie ofert


Wynik postępowania

 


 

Ogłoszenie nr 85965-2016 z dnia 14.06.2016 roku.


Remont parkingu w Zespole Szkół Łączności w Krakowie

 

Ogłoszenie o zamówieniu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Załączniki:

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie nr 1  -  Odpowiedź

 

Wynik postępowania

 

 


 

Ogłoszenie nr 214676 - 2015 z dnia 20-08-2015 roku. 

 

Modernizacja bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Łączności w Krakowie cz. II

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wynik przetargu

 


 

Ogłoszenie nr ZSŁ/PZP/01/2015 z dnia 07.08.2015 roku.

 

Modernizacja bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Łączności w Krakowie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,

Projekt: Modernizacja bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Łączności w Krakowie MRPO.01.01.02-1-080/14 Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych, Schemat B Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego, Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013.

Termin składania ofert: do dnia 17.08.2015

 

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków. 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Zapytanie nr 1 i odpowiedź zamawiającego.

 

Unieważnienie postępowania w zakresie części 4 

 

Wynik przetargu 

 


 

 

Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego, informatycznego, telekomunikacyjnego i akustycznego do Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, ul. Monte Cassino 31 w Krakowie.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia

Zmiana treści SWIZ dla części nr 5

Termin składania ofert upływa 5.12.2013 r. o godz. 12:00

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty i ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części nr 3 i 4


Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku ul. Monte Cassino 31, 30-324 Kraków ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę sprzętu komputerowego, elektronicznego, informatycznego i telekomunikacyjnego do Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, ul. Monte Cassino 31, w Krakowie.

Termin składania ofert upływa 15.11.2013r. o godz. 12:00

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty w części nr 2 i ogłoszenie o unieważnieniu przetargu w części nr 1, nr 3 i nr 4.


Zespół Szkół Łączności w Krakowie, ul. Monte Cassino 31, zaprasza do złożnia oferty w przetargu nieograniczonym
pn. Remont korytarzy, budynek Szkoły II piętro oraz budynek Warsztatów I piętro.

Termin składania ofert: 3 lipca 2013r. godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ tom I - IDW

SIWZ tom II - Projekt umowy

SIWZ tom III - przedmiar robót

Ogłoszenie wyniku postępowania


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy.

na

Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń drukujących i multimedialnych oraz podzespołów komputerowych

numer sprawy ZSŁ/pn/1/13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz z załącznikami

SIWZ

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2 – Formularz Oferty.
Załącznik nr 3 – Formularz Cenowy.
Załącznik nr 4 – Wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.
Załącznik nr 5 – Wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 6 – Wzór umowy 
Załącznik nr 7 – Wzór zobowiązania

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedź nr 1 
Odpowiedź nr 2

Ogłoszenie wyniku postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania.

   


Przetarg nieograniczony na: Dostawę kursów do Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, zlokalizowanych przy ul. Monte Cassino 31, w Krakowie.
Termin składania ofert: 8 listopada 2012r. do godz. 09:00.
 
Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie treści SWIZ

Ogłoszenie wyników przetargu

Zaproszenie do podpisania umowy 


Dostawa 2 oprogramowania, kursów do Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, zlokalizowanych przy ul Monte Cassino 31, w Krakowie.

Termin składania ofert upływa 18.10.2012r. o godz. 9:00.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu 


Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku z siedzibą w Krakowie, ul. Monte Cassino 31, zwany w dalszej części Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na: Dostawę oprogramowania, kursów do Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, zlokalizowanych przy ul. Monte Cassino 31, w Krakowie.

Termin składania ofert: 02.10 .2012r. godz. 09:00

Miejsce składania ofert: sekretariat główny szkoły

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Unieważnienie postępowania przetargowego

 


 

Ogłoszenia z lat 2008 - 2010

 1. Ogłoszenie: Dostawa 2 urządzeń, sprzętu i materiałów do sal dydaktycznych do Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, zlokalizowanych przy ul. Monte Cassino 31, w Krakowie.
  Numer ogłoszenia: 369464 - 2010; data zamieszczenia: 16.11.2010
  1. Miejsce oraz termin składania ofert.
   Oferty należy składać, nie później niż do dnia 25 listopada 2010 r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, ul. Monte Cassino 31, sekretariat główny szkoły.
  2. Termin wniesienia wadium upływa 25.11.2010 r. o godz. 10:00.
  3. Termin otwarcia ofert: 25.11.2010 r. godz. 11:00
  4. Załaczniki:
   1. Pełna treść ogłoszenia
   2. Specyfikacja istotnych warunków zamowienia wraz z załacznikami

Kraków, dn. 17.12-2010
Ogłoszenie wyników przetargu.

 


 

 1. Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku , ul. Monte Cassino 31, 30-324 Kraków ogłasza przetrag nieograniczony pn. Wykonanie przebudowy sal dydaktycznych wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną i elektryczną słaboprądową, w obiekcie Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, zlokalizowanym przy ul. Monte Casino 31, w Krakowie.

  Miejsce oraz termin składania ofert.
  Oferty należy składać, nie później niż do dnia 30 czerwca 2010 r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, ul. Monte Cassino 31, sekretariat główny szkoły.

  Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
  Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30 czerwca 2010 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, ul. Monte Cassino 31, w świetlicy.

  W załączeniu:
  1. Pełna treść ogłoszenia.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
  3. Załaczniki do SIWZ dla każdej branży:
   1. branża budowlana (budowlanka, konstrukcja, wyposażenie)
    1. projekt,
    2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
    3. przedmiar.
   2. branża elektryczna
    1. projekt
    2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
    3. przedmiar.
   3. branża elektryczna słaboprądowa (okablowanie strukturalne)
    1. projekt,
    2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
    3. przedmiar.

Kraków, dn. 20.07.2010r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia dla Wykonawcy: Zakład Remontowo Budowlany MAR-BUD,Marian Kowalówka, 32-051 Wielkie Drogi,
Ochodza 117 - pełna treść ogłoszenia


Ogłoszenie : Dostawa mebli szkolnych i wyposażenia do Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, zlokalizowanego przy ul. Monte Cassino 31, w Krakowie. Numer ogłoszenia: 217436 - 2010; data zamieszczenia: 20.07.2010

 • Miejsce oraz termin składania ofert.
  Oferty należy składać, nie później niż do dnia 28 lipca 2010r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, ul. Monte Cassino 31, sekretariat główny szkoły.
 • Termin wniesienia wadium upływa 28.07.2010r. o godz. 10:00.

W załaczeniu:

 1. Pełna treśc ogłoszenia + ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamowienia wraz z załacznikami + zmiana tresci siwz

Kraków, dn. 20.08.2010r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie: Dostawa komputerów , drukarki i oprogramowania do Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, zlokalizowanych przy ul. Monte Cassino 31, w Krakowie. Numer ogłoszenia: 217444 - 2010; data zamieszczenia: 20.07.2010

 • Miejsce oraz termin składania ofert.
  Oferty należy składać, nie później niż do dnia 28 lipca 2010r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, ul. Monte Cassino 31, skretariat główny szkoły.
 • Termin wniesienia wadium upływa 28.07.2010r. o godz. 10:00.

W załączeniu:

 1. Pełna treść ogłoszenia + ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamowienia wraz z załacznikami + zmiana treści siwz + wyjaśnienie treści siwz

Kraków, dnia 20.08.2010r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


 

Ogłoszenie:Dostawa sprzętu RTV, urządzeń multimedialnych i urządzeń telekomunikacyjych do Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, zlokalizowanych przy ul. Monte Cassino 31, w Krakowie.
Numer ogłoszenia: 217452 - 2010; data zamieszczenia: 20.07.2010

Miejsce oraz termin składania ofert.
Oferty należy składać, nie później niż do dnia 28 lipca 2010r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, ul. Monte Cassino 31, sekretariat główny szkoły.

 • Termin wniesienia wadium upływa 28.07.2010r. o godz. 10:00.

W załaczeniu:

 1. Pełna treść ogłoszenia + ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamowienia wraz z załacznikami + zmiana treści siwz

Kraków, dnia 20.08.2010r. - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie: Dostawa urządzeń , sprzętu i materiałów do sal dydaktycznych do Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, zlokalizowanych przy ul. Monte Cassino 31, w Krakowie.
Numer ogłoszenia: 217458 - 2010; data zamieszczenia: 20.07.2010

 • Miejsce oraz termin składania ofert.
  Oferty należy składać, nie później niż do dnia 28 lipca 2010r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, ul. Monte Cassino 31, sekretariat główny szkoły.
 • Termin wniesienia wadium upływa 28.07.2010r. o godz. 10:00.
  W załaczeniu:
 1. Pełna treść ogłoszenia + ogłoszenie o zmianie ogloszenia + ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamowienia wraz z załacznikami + zmiana treści siwz + wyjaśnienie i zmiana treści siwz

UWAGA przedłużenie terminu składania ofert do 30.07.2010r. godz. 10:00

 • Miejsce oraz termin składania ofert.
  Oferty należy składać, nie później niż do dnia 30 lipca 2010r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, ul. Monte Cassino 31, sekretariat główny szkoły.
 • Termin wniesienia wadium upływa 30.07.2010r. o godz. 10:00.

Kraków, dnia 20.08.2010r. - ogłoszenie o unieważnieniu postęowania


Ogłoszenie: Dostawa urządzeń do obróbki ręcznej i maszynowej , do sal dydaktycznych Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, zlokalizowanych przy ul. Monte Cassino 31, w Krakowie.
Numer ogłoszenia: 217466 - 2010; data zamieszczenia: 20.07.2010

 • Miejsce oraz termin składania ofert.
  Oferty należy składać, nie później niż do dnia 28 lipca 2010r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, ul. Monte Cassino 31, sekretariat główny szkoły.
 • Termin wniesienia wadium upływa 28.07.2010r. o godz. 10:00.


W załaczeniu:

 1. Pełna treść ogłoszenia + ogłoszenie o zmianie ogloszenia
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamowienia wraz z załacznikami + zmiana treści siwz
 3. Wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ

Kraków, dnia 20.08.2010r. - ogoszenie o udzieleniu zamówienia

 


 

Ogłoszenie: Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, zlokalizowanym przy ul. Monte Cassino 31, w Krakowie.
Numer ogłoszenia: 217476 - 2010; data zamieszczenia: 20.07.2010

 • Miejsce oraz termin składania ofert.
  Oferty należy składać, nie później niż do dnia 28 lipca 2010r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, ul. Monte Cassino 31, sekretariat główny szkoły.
 • Termin wniesienia wadium upływa 28.07.2010r. o godz. 10:00.

W załączeniu:

 1. Pełna treść ogłoszenia + ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamowienia wraz z załacznikami + zmiana treści siwz

Kraków, dnia 20.08.2010r. - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


 

Ogłoszenie: Dostawa książek i podręczników w roku 2010, dla Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, w Krakowie, do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , projekt (USG - Uczeń, Społeczeństwo, Gospodarka),
Numer ogłoszenia: 228766 - 2010; data zamieszczenia: 28.07.2010

 1. Miejsce oraz termin składania ofert.
  Oferty należy składać, nie później niż do 9 sierpnia 2010r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, sekretariat.
 2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
  Otwarcie złożonych ofert nastąpi 9 sierpnia 2010r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, Szkolny Ośrodek Kariery.

W załączeniu:

 1. pełna treść ogłoszenia
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Kraków, dnia 20.08.2010r. - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie: Dostawa materiałów szkoleniowych w roku 2010 dla Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, w Krakowie, do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , projekt USG - Uczeń, Społeczeństwo, Gospodarka.
Numer ogłoszenia: 228770 - 2010; data zamieszczenia: 28.07.2010

 1. Miejsce oraz termin składania ofert.
  Oferty należy składać, nie później niż do 9 sierpnia 2010r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, sekretariat) na adres korespondencyjny Zamawiającego.
 2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
  Otwarcie złożonych ofert nastąpi 9 sierpnia 2010r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, Szkolny Ośrodek Kariery

W załączeniu:

 1. pełna treść ogłoszenia
 2. specyfikacja istotnych warunkow zamówienia

Uwaga zmiana SIWZ dla części nr 3

Uwaga zmiana nr 2 SIWZ dla części nr 3

Kraków, dnia 20.08.2010r. - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


 

 1. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
  pn. "Dostawa książek i podręczników dla Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, w Krakowie", do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt „USG - Uczeń, Społeczeństwo, Gospodarka".
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego książek i podręczników szkolnych do języka angielskiego i matematyki akademickiej, do zajęć realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt „USG - Uczeń, Społeczeństwo, Gospodarka", nr: WND-POKL.09.02.00-12-003/08 w ramach Priorytetu IX .Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, z podziałem na trzy niżej wymienione części:
  • Część nr 1: podręczniki i słowniki do języka angielskiego;
  • Część nr 2: podręczniki do matematyki akademickiej;
  • Część nr 3: ćwiczenia z matematyki akademickiej.

  Oferty należy składać, nie później niż do dnia 23 października 2009r. do godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, ul. Monte Cassino 31, sekretariat główny szkoły.
  Pełna treść ogłoszenia.
  Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia.

  Wynik postępowania

 


 

 1. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
  pn. "Dostawa materiałów szkoleniowych dla Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, w Krakowie", do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt „USG - Uczeń, Społeczeństwo, Gospodarka".
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego materiałów szkoleniowych do zajęć w studiu TV (adaptery SAV, Kable KAV, akumulatory, płyty DVD, Pen Driver, itp.), do zajęć pozalekcyjnych z montażu powierzchniowego (pasty do lutowania, rezystory, cyna itp.) oraz materiałów na zajęcia ECDL (Pen Drive itp.), w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt „USG - Uczeń, Społeczeństwo, Gospodarka", nr: WND-POKL.09.02.00-12-003/08 w ramach Priorytetu IX .Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, z podziałem na 5 niżej wymienione części:
  • Część 1: materiały szkoleniowe 1 do ćwiczeń zajęć pozalekcyjnych w studiu TV;
  • Część 2: materiały szkoleniowe 2 do ćwiczeń zajęć pozalekcyjnych w studiu TV;
  • Część 3: materiały szkoleniowe 3 do ćwiczeń zajęć pozalekcyjnych w studiu TV;
  • Część 4: materiały szkoleniowe do ćwiczeń zajęć pozalekcyjnych z montażu powierzchniowego;
  • Część 5: materiały szkoleniowe na zajęcia ECDL

  Oferty należy składać, nie później niż do dnia 23 października 2009r. do godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, ul. Monte Cassino 31, sekretariat główny szkoły.
  Pełna treść ogłoszenia.
  Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia.

  Uwaga: zmiana Specyfikacji Istotnych Waunków Zamówienia - szczegóły.

  Wynik postępowania


  1. Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku z siedzibą w Krakowie, ul. Monte Cassino 31 ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, w Krakowie
   Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie okien drewnianych na nowe z PCV w budynku szkoły przy ul. Monte Cassino 31 w Krakowie.
   Zakres robót to:
   1. roboty rozbiórkowe obejmujące demontaż stolarki okiennej, drewnianej w ilości 29 szt. i rozbiórkę obróbek blacharskich, demontaż krat
   2. roboty montażowe obejmujące wykonanie montażu stolarki okiennej z PCV. W skład tych robót wchodzi:
    • montaż 29 szt. okien z PVC z profilu VEKA , pięciokomorowego, w kolorze białym, okucia kolor biały malowane, szyba zespolona gr. 4 mm o współczynniku przenikania cieplnego: max 1,1, wraz obróbką obsadzenia lub równoważnych o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż zaproponowane przez Zamawiającego,
    • montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej - kolor ciemny brąz,
    • montaż krat okiennych.

Termin składania ofert upływa z dniem: 8 lipca 2009 r. o godz. 10:00.
Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załacznikami

Wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn. Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, w Krakowie:
Wyjaśnienie nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 16.07.2009 r.
Wybrano Wykonawcę: A.P.H. "ECO" Piotr Łakasiewicz, 30-683 Kraków, ul. Nowosądecka 58. Cena brutto wybranej oferty: 70.564,82 zł.

 1. Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku z siedzibą w Krakowie, ul. Monte Cassino 31
  ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pn.

  Dostawa sprzętu i oprogramowania do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania.
 2. Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku z siedzibą w Krakowie, ul. Monte Cassino 31
  ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pn.

  Dostawa sprzętu i oprogramowania do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych, kamery cyfrowej zestawu do komputerowej obróbki obrazu i dźwięku wraz z oprogramowaniem, stanowiących wyposażenie ośrodka szkoleniowego i wyspecyfikowanych w załączniku nr 5 - warunki techniczne specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z podziałem na 5 n/w części:
  • część 1: sprzęt i akcesoria komputerowe
  • część 2: projektor i ekran
  • część 3: kamera wraz z akcesoriami, zestaw do obróbki obrazu i dźwięku
  • część 4: wyposażenie stanowiska pracy
  • częśc 5: oprogramowanie.

  Termin składania ofert upływa z dniem: 3 września 2008 r.


  Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze zmianą terminu składania ofert na dzień 5 września 2008 r. do godz. 12:00.

  Wyjaśnienie nr 2 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  Modyfikacja nr 2 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze zmianą
  terminu składania ofert na dzień 9 września 2008r. do godz. 12:00

  Wyjaśnienie nr 3 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania pn. Dostawa sprzętu i oprogramowania do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ogłoszonego 26.08.2008 r.

 3. Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku z siedzibą w Krakowie, ul. Monte Cassino 31
  ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pn.

  Dostawa sprzętu i oprogramowania do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 2008r.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych, kamery cyfrowej zestawu do komputerowej obróbki obrazu i dźwięku wraz z oprogramowaniem, stanowiących wyposażenie ośrodka szkoleniowego i wyspecyfikowanych w załączniku nr 5 - warunki techniczne specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z podziałem na 5 n/w części:
  • część 1: sprzęt i akcesoria komputerowe
  • część 2: projektor i ekran
  • część 3: kamera wraz z akcesoriami, zestaw do obróbki obrazu i dźwięku
  • część 4: wyposażenie stanowiska pracy
  • częśc 5: oprogramowanie.

  Termin składania ofert upływa z dniem: 30 września 2008 r.o godz. 12:00
  Miejsce składania ofert: sekretariat główny szkoły.


  Wyjaśnienie błędu
  Odrzucenie oferty

  Ogłoszenie wyników dla części nr 3, nr 4 i nr 5 w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu i oprogramowania do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 2008.

  Odrzucenie oferty.

  Ogłoszenie wyników w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu i oprogramowania do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 2008.

  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania pn. Dostawa sprzętu i oprogramowania do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dla części nr 1 sprzęt i akcesoria komputerowe ogłoszonego 22.09.2008r.

 4. Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku z siedzibą w Krakowie,
  ul. Monte Cassino 31 ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pn.

  Dostawa sprzętu i i akcesoriów komputerowych w 2008r.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych tj.
  koputerów przenośnych - laptopy szt. 13, listw zasilajacych szt. 8, drukarki laserowej szt. 1 i routera szt. 1.

  Termin składania ofert upływa z dniem: 12 listopada 2008 r.o godz. 12:00
  Miejsce składania ofert: sekretariat główny szkoły.

Wykluczenia z postępowania: wykluczenie 1, wykluczenie 2

Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych w 2008r., ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 31.10.2008r. , ogłoszenie nr 240532-2008

 


Oferty pracy

 1. Nabór na stanowisko urzędnicze - specjalista ds. uczniowskich.
  Termin składania ofert do: 12.03.2008 r.

  Informacja o wyniku naboru.