Kiedy wymagane jest uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

 

Do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów obowiązany jest wytwórca odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 1 Mg rocznie, lub innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 5000 Mg rocznie, które powstają w związku z eksploatacją instalacji – w myśl art. 180a ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska, w związku z art. 180 tej ustawy.

Zgodnie z art. 3 pkt. 6. P.o.ś., przez instalację” rozumie się:

 a) stacjonarne urządzenie techniczne, 

 b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie
     jednego zakładu, 

 c) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję.

 

Procedura (karta usługi) dotycząca uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, o symbolu WS-1, wraz z aktywnym wnioskiem, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa pod adrese: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=WS-1.

 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
RAFAŁ SARKADY
Data wytworzenia:
2016-11-08
Data publikacji:
2016-11-28
Data aktualizacji:
2019-05-16