Dokument archiwalny

Nabór kandydatów do komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu zaopiniowania ofert


złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


pt. „Słownik Legionistów Polskich”.

 

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do zgłoszenia swojej kandydatury do pracy w komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Słownik Legionistów Polskich”.

 

Zobacz:  ogłoszenie konkursowe

 

Warunki, które powinni spełniać kandydaci do pracy w komisji konkursowej:

1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.);

3) mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego, którego dotyczy konkurs (kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego) oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;

4) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);

5) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też podmiot zgłaszający kandydata, którego wzór określa załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie.

 

W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.

 

Członkowie komisji konkursowej wypełniają oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na uczestnictwo w pracach komisji ds. opiniowania ofert w określonym zakresie tematycznym, stanowiące załącznik nr 2 do ogłoszenia konkursowego oraz - po zapoznaniu się z wykazem złożonych ofert - wypełniają dodatkowo oświadczenie o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie, stanowiące załącznik nr 3 do ogłoszenia konkursowego.

Formularz zgłoszenia można pobrać ze stron internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa: https://www.bip.krakow.pl/ (przy ogłoszeniu konkursowym) oraz ze strony miejskiej platformy informacyjnej dla organizacji pozarządowych: http://www.ngo.krakow.pl/ oraz w siedzibie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pl. Wszystkich Świętych 11, pok. 24.

 

 

Załączniki do ogłoszenia ogloszenia o naborze kandydatów do komisji konkursowej:

 

 Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy kandydata do pracy w komisji konkursowej powoływanej przez Prezydenta Miasta Krakowa do opiniowania złożonych ofert

 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie (zgoda na uczestnictwo w pracach komisji konkursowej powoływanej przez Prezydenta Miasta Krakowa)

 

 Załącznik nr 3 - Oświadczenie o bezstronności

 

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o zgodzie na pracę w Komisji należy złożyć w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 11, pok. 22 lub w pok. 24 (składając ww. dokumenty w Kancelarii Magistratu, proszę wskazać jako odbiorcę Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

 

Termin składania zgłoszeń do pracy w komisji konkursowej upływa 16 sierpnia 2016 r.

 

Więcej informacji: tel. 12 616 1947.