Dokument archiwalny

Raport pt. "Analiza konsultacji Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi" w 2015 roku


Zapraszamy do zapoznania się z raportem pt. "Analiza konsultacji Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi" w 2015 roku. Raport został przygotowany na podstawie badań zaprojektowanych i zrealizowanych przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach projektu Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego.


Analizę konsultacji Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi przeprowadzono zgodnie z zapisem §8 uchwały nr XII/135/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Uchwała ta zobowiązuje Gminę Miejską Kraków do ewaluacji przeprowadzonych konsultacji raz w roku.

 

Raport został przygotowany na podstawie badań zaprojektowanych i zrealizowanych przez pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach współpracy przy realizacji projektu Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego realizowanego przez Urząd Miasta Krakowa i Uniwersytet Jagielloński.

 

Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego to projekt dydaktyczno-naukowy, realizowany wspólnie przez dwa instytuty Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej (IDMiKS) oraz Instytut Spraw Publicznych (ISP), w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych (MOWIS).

 

Projekt ten ma charakter długoterminowy (2015-2018), a jego głównymi celami jest obserwacja i diagnoza relacji pomiędzy władzami Miasta Krakowa a organizacjami trzeciego sektora oraz przygotowywanie rekomendacji działań usprawniających tę współpracę.

 

Niniejszy raport składa się z pięciu części. W pierwszej zostały omówione regulacje i podstawy prawne przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi, następnie zaś przedstawiono stan konsultacji organizowanych przez Gminę Miejską Kraków w 2015 roku (na podstawie analizy dokumentów oraz danych zastanych). W dalszej części opisano metodologię przeprowadzonych badań, których wyniki zostały zaprezentowane w kolejnym rozdziale. Na końcu raportu zawarte zostały wnioski i rekomendacje.

 

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!
PDF