Dokument archiwalny

Zadania publiczne o charakterze lokalnym lub regionalnym w 2016

OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO O CHARAKTERZE LOKALNYM LUB REGIONALNYM do rozpatrzenia w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy):KOMUNIKAT z dnia 17 października 2016 r.

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości składania wniosków wraz z ofertą – zgodną ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2016 r. poz. 570), link: http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/202910,52,komunikat,nowe_wzory_ofert__ramowych_wzorow_umow_realizacji_oraz_sprawozdan_z_wykonania_zadan_publicznych.html

- na realizacje zadania publicznego w 2016 roku w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 j.t.) pn.:

 

• Zadanie publiczne o charakterze lokalnym lub regionalnym w obszarze: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

 

Informacje tę adresuje się do organizacji pozarządowych:

  • prowadzących działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Miejskiej Kraków w obszarze o którym mowa w art. 4 ust.1 pkt 17 ww. ustawy, tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, oraz
  • których działalność statutowa ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.

Wniosek wraz z wypełnioną i kompletną ofertą należy złożyć w siedzibie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10 w Krakowie, V p pok. 520 (tel. 12 616 96 11), poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00.KOMUNIKAT z dnia 20 czerwca 2016 r.

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa informuje o wyczerpaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych w 2016 roku w trybie art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) pn. "Zadanie publiczne o charakterze lokalnym lub regionalnym w obszarze: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

 


OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO O CHARAKTERZE LOKALNYM LUB REGIONALNYM do rozpatrzenia w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).


KOMUNIKAT

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości składania wniosków wraz z ofertą – zgodną ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 roku
w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2016 r. poz. 570), link: http://poradnik.ngo.pl/files/wiadomosci.ngo.pl/public/dokumenty_2014/formularz_oferta_19a.doc - na realizacje zadania publicznego w 2016 roku w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) pn.:

 

• Zadanie publiczne o charakterze lokalnym lub regionalnym w obszarze: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Informacje tę adresuje się do organizacji pozarządowych:

  1. prowadzących działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Miejskiej Kraków w obszarze o którym mowa w art. 4 ust.1 pkt 17 ww. ustawy, tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, oraz
  2. - których działalność statutowa ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.

Wniosek wraz z wypełnioną i kompletną ofertą należy złożyć w siedzibie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10 w Krakowie, Vp

pok. 520 (tel. 12 616 96 11), poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00.