BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zgodnie z Procedurą zawierania partnerstw projektowych pomiędzy Gminą Miejską Kraków a organizacjami pozarządowymi, wprowadzoną Zarządzeniem Nr 3425/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 grudnia 2015 r., w Biuletynie Informacji Publicznej publikowane są informacje dotyczące składanych wniosków oraz tworzonych partnerstw projektowych.

 

Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów "PAIDEIA"