Procedura zawierania partnerstw projektowychPrezydent Miasta Krakowa podpisał 14 grudnia 2015 r. zarządzenie w sprawie przyjęcia „Procedury zawierania partnerstw projektowych pomiędzy Gminą Miejską Kraków a organizacjami pozarządowymi".

 

Przyjęta procedura określa zasady przystępowania przez Gminę Miejską Kraków i NGOs do projektów oraz ich wspólnej realizacji. Ma także na celu zapewnienie transparentności podejmowanych działań w tym zakresie oraz równego dostępu organizacji pozarządowych do oferowanych przez Gminę form współpracy z trzecim sektorem.

 

Ważne dokumenty:


Zarządzenie nr 3425/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14.12.2015 r. w sprawie przyjęcia „Procedury zawierania partnerstw projektowych pomiędzy Gminą Miejską Kraków a organizacjami pozarządowymi".

 

„Procedura zawierania partnerstw projektowych pomiędzy Gminą Miejską Kraków a organizacjami pozarządowymi".

 

Załącznik do „Procedury zawierania partnerstw projektowych pomiędzy Gminą Miejską Kraków a organizacjami pozarządowymi".

Wniosek o zawarcie partnerstwa projektowego, którego liderem jest organizacja pozarządowa.
 

 

 Partnerstwa projektowe pomiędzy Gminą Miejską Kraków a organizacjami pozarządowymi.