Dokument archiwalny

Nabór kandydatów do komisji konkursowej,

która zostanie powołana w celu zaopiniowania ofert

złożonych do otwartego konkursu ofert

na realizację w roku 2016 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków

w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

pt. „Upowszechnianie literatury i działalność wydawnicza”

 

 

 

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146) do zgłoszenia swojej kandydatury do pracy w komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Upowszechnianie literatury i działalność wydawnicza” (zobacz ogłoszenie konkursowe).

 

Warunki, które powinni spełniać kandydaci do pracy w komisji konkursowej:

1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z 2014 poz. 183, 1195, z 2015 r. poz. 211, 702 i 1274);

3) mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego, którego dotyczy konkurs (kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego) oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;

4) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135);

5) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany

i wypełniony przez samego kandydata lub też podmiot zgłaszający kandydata, którego wzór określa załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie (pobierz formularz zgłoszeniowy).

6) złoży oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 2 do ogłoszenia konkursowego (pobierz wzór oświadczenia), o zgodzie na udział w komisji konkursowej powoływanej przez Prezydenta Miasta Krakowa w celu zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Upowszechnianie literatury i działalność wydawnicza”.

 

W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.

 

Członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęciem pracy, po zapoznaniu się z wykazem złożonych ofert, wypełniają dodatkowo oświadczenie o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie, stanowiące załącznik nr 3 do ogłoszenia konkursowego.

 

Formularz zgłoszenia można pobrać ze stron internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa: https://www.bip.krakow.pl/ (przy ogłoszeniu konkursowym) oraz ze strony miejskiej platformy informacyjnej dla organizacji pozarządowych: http://www.ngo.krakow.pl/ oraz w siedzibie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pl. Wszystkich Świętych 11, pok. 34.

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o zgodzie na pracę w Komisji należy złożyć w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 11, pok. 24 lub w pok. 34 (składając ww. dokumenty w Kancelarii Magistratu, proszę wskazać jako odbiorcę Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

 

Termin składania zgłoszeń do pracy w komisji konkursowej upływa 12 stycznia 2016 r.

Więcej informacji: tel. 12 616 1914.

 

 

Załączniki do ogłoszenia:

 

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy kandydata do pracy w komisji konkursowej powoływanej przez Prezydenta Miasta Krakowa do opiniowania złożonych ofert

 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie (zgoda na uczestnictwo w pracach komisji konkursowej powoływanej przez Prezydenta Miasta Krakowa)

 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o bezstronności

 


 

Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAW DZIEDZIC - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BOGUSŁAWA PRESZ
Data wytworzenia:
2015-12-28
Data publikacji:
2015-12-29
Data aktualizacji:
2015-12-29
 

Dziennik zmian dokumentu:


2016-01-28 17:23:22
BOGUSŁAWA PRESZ
 Przeniesiono do archiwum
2015-12-29 10:51:41
BOGUSŁAWA PRESZ
 Publikacja