Nagroda im. Józefa Konrada Korzeniowskiego

Nagroda Conrada

 

 

Celem Nagrody Literackiej Miasta Krakowa pn. „Nagroda im. Józefa Konrada Korzeniowskiego”, zwanej dalej Nagrodą Conrada, jest wyróżnienie i promocja debiutów w literaturze polskiej, w kategorii „proza”.

Nagroda Conrada przyznawana jest dorocznie w kategorii debiut roku (za książkę debiutancką uznaje się pierwszą, samodzielną i indywidualną publikację autora w formie drukowanej z nadanym numerem ISBN).

 

Idea tego wyróżnienia jest wyjątkowa w skali Polski i Europy. Po pierwsze jest to nagroda dla pisarek i pisarzy, którzy odnieśli już sukces wydawniczy (mają na swym koncie debiut), ale wciąż jeszcze walczą o swoją pozycję na literackiej scenie. Wstępną selekcję książek przeprowadza kapituła, w skład której wchodzą cieszący się autorytetem krytycy oraz literaturoznawcy, a także przedstawiciele literackich instytucji. Ale o tym, komu przypadnie w udziale nagroda, współdecydują sami czytelnicy.

 

Organizatorem konkursu jest Gmina Miejska Kraków. Partnerami strategicznymi Nagrody są: Instytut Książki, Fundacja Tygodnika Powszechnego oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe.

Nagrodę Conrada stanowią:

  • statuetka,
  • nagroda pieniężna nie niższa niż 30 000 PLN brutto, której fundatorem jest Gmina Miejska Kraków,
  • pobyt rezydencjalny w Krakowie, organizowany i fundowany przez Instytut Książki, w terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca w roku pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego następującego po przyznaniu Nagrody Conrada,
  • promocja nominowanych autorów oraz laureata Nagrody Conrada podczas Festiwalu Conrada, organizowanego przez Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz Fundację Tygodnika Powszechnego,w edycji następującej po roku, w którym przyznano Nagrodę,
  • promocja nominowanych autorów oraz laureata Nagrody Conrada na łamach dodatku conradowskiego wydawanego wraz z „Tygodnikiem Powszechnym”.

Prawo do zgłaszania książek do Nagrody Conrada mają: autorzy, krytycy literaccy,wydawnictwa oraz członkowie kapituły Nagrody Conrada. Wnioski mogą zgłaszać także czytelnicy za pośrednictwem wydawców. W zgłoszeniu powinien być podany: tytuł książki, autor, wydawnictwo, rok wydania oraz numer ISBN. Do zgłoszenia należy dołączyć osiem egzemplarzy książki. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa co roku 30 kwietnia.

Konkurs składa się z 4 etapów:

  1. etap pierwszy – weryfikacja nadesłanych wniosków przez kapitułę konkursu pod względem zgodności z kryteriami przyjętymi w niniejszym regulaminie oraz wybór 5 książek nominowanych do Nagrody Conrada;
  2. etap drugi – ogłoszenie nominowanych do Nagrody Conrada w magazynie conradowskim, na stronie www Instytutu Książki, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na stronie www.krakow.pl raz, połączone z oficjalnym otwarciem głosowania czytelników, na stronie www Festiwalu Conrada;
  3. etap trzeci – cykl spotkań z 5 nominowanymi autorami podczas Festiwalu Conrada;
  4. etap czwarty – podliczenie głosów oraz ogłoszenie zwycięzcy Nagrody Conrada podczas Festiwalu Conrada.

W przypadku jednakowej liczby głosów uzyskanych w drodze głosowania nagroda pieniężna zostanie proporcjonalnie podzielona pomiędzy zwycięzców. Z udziału w konkursie wyklucza się książki, których autorami lub współautorami są członkowie kapituły lub osoby zatrudnione przez Organizatorów i Partnerów Nagrody Conrada.

 

Wnioski o przyznanie Nagrody Conrada rozpatruje i opiniuje kapituła konkursu Nagrody Literackiej Miasta Krakowa pn. „Nagroda im. Józefa Konrada - Korzeniowskiego”. Kapituła konkursu składa się z 8 osób, w tym z Sekretarza konkursu wskazanego przez Organizatora oraz po jednym przedstawicielu wskazanym przez Instytut Książki, Krakowskie Biuro Festiwalowe i Fundację Tygodnika Powszechnego. Przewodniczącego oraz pozostałych członków kapituły powołuje na trzyletnią kadencję Prezydent Miasta Krakowa.

Uroczyste wręczenie Nagrody Conrada odbywa się corocznie w październiku podczas uroczystej Gali Festiwalu Conrada w Krakowie.

 

Zobacz więcej: Festival Conrada - Nagroda Conrada