Kontrole z zakresu odpadów

   Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa w ramach posiadanych kompetencji określonych przepisami ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach i ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska prowadzi kontrole wobec przedsiębiorców, jak i osób fizycznych, w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, w tym gospodarki odpadami.

 

Podstawa prawna kontroli: art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska.

 

   Wobec przedsiębiorców, którzy uzyskali pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub zezwolenie na gospodarowanie odpadami (przetwarzanie, zbieranie lub transport odpadów) - udzielone przez Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie przepisów ww. ustaw - kontrole obejmują także sprawdzenie przestrzeganie warunków wydanych decyzji.

 

   Natomiast wobec osób fizycznych kontrole prowadzane są wskutek wniesionych interwencji związanych z zanieczyszczaniem środowiska odpadami, np. poprzez ich składowanie lub magazynowanie w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym. W wyniku przeprowadzenia kontroli, w przypadku stwierdzenia zalegania odpadów w miejscu nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, kierowane jest wezwanie do usunięcia odpadów lub wszczynane jest postępowania administracyjne w sprawie wydania nakazu ich usunięcia.

 

   W 2014r. przeprowadzono 140 kontroli, z których 5 dotyczyły przestrzegania warunków decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie przepisów ustawy o odpadach; 1 kontrola dotyczyła przedsiębiorcy, który prowadził działalność związaną z gospodarką odpadami bez dopełnienia obowiązków formalno-prawnych wynikających z przepisów ustawy o odpadach; pozostałe kontrole przeprowadzone zostały wobec osób fizycznych.

 

Zestawienie przeprowadzonych kontroli z 2014r. – załącznik.

 

 

   W 2015r. przeprowadzono 186 kontroli, z których 5 dotyczyły przestrzegania warunków decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie przepisów ustawy o odpadach; pozostałe kontrole przeprowadzone zostały wobec osób fizycznych.

 

Zestawienie przeprowadzonych kontroli z 2015r. – załącznik.

 

    W 2016r. przeprowadzono 171 kontroli, z których 9 dotyczyło przedsiębiorców, w tym 2 przestrzegania warunków decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie przepisów ustawy o odpadach; pozostałe kontrole przeprowadzone zostały wobec osób fizycznych.

 

Zestawienie przeprowadzonych kontroli z 2016r. – załącznik.

 

W 2017r. przeprowadzono 137 kontrole, z których 8 dotyczyło przedsiębiorców, w tym 2 przestrzegania warunków decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie przepisów ustawy o odpadach; pozostałe kontrole przeprowadzone zostały wobec osób fizycznych.

 

Zestawienie przeprowadzonych kontroli z 2017r. – załącznik.

 

W 2018r. przeprowadzono 181 kontroli, z których 11 dotyczyło przedsiębiorców, w tym 7 przestrzegania warunków decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie przepisów ustawy o odpadach; pozostałe kontrole przeprowadzone zostały wobec osób fizycznych.

  

Zestawienie przeprowadzonych kontroli z 2018r. – załącznik.