Dokument archiwalny

Regulamin określający zasady usuwania przez Gminę Miejską Kraków wyrobów zawierających azbest oraz odpadów azbestowych

 

Uchwałą Nr CX/1666/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 czerwca 2014r., zmienioną Uchwałą Nr XXI/342/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8.07.2015r. został przyjęty Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.

 

W celu realizacji Programu wprowadza się regulamin określający tryb usuwania przez Gminę Miejską Kraków:

 

1) wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych obiektów wykorzystywanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub użytkowanych przez miejskie jednostki organizacyjne;

 

2) odpadów azbestowych składowanych na nieruchomościach należących do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

 

stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 1771/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 09.07.2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady usuwania przez Gminę Miejską Kraków wyrobów zawierających azbest oraz odpadów azbestowych, zmienionego Zarządzeniem nr 2502/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.09.2015 r.

 

Poniżej zamieszczamy wnioski, które mogą składać osoby zainteresowane świadczeniem usługi usuwania wyrobów zawierających azbest lub odpadów azbestowych zorganizowanej przez Gminę Miejską Kraków. Wnioski mogą być składane do 30 września 2015r.

Na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest oraz zgromadzonych odpadów azbestowych w roku 2015r. w Budżecie Miasta Krakowa została zarezerwowana kwota 50 000 zł.

Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania limitu środków budżetowych przeznaczonych w 2015 r. na realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r. W przypadku przekroczenia w 2015r. limitu środków przeznaczonych na świadczenie usług, rozpatrzenie kolejnych wniosków nastąpi w kolejnym roku budżetowym w ramach wyznaczonego limitu. W razie zmiany regulaminu wymagane będzie wystąpienie z nowym wnioskiem.

 

 

Wniosek o usuwanie wyrobów zawierających azbest:

           - oświadczenie - dokument do pobrania

 

           - pełnomocnictwo - dokument do pobrania

 

 

Wniosek o usługę transportu:

          - pełnomocnictwo - dokument do pobrania

 

 

 

 

Informacja o wyrobach zawierających azbest

 

Stopień pilności usunięcia wyrobach zawierających azbest (punkt 8 „Informacji.." ) określa się na podstawie „oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” - dokument do pobrania