Azbest jest minerałem, który ze względu na swoje zalety był stosowany do produkcji wielu wyrobów m.in. pokryć dachowych, płyt elewacyjnych, rur, przewodów kominowych, różnych typów izolacji cieplnej itd. Dzisiaj jednak wiadomo, iż włókna azbestowe znajdujące się w powietrzu (a pochodzące z uszkodzonych wyrobów zawierających azbest) są szkodliwe dla zdrowia, dlatego też w Polsce wprowadzono od 1997r. zakaz wprowadzania, produkcji oraz obrotu azbestem i jego wyrobami. Zabronione jest również jego ponowne wykorzystywanie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dopuszcza się wykorzystywanie już istniejącego azbestu lub wyrobów zawierających azbest nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2032r.

Do tego czasu azbest i jego wyroby winny być stopniowo usuwane z naszego otoczenia, w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi. Przy ich wykorzystaniu należy uwzględnić wyniki przeprowadzonych kontroli oraz oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania.

Wyroby zawierające azbest, instalacje lub urządzenia zawierające azbest, drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest, rury azbestowo-cementowe oraz usunięte wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się poprzez sporządzenie spisu z natury.

Wykorzystujący wyroby zawierające azbest ujmuje wynik inwentaryzacji w tzw. „Informacji o wyrobach zawierających azbest", sporządzanej w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz przedkłada się corocznie w terminie do dnia 31 stycznia, marszałkowi województwa. Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przedkłada „Informację..." odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta (osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, a wykorzystujące wyroby zawierające azbest na terenie Miasta Krakowa, przedkładają tą „Informację.." Prezydentowi Miasta Krakowa). Drugi egzemplarz tej „Informacji.." przechowuje się przez okres jednego roku, tj. do czasu sporządzenia następnej.

„Informację o wyrobach zawierających azbest" należy opracować według wzoru wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Gospodarki [wzór pdf]. Stopień pilności usunięcia wyrobach zawierających azbest (punkt 8 „Informacji.." ) określa się na podstawie „oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” [wzór pdf].