Zadania Miasta w zakresie kultury fizycznej

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w artykule 68 ust. 5 stanowi: „Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży”.

Społeczna rola sportu i rekreacji jest w Krakowie traktowana jako temat niezwykle istotny w hierarchii problemów ogólnomiejskich. Związane jest to z postrzeganiem kultury fizycznej nie tylko jako sfery konsumpcji kulturalnej, rozrywkowej czy wypoczynkowej, lecz także dostrzegania jej wpływu na procesy rozwoju, kształtowania i utrzymania zdrowia oraz sił biologicznych niezbędnych w osiąganiu określonych celów gospodarczych i społecznych. Kultura fizyczna jest częścią kultury narodowej, chronionej przez prawo. Obywatele Polski, bez względu na wiek, płeć, wyznanie, rasę oraz stopień i rodzaj niepełnosprawności - korzystają z równego prawa do różnych form kultury fizycznej.

Powstanie w wyniku transformacji ustrojowej w 1990 roku samorządu lokalnego wymusiło konieczność stworzenia zasad i kryteriów realizacji zadania własnego Gminy, zawartego w art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. Przywołany artykuł ustawy jednoznacznie określa, że do Gminy należy w szczególności: zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności w zakresie kultury fizycznej oraz dbałość o tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe.

Wymóg ten spowodował poszukiwanie przez Gminę partnerów, którzy w sposób profesjonalny, zgodnie z wolą ustawodawcy wykonają to zadanie. Adresatem stały się więc przede wszystkim kluby sportowe, posiadające przygotowaną, wyspecjalizowaną kadrę szkoleniową, sprawdzone metody treningu sportowego i naboru spośród dzieci i młodzieży a także bazę obiektów i urządzeń przystosowanych do prowadzenia zajęć.

Wydział Sportu informuje, że jest możliwość składania wniosków wraz z ofertą na realizacje zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) pn: