Dokument archiwalny

Ogłoszenie o unieważnieniu II etapu otwartego konkursu ofert na 2015 rok w obszarze wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pn.: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - organizacja letnich obozów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy VII Zwierzyniec.

Na podstawie art. 18a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), unieważnia się II etap otwartego konkursu ofert na 2015 rok w obszarze wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pn.: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - organizacja letnich obozów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy VII Zwierzyniec, ze względu na brak ofert złożonych do konkursu.

 


 

Ogłoszenie II etapu otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - termin składania ofert upływa 13 kwietnia 2015 roku o godzinie 15ºº


 1. Ogłoszenie II etapu otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 2. Formularz oferty na 2015 r.
 3. Instrukcja wypełniania oferty zadania publicznego
 4. Sprowazdanie na 2015 r.
 5. Wzór karty oceny formalnej oferty
 6. Wzór karty oceny merytorycznej oferty

 


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - termin składania ofert upływa 15 grudnia 2014 roku o godz. 15.00

 

 1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 2. Formularz oferty na 2015 r.

 3. Instrukcja wypełniania oferty zadania publicznego
 4. Wzór karty oceny merytorycznej oferty
 5. Wzór karty oceny formalnej oferty
 6. Sprawozdanie na 2015 r.

 

Szczegółowy zakres punktacji oraz wag do kryteriów w otwartym konkursie ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - na podstawie uchwały Nr LXIII/901/12 Rady Miasta Krakowa z 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2013 - 2015 - uchwalone podczas wspólnego posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa oraz Rady ds. Sportu.

 

Nabór na kandydatów do pracy w komisji konkursowej powoływanej przez Prezydenta Miasta Krakowa w celu opiniowania ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku:

 

 1. Ogłoszenie naboru na kandydatów do pracy w Komisji
 2. Formularz zgłoszeniowy kandydata do prac w Komisji - zał. nr 10