Bieżący plan posiedzeń komisji Rady Miasta Krakowa VII kadencji


Komisja Budżetowa


2018-05-22 WT 15:00 UMK sala 303 Pl. Wszystkich Świetych 3-4

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Zmieniająca uchwałę Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 710, 750, 853 i 900) według druku nr 2882

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta - Małgorzata Okarmus

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Zmieniająca uchwałę Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu przychodów, zwiększenia planu dochodów w działach: 750 i 855 oraz zmian planu dochodów i wydatków w działach : 600, 700, 750, 852, 853, 855 i 900) według druku nr 2883

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta - Małgorzata Okarmus

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 801, 852, 900 i 921 - zadania dzielnic) według druku nr 2884

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta - Małgorzata Okarmus

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami według druku nr 2885

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta - Małgorzata Okarmus

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Udzielenie dotacji dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie według druku nr 2878

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Biura ds. Ochrony Zdrowia - Michał Marszałek

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury według druku nr 2857

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Katarzyna Olesiak

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 1 części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 98 położonego w budynku mieszkalnych przy ul. Ugorek nr 4 według druku nr 2843

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego Gminy Miejskiej Kraków, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Powiatowej według druku nr 2845

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 2/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku nr 8 położonym przy al. Pod Kopcem w Krakowie według druku nr 2852

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/4 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku nr 12 położonym na os. Zgody w Krakowie według druku nr 2853

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku nr 1 położonym na os. Centrum D w Krakowie według druku nr 2854

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

12. Opiniowanie wykazu (GS.-07.6822.76.2017.AK) nieruchomości wraz z informacją w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Ludwisarzy 12 w Krakowie oznaczonej nr 335 obr. 33 Podgórze.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

13. Opiniowanie trzech wniosków w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty na zakup lokalu lub gruntu zbytego przez Gminę Miejską Kraków z zastosowaniem bonifikaty.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

14. Sprawy bieżące.

15. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Dialogu Obywatelskiego


2018-05-22 WT 16:30 Miejskie Centrum Dialogu ul. Bracka 10

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Powołanie Miejskiego Komisarza Wyborczego - wspólnego dla wszystkich Dzielnic według druku nr 2858

2. Sprawy bieżące.

3. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych


2018-05-23 ŚR 09:00 UMK sala im. J Dietla Pl. Wszystkich Świetych 3-4

1. Sprawozdanie z realizacji uchwały nr LXII/1347/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016-2020 w zakresie merytorycznego działania Komisji.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta - RafaŁ Kulczycki

   Zastepca Prezydenta Miasta Krakowa - Elżbieta Koterba

2. Sprawy bieżące.

3. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Promocji i Turystyki


2018-05-24 CZ 15:00 sala .im.J.Dietla PI.Wszystkich Świętych 3/4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Raport z badań festiwalowej publiczności: Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie, Misteria Paschalia, Wianki ? Święto Muzyki, Sacrum Profanum.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Krakoweskiego Biura Festiwalowego - Izabela Helbin

3. Promocja miasta poprzez sport - duże wydarzenia sportowe i ich wpływ na wizerunek Krakowa. Efektywność promocyjna wydarzeń sportowych w kontekście turystyki przyjazdowej. Program Miasto stawia na sportowców.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Sportu - Barbara Mikołajczyk

   Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Sportu. - Janusz Kozioł

   Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej - Krzysztof Kowal

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.

6. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Główna


2018-05-28 PN 15:00 sala 303 UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad.

2. Uzgodnienie porządku obrad CIV sesji Rady Miasta Krakowa, na środę 6 czerwca 2018 r.

Zaproszeni goście:

   Sekretarz Miasta Krakowa - Paweł Stańczyk

3. Przyjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmian w przyznawaniu abonamentu postojowego.

4. Przyjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej upamiętnienia wybitnych kobiet związanych z Krakowem: Kazimiery Bujwidowej, Jadwigi Sikorskiej - Klemensiewiczowej, Stanisławy Dowgiałło i Janiny Kosmowskiej, poprzez nazwanie ich imionami nowopowstających ulic i placów w Krakowie.

5. Sprawy bieżące.

6. Oświadczenia, komunikaty.

7. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja ds. Zbadania Zmian w Związku z Realizacją Organizacji Ruchu w Strefach Płatnego Parkowania, Projektu Mobilny Kraków oraz Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa


2018-05-28 PN 15:45 sala Portretowa UMK Plac wszystkich Świętych 3/4

1. Przedstawienie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w Strefie Płatnego Parkowania w Krakowie w kontekście prowadzenia prac związanych z reorganizacją Strefy Płatnego Parkowania. a)Prezentacja Komitetu Mieszkańców? Nic o Nas Bez Nas? w wyżej wymienionym zakresie (wystąpienie do 1 godz.) ? przekazanie materiałów w formie pisemnej do raportu komisji oraz do przygotowania odpowiedzi na następną komisję przez przedstawicieli Pana Prezydenta Miasta Krakowa.

2. 2.Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie skargi Stowarzyszenia Stare Podgórze skierowanej do Komisji Rewizyjnej dotyczącej braku kontroli nad wykonywaniem umowy zawartej pomiędzy Gminą MK a Wykonawcą firmą Ekkom Sp. z o.o. wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego, której przedmiotem było ?Zaprojektowanie oraz uzgodnienie organizacji ruchu w strefie płatnego parkowania na obszarze ograniczonym ulicami Al. Trzech Wieszczów, Czarnowiejska, Nawojki, Armii Krajowej, od północy torami kolejowymi, a od wschodu ul. Prądnicką? na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej MK z dnia 08 maja 2018 roku ( w dniu 26 marca 2018 roku Komisja Rewizyjna MK zawiesiła rozpatrywanie skargi do czasu zakończenia pracy w Komisji ). a)Prezentacja Komitetu Mieszkańców? Nic o Nas Bez Nas? w wyżej wymienionym zakresie (wystąpienie do 1 godz.) ? przekazanie materiałów do raportu komisji w formie pisemnej, b)Przedstawienie stanowiska ww. kwestii przez przedstawicieli Prezydenta MK ( wystąpienie do 1 godz.) ? przekazanie materiałów do raportu komisji w formie pisemnej c)Pytania ze strony członków Komisji i mieszkańców - dyskusja.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu - Andrzej Mikołajewski

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Tadeusz Trzmiel

3. Przyjęcie planu pracy komisji.

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.