Bieżący plan posiedzeń komisji Rady Miasta Krakowa VII kadencji


Komisja Budżetowa


2017-09-26 WT 15:00 UMK sala 303 Pl. Wszystkich Świętych 3-4

1. Informacja o prawnej możliwości odliczenia podatku VAT przy zastosowaniu różnych wielkości obliczania prewspółczynnika.

Zaproszeni goście:

   Skarbnik Miasta Krakowa - Lesław Fijał

   Dyrektor Biura Skarbnika - Alina Kwaśniak

   Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportuw Krakowie. - Andrzej Mikołajewski

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 750 i 801 oraz wydatków w działach: 750, 801 i 854) według druku nr 2250

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta - Małgorzata Okarmus

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 756, 801 i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 801, 851 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 851, 852, 853, 855 i 921) według druku nr 2251

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta - Małgorzata Okarmus

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 750 i 756 oraz zmian planu wydatków w działach: 750, 757, 801 i 854) według druku nr 2252

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta - Małgorzata Okarmus

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 854, 900 i 926 - zadania dzielnic) według druku nr 2253

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta - Małgorzata Okarmus

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych według druku nr 2208

Zaproszeni goście:

   p.o.Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat - Piotr Jędrzejczak

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości według druku nr 2209

Zaproszeni goście:

   p.o.Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat - Piotr Jędrzejczak

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Zmieniająca uchwałę Nr XI/154/07 w sprawie inkasa opłaty skarbowej według druku nr 2210

Zaproszeni goście:

   p.o.Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat - Piotr Jędrzejczak

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu według druku nr 2243

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportuw Krakowie. - Andrzej Mikołajewski

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Udzielenie dotacji dla Gminy Dziemiany oraz Gminy Sępólno Krajeńskie na usuwanie skutków nawałnic według druku nr 2244

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Bogdan Klimek

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Udzielenie dotacji dla podmiotów leczniczych biorących udział w Projekcie pn. "Rodzicu nie jesteś sam!" według druku nr 2246

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Biura ds. Ochrony Zdrowia - Michał Marszałek

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Zmiana uchwały Nr LXI/1341/16 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2017 według druku nr 2247

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Biura ds. Ochrony Zdrowia - Michał Marszałek

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Zwiększenie dotacji celowej dla Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na realizację zadania inwestycyjnego według druku nr 2248

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Katarzyna Olesiak

14. Opiniowanie wykazu (GS-04.7125.8.1.2017) obejmującego lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczony do zbycia na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkiem (os. Teatralne 3 LU9).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

15. Opiniowanie wykazu (GS-04.7144-2?3/08) obejmującego lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczony do zbycia na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkiem (ul. Królewska 88).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

16. Opiniowanie wykazu (GS-04.7125.6.1.2017) obejmującego lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczony do zbycia na rzecz najemcy wraz sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem (ul. Chopina 5/U001).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

17. Opiniowanie wykazu (GS-04.71447-1-7/07) obejmującego lokale użytkowe stanowiący własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczone do zbycia na rzecz najemcy wraz sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem (ul. Dietla 39/U1, ul. Dietla U2).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

18. Opiniowanie wykazu wraz z informacją w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków udziałów wynoszących 72/2880 części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 256/2 obr. 16 Śródmieście, sąsiadującej z realizowaną inwestycją pn. ?Rozbudowa ul. Jana Pawła II oraz ulic: Meissnera, Ślicznej, Łąkowej, ładnej, Stańca, Czyżyńskiej wraz z budową odcinka ul. Lema.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

19. Opiniowanie wykazu wraz z informacją w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków udziałów wynoszących 16/960 części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 489/8 oraz 489/10 obr. 4 Śródmieście, położonej u zbiegu ul. Jana Pawła II i ulicy Meissnera.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

20. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne oznaczonego Nr U006 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku w os. Słonecznym Nr 14 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek według druku nr 2235

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

21. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu Nr 21 o przeznaczeniu innym niż mieszkalne stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku w os. Kolorowym Nr 2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek według druku nr 2236

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

22. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 54% bonifikaty według druku nr 2202

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

23. Opiniowanie trzech wniosków w sprawie podjęcia indywidualnych uchwał dotyczących sprzedaży w trybie bezprzetargowym na preferencyjnych zasadach z zastosowaniem bonifikaty, lokali mieszkalnych w oparciu o zmieniony zapis uchwały Nr XLVI/568/08 RMK z dnia 11 czerwca 2008 r.(Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008 r. Nr 566 poz. 3721 z późn. zm.).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

24. Opiniowanie pięciu wniosków w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty na zakup lokalu lub gruntu zbytego przez Gminę Miejską Kraków z zastosowaniem bonifikaty.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

25. Sprawy bieżące.

26. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego


2017-09-26 WT 17:00 sala Portretowa UMK PI.Wszystkich Świętych3/4

1. Opiniowanie wykazu lokali mieszkalnych usytuowanych w nieruchomości położonej w Krakowie przy ulicy Kazimierza Wielkiego 54 a (GS- 03.72254-2-1/05).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Zmiana uchwały Nr LV/488/96 w sprawie powołania Krakowskiego Holdingu Komunalnego - Spółki Akcyjnej według druku nr 2237

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 65 usytuowanego w budynku przy ul. Kobierzyńskiej 96 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 54% bonifikaty według druku nr 2202

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne oznaczonego Nr U006 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku w os. Słonecznym Nr 14 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek według druku nr 2235

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu Nr 21 o przeznaczeniu innym niż mieszkalne stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku w os. Kolorowym Nr 2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek według druku nr 2236

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

6. Opiniowanie wniosków w sprawie podjęcia indywidualnych uchwał dotyczących sprzedaży w trybie bezprzetargowym na preferencyjnych zasadach z zastosowaniembonifikaty, lokali mieszkalnych w oparciu o zmieniony zapis uchwały Nr XLVI/568/08 RMK z dnia 11 czerwca 2008 r.(Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008 r. Nr 566 poz. 3721 z późn. zm.).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

7. Opiniowanie wniosków w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty na zakup lokalu lub gruntu zbytego przez Gminę Miejską Kraków z zastosowaniem bonifikaty.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

8. Sprawy bieżące ? rozpatrzenie korespondencji.

9. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Dialogu Obywatelskiego


2017-09-26 WT 17:00 UMK sala nr 303 Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Wprowadzenie nazw Dzielnic Miasta Krakowa na tablicach informujących o nazwie ulic i adresach budynków.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki - ElŻbieta Kantor

   Dyrektor Wydziału Geodezji - Maria Kolińska

2. Sprawy bieżące.

3. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Promocji i Turystyki


2017-09-28 CZ 15:00 sala Dietla UMK PI.Wszystkich Świętych3/4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Kampanie promocyjne Budżet Obywatelski i Płać podatki w Krakowie.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki - Elzbieta Kantor

   Dyrektor Biura MOWIS - Mateusz Płoskonka

3. Kampania promocyjna Kraków miastem Stanisława Wyspiańskiego.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki - Elzbieta Kantor

   Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Katarzyna Olesiak

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.

6. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych


2017-09-28 CZ 17:00 UMK sala im. J. Dietla Pl. Wszystkich Świętych 3-4

1. Kraków - inteligentne miasto. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa dotycząca Krakowa jako smart city w obszarze Smart Living (inteligentne życie).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Biura ds. Ochrony Zdrowia - Michał Marszałek

   p.o. Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa - Katarzyna Izdebska

   Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Bogdan Klimek

   Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Katarzyna Olesiak

   Zastepca Prezydenta Miasta Krakowa - Elżbieta Koterba

2. Sprawy bieżące.

3. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza


2017-09-28 CZ 18:00 UMK, sala 303 Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uzgodnienie porządku obrad.

3. Informacja na temat prowadzonych na terenie Krakowa badań zanieczyszczenia środowiska naturalnego przez sztuczne promieniowanie elektromagnetyczne.

4. Propozycja projektu uchwały kierunkowej dla Prezydenta Miasta Krakowa, sprawie utworzenia Nagrody Prezydenta Miasta Krakowa dla wyróżnienia inicjatyw i działań proekologicznych dla poprawy i ochrony powietrza w Krakowie.

5. Sprawy bieżące, rozpatrzenie korespondencji.

6. Oświadczenia, komunikaty.

7. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Główna


2017-10-02 PN 15:00 sala 303 UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad.

2. Uzgodnienie porządku obrad LXXXIV sesji Rady Miasta Krakowa, na środę 11 października 2017 r.

Zaproszeni goście:

   Sekretarz Miasta Krakowa - Paweł Stańczyk

3. Sprawy bieżące.

4. Oświadczenia, komunikaty.

5. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Kultury i Ochrony Zabytków


2017-10-04 ŚR 10:00 Centrum Szkła i Ceramiki Kraków, ul.Lipowa 3

1. Zapoznanie się z działalnością oraz planami Centrum Szkła i Ceramiki w Krakowie.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Katarzyna Olesiak

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Andrzej Kulig

2. Sprawy bieżące.

3. Oświadczenia, komunikaty.