Bieżący plan posiedzeń komisji Rady Miasta Krakowa VII kadencji


Komisja Główna


2018-02-19 PN 15:00 sala 303 UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad.

2. Uzgodnienie porządku obrad XCV sesji Rady Miasta Krakowa, na środę 28 lutego 2018 r.

Zaproszeni goście:

   Sekretarz Miasta Krakowa - Paweł Stańczyk

3. Przyjęcie inicjatywy uchwałodawczej Komisji w sprawie planu pracy Rady Miasta Krakowa na rok 2018.

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.

6. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Infrastruktury


2018-02-26 PN 14:00 sala Portretowa UMK Plac Wszystkich Świętych 3/4

1. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie strefy płatnego parkowania w odniesieniu pisma skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Krakowa

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu - Andrzej Mikołajewski

   Komendant Straży Miejskiej - Adam Młot

   Prezes Zarządu Miejska Infrastruktura Sp. z o. o. - Paweł Skrzypiec

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Tadeusz Trzmiel

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Udzielenie pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: "Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774" według druku nr 2660

Zaproszeni goście:

   Zastepca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej - Łukasz Szewczyk

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Zmieniająca Uchwałę nr LIX/1288/16 w sprawie przyjęcia aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa według druku nr 2664

Zaproszeni goście:

   Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta - Jacek WoŹniak

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących oznakowania poziomego i pionowego przejść przez ulice na drogach wewnętrznych którymi, zarządza Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, szczególnie w osiedlach, w ciągu szlaków uczęszczanych przez dzieci w drodze do szkół według druku nr 2669

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Krakowa porozumienia z Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie przekazania części obowiązków zarządcy odcinka drogi wojewódzkiej nr 780 o długości 286,50 mb (km roboczy 0+171,50-0+458,00) według druku nr 2671

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu - Andrzej Mikołajewski

6. Sprawy bieżące.

7. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Rewizyjna


2018-02-26 PN 15:00 sala 303 UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Sprawy skarg oraz pism wpływających do Komisji.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej - Antoni Fryczek

   Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego - Bożena Kaczmarska-Michniak

2. Sprawy bieżące.

3. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa


2018-02-26 PN 17:00 sala Dietla UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Informacja na temat funkcjonowania Krakowskiej Karty Rodzinnej oraz programu Kraków dla Rodziny "N".

Zaproszeni goście:

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Andrzej Kulig

   Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny - Marzena Paszkot

   Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych - Bogdan Dąsal

   Dyrektor Biura ds. Osób Niepełnosprawnych - ElŻbieta Kois-Żurek

   Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych - Jan Żądło

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Zmieniająca Uchwałę nr LIX/1288/16 w sprawie przyjęcia aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa - według druku nr 2664.

Zaproszeni goście:

   Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta - Jacek WoŹniak

3. Sprawy bieżące, rozpatrzenie korespondencji.

4. Oświadczenia, komunikaty.


Zespół opiniujący ds. wyboru ławników


2018-02-27 WT 13:45 sala Portretowa UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zatwierdzenie programu posiedzenia.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odwołania Andrzeja Bejma z pełnienia funkcji ławnika ( druk nr 2649).

4. Pismo Prezesa Sądu Okregowego w Krakowie.

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

6. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Kultury i Ochrony Zabytków


2018-02-27 WT 14:00 sala Portretowa UMK Plac Wszystkich Śwętych 3-4

1. Uchwała kierunkowa w sprawie przejęcia przez Miasto Kraków Teatru Stu.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Katarzyna Olesiak

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Andrzej Kulig

2. Spotkanie z Panią Joanną Ślusarczyk laureatką Konkursu Unii Europejskiej dla Dyrygentów Orkiestr (European Union Competition for Orchestra Conductors).

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIV/302/11 Rady Miasta Krakowa z 14 września 2011 r. w sprawie ustanowienia nagrody Miasta Krakowa, zwanej "Nagrodą Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego" - według druku nr 2659

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Katarzyna Olesiak

4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr LIX/1288/16 w sprawie przyjęcia aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa - według druku nr 2664

Zaproszeni goście:

   Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta - Jacek WoŹniak

5. Sprawy bieżące, rozpatrzenie korespondencji.

6. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Sportu i Kultury Fizycznej


2018-02-28 ŚR 09:15 sala 303 UMK Pi.Wszystkich Świętych 3/4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Prezentacja programu działań promocyjnych w zakresie sportu na terenie Krakowa.

Zaproszeni goście:

   Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Sportu. - Janusz Kozioł

3. Sprawy bieżące.

4. Oświadczenia, komunikaty.

5. Zamknięcie posiedzenia.