Bieżący plan posiedzeń komisji Rady Miasta Krakowa VII kadencji


Komisja Praworządności


2018-01-22 PN 13:00 UMK, Sala im. J. Dietla Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uzgodnienie porządku obrad.

3. Przedstawienie wyników badań ankietowych dotyczących używania substancji psychoaktywnych, zachowań ryzykownych oraz postaw wobec używania substancji w grupie uczniów krakowskich szkół oraz korzystania dzieci i młodzieży z urządzeń elektronicznych oraz Internetu.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień - Adam Chrapisiński

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.

6. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Infrastruktury


2018-01-22 PN 14:00 sala Portretowa UMK Plac Wszystkich Świętych 3/4

1. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa na temat zmian w strefie płatnego parkowania.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu - Andrzej Mikołajewski

   Prezes Zarządu Miejska Infrastruktura Sp. z o. o. - Paweł Skrzypiec

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Tadeusz Trzmiel

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030" (druk nr 2511).

Zaproszeni goście:

   Zastepca Prezydenta Miasta Krakowa - Elżbieta Koterba

   po. dyr Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta - RafaŁ Kulczycki

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia i ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (druk nr 2603).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu - Andrzej Mikołajewski

4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2018 rok.

5. Sprawy bieżące.

6. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Rewizyjna


2018-01-22 PN 15:00 sala 303 UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Sprawy skarg oraz pism wpływających do Komisji.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej - Antoni Fryczek

   Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Witold Kramarz

2. Sprawy bieżące.

3. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska


2018-01-22 PN 16:00 sala Portretowa UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stradom" (druk nr 2591).

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rogatka Warszawska" (druk nr 2610).

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Las Borkowski" (druk nr 2611).

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa" (druk nr 2612).

5. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulic Tuchowskiej - Cechowej - Łużyckiej" (druk nr 2613).

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulic Tuchowskiej - Cechowej - Łużyckiej" (druk nr 2614).

7. Prezentacja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Podwawelskie".

Zaproszeni goście:

   Zastepca Prezydenta Miasta Krakowa - Elżbieta Koterba

   Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego - Bożena Kaczmarska-Michniak

8. Prezentacja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Czyżyny - Os.Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego".

9. Prezentacja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łuczanowice II - Części A,B,C".

10. Sprawy bieżące.

11. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Kultury i Ochrony Zabytków


2018-01-23 WT 14:00 sala Portretowa UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Szczegółowa informacja na temat obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Katarzyna Olesiak

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Andrzej Kulig

2. Przyjcie planu pracy Komisji na rok 2018

3. Sprawy bieżące, rozpatrzenie korespondencji.

4. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Budżetowa


2018-01-23 WT 15:00 sala 303 UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) - druk nr 2622.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Biura Skarbnika - Alina Kwaśniak

   Skarbnik Miasta Krakowa - Lesław Fijał

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, udzielanych szkołom i placówkom publicznym oraz niepublicznym, prowadzonym na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków (druk nr 2605).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Edukacji - Anna Korfel-Jasińska

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad otrzymywania dotacji przez młodzieżowe domy kultury, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków (druk nr 2606).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Edukacji - Anna Korfel-Jasińska

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zadania pn. "Krakowski Ogród Zoologiczny - budowa pawilonu wejściowego" w 2018 roku, kontynuacja zadania (druk nr 2607).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska - Ewa Olszowska-Dej

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kontynuacji inwestycji związanej z realizacją zadania pn. "Budowa pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego" (druk nr 2618).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Katarzyna Olesiak

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5184/1384525 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym położonym w budynku przy ul. Okólnej 8 w Krakowie stanowiącym poprzednio współwłasność wnioskodawcy (druk nr 2597).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku nr 22 położonym przy ul. Celarowskiej w Krakowie (druk nr 2600).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

8. Opiniowanie jednego wniosku w sprawie podjęcia indywidualnej uchwały dotyczącej sprzedaży w trybie bezprzetargowym na preferencyjnych zasadach z zastosowaniem bonifikaty, lokalu mieszkalnego w oparciu o zmieniony zapis uchwały Nr XLVI/568/08 RMK z dnia 11 czerwca 2008 r.(Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016 r. poz. 7759 z późn. zm.).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

9. Opiniowanie czterech wniosków w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty na zakup lokalu lub gruntu zbytego przez Gminę Miejską Kraków z zastosowaniem bonifikaty.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

10. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowej na rok 2018.

11. Sprawy bieżące.

12. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Edukacji


2018-01-23 WT 16:00 UMK, sala nr 303 Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uzgodnienie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych - druk nr 2604.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Edukacji - Anna Korfel-Jasińska

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Katarzyna Król

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, udzielanych szkołom i placówkom publicznym oraz niepublicznym, prowadzonym na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków - druk nr 2605.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Edukacji - Anna Korfel-Jasińska

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Katarzyna Król

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad otrzymywania dotacji przez młodzieżowe domy kultury, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków - druk nr 2606.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Edukacji - Anna Korfel-Jasińska

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Katarzyna Król

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4 w Krakowie poprzez zmianę siedziby z os. Szkolnego 27 w Krakowie na os. Kalinowe 18 w Krakowie - druk nr 2601.

Zaproszeni goście:

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Katarzyna Król

   Dyrektor Wydziału Edukacji - Anna Korfel-Jasińska

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia nr 24, Technikum Ekonomicznego i Elektronicznego nr 23 oraz Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 9, wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Krakowie, ul. Rzeźnicza 4 - druk nr 2620.

Zaproszeni goście:

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Katarzyna Król

   Dyrektor Wydziału Edukacji - Anna Korfel-Jasińska

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Samorządowego Przedszkola nr 95 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie poprzez przeniesienie siedziby z ul. Żywieckiej 24 na ul. Kościuszkowców 6 - druk nr 2621.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Edukacji - Anna Korfel-Jasińska

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Katarzyna Król

9. Przedstawienie projektu edukacyjnego pn. "Sobieski Parlament", realizowanego w ramach misji oświatowej II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie.

10. Sprawy bieżące.

11. Oświadczenia, komunikaty.

12. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Dialogu Obywatelskiego


2018-01-23 WT 17:00 Miejskie Centrum Dialogu ul. Bracka 10

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030." -według druku nr 2511.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta - RafaŁ Kulczycki

2. Realizacja drogi dojazdowej do planowanej inwestycji mieszkaniowej przy ul. Ślicznej 36 w kontekście protestu mieszkańców osiedla.

Zaproszeni goście:

   Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Tadeusz Trzmiel

   Dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki - Jadwiga Warat-Hapońska

   Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego - Bożena Kaczmarska-Michniak

   Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu - Andrzej Mikołajewski

3. Sprawy bieżące.

4. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego


2018-01-23 WT 17:00 sala Portretowa UMK PI.Wszystkich Świętych 3/4

1. Opiniowanie sprawy wyrażenia zgody na obniżenie stawki czynszu dzierżawnego Panu Ryszardowi Łobodzie ? dzierżawcy nieruchomości położonej przy ul. Prądnickiej 5 w Krakowie(OU.5321.8.4.2017).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportuw Krakowie. - Andrzej Mikołajewski

2. Opiniowanie sprawy wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony 3 lata Panu Ryszardowi Łobodzie - dzierżawcy nieruchomości położonej przy ul. Prądnickiej 5 w Krakowie(OU.5321.8.4.2017).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportuw Krakowie. - Andrzej Mikołajewski

3. Opiniowanie sprawy przydzielenia drogą bezprzetargową gminnego lokalu użytkowego usytuowanego w budynku położonym przy ulicy Biskupiej 18 w Krakowie z przeznaczeniem na siedzibę Zarządu Okręgowego oraz dwóch Zarządów Oddziałów Związku Inwalidów Wojennych RP w Krakowie(ZBK.EU-1-441-119/17).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych - Katarzyna Zapał

4. Opiniowanie sprawy przydzielenia drogą bezprzetargową gminnego lokalu użytkowego usytuowanego w budynku położonym przy ulicy Biskupiej 18 w Krakowie na czas nieoznaczony na rzecz Pana Mirosława Kozłowskiego, działającego pod firmą pn. ?Joga Centrum Mirosław Kozłowski? z przeznaczeniem na działalność rekreacyjną ? rehabilitacyjną(ZBK.EU-1-441-109/170.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych - Katarzyna Zapał

5. Opiniowanie sprawy przydzielenia drogą bezprzetargową gminnego lokalu użytkowego usytuowanego w budynku położonym przy ulicy Batorego 2 w Krakowie na czas nieoznaczony na rzecz Pani Zofii Rybińskiej, działającej pod firmą pn. Pracownia Krawiecka ?SKOS? z siedzibą w Krakowie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej ? pracowni krawieckiej (ZBK.EU-3-441-3175/10).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych - Katarzyna Zapał

6. Opiniowanie sprawy zmiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej przy ulicy 3 Maja w Krakowie (GS.01.6871.2.5.2017.ML).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

7. Opiniowanie wykazu obejmującego lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczone do zbycia na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem (ul. LEA 21 A)( GS-04.71447-2.17/07).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

8. Opiniowanie wykazu obejmującego lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczony do zbycia na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem (os. Centrum D1)(GS-04.7125.8.6.2015).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

   Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych - Katarzyna Zapał

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5184/1384525 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym położonym w budynku przy ul. Okólnej 8 w Krakowie stanowiącym poprzednio współwłasność wnioskodawcy według druku nr 2597

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączył: Artur Pakuła - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta], usytuowanego w budynku nr 22 położonym przy ul. Celarowskiej w Krakowie według druku nr 2600

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

11. Opiniowanie wniosków w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty na zakup lokalu lub gruntu zbytego przez Gminę Miejską Kraków z zastosowaniem bonifikaty.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

12. Sprawy bieżące ? rozpatrzenie korespondencji.

13. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa


2018-01-24 ŚR 09:00 sala Portretowa UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Propozycja utworzenia Centrum dla bezdomnych i ubogich. Spotkanie z Panią dr Wiesławą Klimek-Piotrowską.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Biura ds. Ochrony Zdrowia - Michał Marszałek

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotów leczniczych biorących udział w Projekcie pn. "Rodzicu nie jesteś sam!" w latach 2018 - 2020 - według druku nr 2602

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Biura ds. Ochrony Zdrowia - Michał Marszałek

3. Sprawy bieżące, rozpatrzenie korespondencji.

4. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych


2018-01-24 ŚR 09:45 sala 303 UMK PI.Wszystkich Świętych 3/4

1. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2018 rok.

2. Sprawy bieżące.

3. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Promocji i Turystyki


2018-01-25 CZ 15:00 sala Dietla UMK PI.Wszyskich Świętych 3/4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Rozwój parków miejskich jako element podniesienia atrakcyjności turystycznej Krakowa - Informacja Zarządu Zieleni Miejskiej.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej - Piotr Kempf

3. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2018 rok.

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.

6. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Główna


2018-01-29 PN 15:00 sala 303 UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad.

2. Uzgodnienie porządku obrad XCIV sesji Rady Miasta Krakowa, na środę 7 lutego 2018 r.

Zaproszeni goście:

   Sekretarz Miasta - Paweł Stańczyk

3. Przyjęcie planu pracy Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa na rok 2018.

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.

6. Zamknięcie posiedzenia.

 

Osoba odpowiedzialna:
BEATA KOWALÓWKA - DYREKTOR KANCELARII
Osoba publikująca:
MARTA KUCHARYK
Data wytworzenia:
2014-11-19
Data publikacji:
2014-11-19
Data aktualizacji:
2018-01-20