Bieżący plan posiedzeń komisji Rady Miasta Krakowa VII kadencji


Komisja Rewizyjna


2018-04-23 PN 15:00 sala 303 UMK Plac Wszystkich Świetych 3-4

1. Sprawy skarg oraz pism wpływających do Komisji.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej - Antoni Fryczek

   Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu - Andrzej Mikołajewski

   Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat - Piotr Jędrzejczak

   Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru - Barbara Skrabacz-Matusik

2. Sprawy bieżące.

3. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska


2018-04-23 PN 16:00 sala Portretowa UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Prezentacja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki i Kostrze" - Obszar Łąkowy".

2. Prezentacja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Centrum Nowej Huty II - części A,B,C".

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny Południe II" (druk nr 2777).

Zaproszeni goście:

   Zastepca Prezydenta Miasta Krakowa - Elżbieta Koterba

   Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego - Bożena Kaczmarska-Michniak

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Budżetowa


2018-04-24 WT 15:00 UMK sala 303 Pl. Wszystkich Świętych 3-4

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801 i 921) według druku nr 2807

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta - Małgorzata Okarmus

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmniejszenia planu dochodów w dziale 600, zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 750, 756, 801, 851, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 851, 854, 900, 921 i 926) według druku nr 2808

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta - Małgorzata Okarmus

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 801, 900 i 921 ? zadania dzielnic) według druku nr 2809

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta - Małgorzata Okarmus

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Zmieniająca uchwałę Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i przychodów oraz zwiększenia planu wydatków w działach 801 i 854) według druku nr 2810

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta - Małgorzata Okarmus

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami według druku nr 2811

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta - Małgorzata Okarmus

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Inkasa opłaty skarbowej według druku nr 2773

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat - Piotr Jędrzejczak

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku nr 13 położonym przy ul. Palacha w Krakowie według druku nr 2793

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

8. Opiniowanie pięciu wniosków w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty na zakup lokalu lub gruntu zbytego przez Gminę Miejską Kraków z zastosowaniem bonifikaty.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

9. Opiniowanie dwóch wniosków w sprawie podjęcia indywidualnych uchwał dotyczących sprzedaży w trybie bezprzetargowym na preferencyjnych zasadach z zastosowaniem bonifikaty, lokali mieszkalnych w oparciu o zmieniony zapis uchwały Nr XLVI/568/08 RMK z dnia 11 czerwca 2008 r.(Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008 r. Nr 566 poz. 3721 z późn. zm.).

10. Sprawy bieżące.

11. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego


2018-04-24 WT 17:00 sala Portretowa UMK PI.Wszystkich Świętych 3/4

1. Opiniowanie wykazu lokali mieszkalnych, których przejęcia na wyłączną odrębną własność w wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości położonej przy ul. Szymanowskiego 4 w Krakowie dochodzić będzie Gmina Miejska Kraków. (GS-03.72254-2-1/02).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

2. Opiniowanie wykazu lokali mieszkalnych, których przejęcia na wyłączną odrębną własność w wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości położonej przy ul. Dunajewskiego 6 w Krakowie dochodzić będzie Gmina Miejska Kraków. (GS-03.72254-1-1/10).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 13 położonym przy ul. Palacha w Krakowie według druku nr 2793

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

4. Opiniowanie wniosków w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty na zakup lokalu lub gruntu zbytego przez Gminę Miejską Kraków z zastosowaniem bonifikaty.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

5. Sprawy bieżące ? rozpatrzenie korespondencji.

6. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Dialogu Obywatelskiego


2018-04-24 WT 17:00 Miejskie Centrum Dialogu ul. Bracka 10

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie utworzenia Zespołu ds. nowelizacji statutów dzielnic według druku nr 2772

2. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy VI Bronowice, określającego organizację i zakres działania tej dzielnicy.

3. Sprawy bieżące.

4. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Główna


2018-04-25 ŚR 00:00 w przerwie C sesji Rady Miasta, sala Lea UMK Plac Wszystkich Świetych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia, ewentualne zmiany porządku obrad.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIV/370/92 w sprawie ustanowienia Medalu ''CRACOVIAE MERENTI'' za zasługi dla Miasta Krakowa (z późn. zm.) - druk nr 2806.

Zaproszeni goście:

   Sekretarz Miasta Krakowa - Paweł Stańczyk

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Miasta Krakowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (druk nr 2814).

Zaproszeni goście:

   Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru - Piotr Bukowski

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Gminie Mosina z siedzibą Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina na nieodpłatne umieszczenie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na tablicy zamontowanej w nawierzchni (druk nr 2804).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Kancelarii Prezydenta - Anna Frankiewicz

5. Sprawy bieżące.

6. Oświadczenia, komunikaty.

7. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych


2018-04-25 ŚR 08:45 UMK sala im. J. Dietla Pl. Wszystkich Świętych 3-4

1. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa dotycząca Wniosku Nr 5/18 Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych RMK w sprawie małych sieci na gaz płynny.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej - Wacław Skubida

2. Sprawy bieżące.

3. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa


2018-04-25 ŚR 09:00 sala Kupiecka UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Plany rozwoju Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Biura ds. Ochrony Zdrowia - Michał Marszałek

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XCI/2389/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 - według druku nr 2799.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień - Adam Chrapisiński

3. Sprawy bieżące.

4. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza


2018-04-26 CZ 18:00 UMKsala 303 Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Uzgodnienie porządku obrad.

3. Podsumowanie działań Miasta dla ochrony i poprawy jakości powietrza w Krakowie.

Zaproszeni goście:

   Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza - Paweł Ścigalski

   p.o. Dyrektora Wydziału ds. Jakości Powietrza - Jan Urbańczyk

   Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska - Ewa Olszowska-Dej

   Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej - Piotr Kempf

   Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania - Henryk Kultys

   Komendant Straży Miejskiej - Adam Młot

   Komendant Miejski Policji - Rafał Leśniak

   Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu - Andrzej Mikołajewski

4. Sprawy bieżące, rozpatrzenie korespondencji.

5. Oświadczenia, komunikaty.

6. Zamknięcie posiedzenia.

 

Osoba odpowiedzialna:
BEATA KOWALÓWKA - DYREKTOR KANCELARII
Osoba publikująca:
MARTA KUCHARYK
Data wytworzenia:
2014-11-19
Data publikacji:
2014-11-19
Data aktualizacji:
2018-04-25