Bieżący plan posiedzeń komisji Rady Miasta Krakowa VII kadencji


Komisja Sportu i Kultury Fizycznej


2018-10-16 WT 15:00 Obiekt Zespołu Szkół Łączności w Krakowie 30 - 337 Kraków ul.Monte Cassino 31

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Prezentacja inwestycji ? budowa krytego basenu o rozmiarach olimpijskich w obiekcie Zespołu Szkół Łączności w Krakowie.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej - Krzysztof Kowal

3. Sprawy bieżące.

4. Oświadczenia, komunikaty.

5. Zamknięcie posiedzenia.


Komisja Infrastruktury


2018-10-22 PN 14:00 sala Portretowa UMK Plac wszystkich Świętych 3/4

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji ''Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków'' (druk nr 3229).

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad postoju pojazdów samochodowych z wykupionym abonamentem postojowym obowiązującym w podstrefie P6IV i P6V w związku z przebudową ciągu drogowo - torowego na ulicach: Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej (druk nr 3239).

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie (druk nr 3240).

4. Sprawy bieżące.

5. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Rewizyjna


2018-10-22 PN 15:00 sala 303 UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Sprawy skarg oraz pism wpływających do Komisji.

2. Sprawy bieżące.

3. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska


2018-10-22 PN 16:00 sala Portretowa UMK Plac Wszystkich Świętych 3-4

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Parkowi Miejskiemu nazwy Park Zaczarowanej Dorożki, określenia granic Parku oraz przyjęcia regulaminu Parku (druk nr 3212).

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad postoju pojazdów samochodowych z wykupionym abonamentem postojowym obowiązującym w podstrefie P6IV i P6V w związku z przebudową ciągu drogowo - torowego na ulicach: Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej (druk nr 3239).

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2019 - 2023" ( druk nr 3241).

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa (druk nr 3247).

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łąki Nowohuckie" (druk nr 3202).

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon Alei Ignacego Daszyńskiego" (druk nr 3205).

7. Sprawy bieżące.

8. Oświadczenia, komunikaty.


Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego


2018-10-23 WT 17:00 sala Portretowa UMK PI.Wszystkich Świętych 3/4

1. Opiniowanie sprawy zawarcia kolejnej umowy najmu gminnego lokalu użytkowego usytuowanego w budynku położonym przy ul. Krasickiego 18 w Krakowie po umowie najmu zawartej na czas oznaczony(ZBK.NU.13-441-75/15).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych - Katarzyna Zapał

2. Opiniowanie zmiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oznaczonych jako działka ewidencyjna nr 132/2 o pow.0,0022ha obręb 145 jednostka ewidencyjna Śródmieście , położonych przy ul. Wygoda w Krakowie(GS-01.6871.1.2018.ML).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

3. Opiniowanie wykazu nieruchomości wraz z informacją w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działek stanowiących własność osoby prawnej , oznaczonychnr113/11,nr113/12,nr111/5,nr107/7,nr101/9,nr99/7,nr99/12,nr120/13,nr119/3,nr116/3,nr113/3,nr110/3,nr108/4 oraz nr 101/4 obr.28 Krowodrza wchodzących w zakres ulicy Felińskiego( GS-07.6822.1 .19-20-2011.TS).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

4. Opiniowanie wykazu nieruchomości wraz z informacją w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, działki nr 415/5 oraz udziału wynoszącego 1/6 części działki nr 415/3 obr.56 Podgórze, wchodzących w zakres Parku Aleksandry(GS-07.6833.108.2017.TS)

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

5. Opiniowanie wykazu z uzasadnieniem w kwestii oddania w użytkowanie na okres 20 lat udziału w wysokości 812/18587, części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 323/2, położonej w obrębie 101 jednostka ewidencyjna Podgórze, odpowiadającego i ograniczonego do wykonywania na części o pow.0,0812 ha, na rzecz Centrum Kultury Podgórza, z przeznaczeniem na działalność statutową(GS-02.6845.3.4.2017.JK)

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

6. Opiniowanie wykazu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości oznaczonej jako działka nr 192/4 o pow.0,1202 ha, obręb 12 jednostka ewidencyjna Krowodrza, obj.KR1P/00305610/2 położonej przy ulicy Oleandry w Krakowie, przeznaczonej do ustanowienia prawa użytkowania na okres 10 lat na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z przeznaczeniem na obsługę komunikacyjną Domu Studenckiego :?Żaczek? (GS-01.6840.2.1.2017).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

7. Opiniowanie załączonego wykazu niezabudowanej nieruchomości składającej się z działki nr 1063/29 o pow.0,0159 ha, obręb 33, jednostka ewidencyjna Krowodrza, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej przy ulicy Orlich Gniazd, przeznaczonej do sprzedaży w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, stanowiących własność osoby fizycznej w Krakowie (GS-01.6840.2.13.2016)

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

8. Opiniowanie wykazu nieruchomości wraz z informacją w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków udziału wynoszącego 1/2 część działki nr 40/5 obr. 40 Krowodrza, wchodzącej w pas drogowy ul. Ks. Truszkowskiego (GS-07.6822.32.2017.AK).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

9. Opiniowanie wykazu nieruchomości wraz z informacją w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków udziału wynoszącego 1/12 części działki nr 415/3 obr. 56 Podgórze, wchodzącej w zakres Parku Aleksandry (GS-07.6822.153.2017.TS).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. pozyskania na rzecz Gminy Miejskiej Kraków terenu Parku Jalu Kurka poprzez dokonanie wywłaszczenia za odszkodowaniem według druku nr 3248

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Małgorzata Kwiecień - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 19 położonym przy ul. Augustiańskiej w Krakowie według druku nr 3230

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku na os. Centrum B 8 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 73 % bonifikaty według druku nr 3231

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej przy ul. Jaskółczej na rzecz Klubu Sportowego Akademickiego Związku Sportowego przy Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie wraz z udzieleniem 90 % bonifikaty od jej ceny według druku nr 3232

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Warunki udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat według druku nr 3233

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 182/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr 10 położonym przy ul. Wysłouchów 29 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni według druku nr 3235

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 26 usytuowanego w budynku przy ul. Starowiślnej 29 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 49 % bonifikaty według druku nr 3242

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 18 usytuowanego w budynku przy ul. Krowoderskich Zuchów 3 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 86% bonifikaty według druku nr 3243

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny udziału w nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Brogi 40 w Krakowie stanowiącej własność wnioskodawcy według druku nr 3244

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

19. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 2/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Małgorzata Kwiecień - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 18 położonym przy ul. Celarowskiej w Krakowie według druku nr 3245

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

20. Opiniowanie wniosków w sprawie podjęcia indywidualnych uchwał dotyczących sprzedaży w trybie bezprzetargowym na preferencyjnych zasadach z zastosowaniembonifikaty, lokali mieszkalnych w oparciu o zmieniony zapis uchwały Nr XLVI/568/08 RMK z dnia 11 czerwca 2008 r.(Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008 r. Nr 566 poz. 3721 z późn. zm.).

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

21. Opiniowanie wniosków w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty na zakup lokalu lub gruntu zbytego przez Gminę Miejską Kraków z zastosowaniem bonifikaty.

Zaproszeni goście:

   Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta - Marta Witkowicz

22. Sprawy bieżące ? rozpatrzenie korespondencji.

23. Oświadczenia, komunikaty.

 

Osoba odpowiedzialna:
BEATA KOWALÓWKA - DYREKTOR KANCELARII
Osoba publikująca:
MARTA KUCHARYK
Data wytworzenia:
2014-11-19
Data publikacji:
2014-11-19
Data aktualizacji:
2018-10-17