Dokument archiwalny


RUCZAJ - REJON ULICY CZERWONE MAKI – Procedura sporządzania planu

  1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 28 listopada 2014 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 31 grudnia 2014 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr 1029/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2016 r.
 4. Przekazanie projektu planu do opiniowania i uzgodnień - 27 kwietnia, 29 lipca i 30 listopada 2016 r.
 5. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 23 grudnia 2016 r.
 6. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 2 stycznia do 31 stycznia 2017 r.
 7. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 17 stycznia 2017 r.
 8. Termin składania uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - do 14 lutego 2017 r.
 9. Rozpatrzenie uwag dotyczących wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 570/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 marca 2017 r.
 10. Przekazanie projektu planu do ponownego opiniowania i uzgodnień - 3 kwietnia 2017 r.
 11. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 12 maja 2017 r.
 12. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 23 maja do 21 czerwca 2017 r.
 13. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonej części projektu planu - 6 czerwca 2017 r.
 14. Termin składania uwag dotyczących ponownie wyłożonej części projektu planu - do 5 lipca 2017 r.
 15. Rozpatrzenie uwag dotyczących ponownie wyłożonej części projektu planu - Zarządzenie Nr 1896/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 lipca 2017 r.
 16. Przekazanie projektu planu do ponownego opiniowania i uzgodnień - 21 lipca 2017 r.
 17. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 28 lipca 2017 r.
 18. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 7 sierpnia do 5 września 2017 r.
 19. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonej części projektu planu - 21 sierpnia 2017 r.
 20. Termin składania uwag dotyczących ponownie wyłożonej części projektu planu - do 19 września 2017 r. - nie wpłynęły żadne uwagi.
 21. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 2400/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 września 2017 r.
 22. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu - Zarządzenie Nr 2401/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 września 2017 r.
 23. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 11 października 2017 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu oraz czytanie i głosowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu - Uchwała Nr LXXXV/2116/17.
 24. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 25 października 2017 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Uchwała Nr LXXXVII/2132/17 w sprawie uchwalenia planu.
 25. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 13 listopada 2017 r., poz. 7293.


powrótPowrót do strony głównej planu