CZYŻYNY - AWF – Procedura sporządzania planu

  1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 22 października 2014 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 17 listopada 2014 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków złożonych  do planu - Zarządzenie Nr 2187/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 sierpnia 2015 r.
 4. Przekazanie projektu planu do opiniowania i uzgodnień ustawowych - 14 sierpnia 2015 r.
 5. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 18 grudnia 2015 r.
 6. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 7 stycznia do 4 lutego 2016 r.
 7. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 19 stycznia 2016 r.
 8. Termin składania uwag do wyłożonego projektu planu - do 18 lutego 2016 r.
 9. Rozpatrzenie uwag złożonych do projektu planu - Zarządzenie Nr 583/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 marca 2016 r.
 10. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektów uchwał w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu - Zarządzenie Nr 979/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2016 r.
 11. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 980/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2016 r.
 12. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 11 maja 2016 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu oraz czytanie 7 projektów uchwał w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag dot. projektu planu - Uchwały od Nr XLIII/760/16 do Nr XLIII/764/16.
 13. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 25 maja 2016 r. - drugie czytanie projektów uchwał w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag dot. projektu planu - Uchwały Nr XLIV/775/16 i XLIV/776/16.
 14. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 8 czerwca 2016 r. - drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Rada odesłała projekt do projektodawcy.

 15. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 777/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 2019 r.
 16. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 24 kwietnia 2019 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu.
 17. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 22 maja 2019 r. - drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Rada odroczyła głosowanie.
 18. Przekazanie projektu planu do opiniowania i uzgodnień ustawowych - 12 lipca 2019 r.
 19. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 6 września 2019 r.
 20. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 17 września do 15 października 2019 r.
 21. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonym projekcie planu - 3 października 2019 r.
 22. Termin składania uwag do ponownie wyłożonego projektu planu - do 29 października 2019 r.
 23. Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 3109/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 2019 r.
 24. Przekazanie projektu planu do opiniowania i uzgodnień ustawowych - 24 stycznia 2020 r.


powrótPowrót do strony głównej planu