BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział Finansowo-Księgowy (FK)

Główny Księgowy: Agata Filipczuk

 

Adres: ul. Józefińska 14, II piętro, pok. nr 203, 204, 205, 213

tel.: 12 616-54-10

fax: +48 12 616-54-28, +48 12 616-53-99

e-mail: fk@mops.krakow.pl

 


 

Zakres działań Działu Finansowo-Księgowego

 

1. Kierownik Działu podejmuje działania w imieniu Dyrektora w stosunku do innych komórek organizacyjnych w zakresie zadań realizowanych przez Dział.

 

2. Do zadań Działu należą:

1) zadania wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach Publicznych;

2) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

3) prowadzenie obsługi finansowo - księgowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej;

4) ewidencjonowanie zobowiązań  kontrahentów MOPS na podstawie dokumentów przekazanych przez komórki organizacyjne MOPS odpowiedzialne za ich realizację;

5) ewidencja należności MOPS podlegających egzekucji administracyjnej, monitorowanie terminowości wpłat oraz prowadzenie działań w zakresie egzekucji tych należności;

6) ewidencja należności cywilnoprawnych oraz monitorowanie terminowości wpłat należności, wraz z przekazaniem wyników monitoringu komórkom organizacyjnym MOPS odpowiedzialnym za ich realizację;

7) prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Dyrektora w imieniu Gminy Miejskiej Kraków, z wyłączeniem umów o pracę;

8) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o nieponoszeniu przez rodziców opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej;

9) przygotowanie i opracowywanie projektu  planu dochodów MOPS oraz wniosków w sprawach zmian w planie dochodów MOPS, we współpracy z komórkami organizacyjnymi MOPS;

10) prowadzenie inwentaryzacji ciągłej majątku MOPS,

11) prowadzenie likwidatury.