Przynależność Krakowa do organizacji zajmujących się dziedzictwem kulturowym i ochroną zabytków .

 

Lokalna Organizacja Turystyczna „LIGA POLSKICH MIAST I MIEJSC UNESCO”

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LI/679/12 z dnia 11 lipca 2012 r. Gmina Miejska Kraków przystąpiła do stowarzyszenia pn. Lokalna Organizacja Turystyczna „Liga Miast i miejsc UNESCO”.

Stowarzyszenie „Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO” zostało powołane w październiku 2005 r. w Zamościu. Siedziba Biura Stowarzyszenia mieści się w Toruniu przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8.

Głównym celem Stowarzyszenia jest ochrona, promocja i zachowanie wyjątkowych uniwersalnych wartości polskich miast i miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, poprzez:

 • podejmowanie wspólnych przedsięwzięć promocyjnych w kraju i zagranicą,
 • gromadzenie i udostępnianie informacji turystycznych o miastach i miejscach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO,
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami turystycznymi, w tym w szczególności z Polską Organizacją Turystyczną oraz regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi,
 • prowadzenie wspólnych działań edukacyjnych,
 • pozyskiwanie funduszy na rewaloryzację, ochronę i promocję turystyczną miast i miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO,
 • wzajemną współpracę i wymianę doświadczeń.

Przynależność do Stowarzyszenia związane jest z wnoszeniem rocznych opłat członkowskich.

 

Organizacja Miast Dziedzictwa Światowego

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XXXIV/322/95 z dnia 22 listopada 1995 r. Kraków przystąpił do Organizacji Miast Dziedzictwa Światowego (OWHC ).

Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa OWHC (Organization of the World Heritage Cities) zrzesza ponad 200 miast na całym świecie. Liczy obecnie około 200 miast wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Celem organizacji jest organizowanie spotkań i wymiana doświadczeń by pomóc samorządom lokalnym w zarządzaniu i budowaniu strategii uwzględniających rozwój i zachowanie dziedzictwa. Organizacja działa od 1991 r.

Rok rocznie odbywa się we wrześniu w Krakowie Dzień Solidarności Miast Światowego Dziedzictwa w trakcie, którego promowane są działania miasta na rzecz jakiegoś zagadnienia lub obiektu zabytkowego.Do głównych korzyści, jakie można uzyskać poprzez aktywne uczestnictwo w organizacji należą:

 • wymiana doświadczeń z innymi miastami, na forum różnych spotkań, gazety organizacyjnej i Internetu, dotyczących pogodzenia przeszłości z przyszłością, zagadnień konserwatorskich, zarządzania dziedzictwem, turystyki kulturalnej;
 • szkolenia i kursy dla zarządzających historycznymi miastami organizowane przez organizacje międzynarodowe, uniwersytety współpracujące z OWHC;
 • promocja miasta poprzez: gazetę organizacji i Internet, organizację Dnia Solidarności;
 • współpraca z organizacjami będącymi partnerami OWHC w tworzeniu wspólnych programów przy wykorzystaniu organizacji międzynarodowych wspierających rozwój a współpracujących z OWHC;
 • programy edukacyjne dla młodzieży szkolnej.

Przynależność do Organizacji związana jest z wnoszeniem rocznych opłat członkowskich.

 

Liga Miast Historycznych

Organizacja Liga Miast Historycznych (The League of Historical Cities - LHC) powołana została przez uczestników IV Światowej Konferencji Miast Historycznych w Kyoto w 1994 r.

Wśród 25 założycieli Ligi był także Kraków. Liga skupia miasta historyczne z całego świata, obecnie 61 miast z 49 krajów. Kraków przystąpił do Ligi na podstawie Uchwały Rady Miasta Krakowa nr LXXXVI/752/97 z dnia 16 kwietnia 1997 r.

Przynależność do Ligi związana jest z wnoszeniem rocznych opłat członkowskich.