KIEROWANIE DO SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH NA TERENIE KRAKOWA

 

 

Podstawy prawne:

 

1. Art. 127 ust. 13, 14, 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)

 

Podstawą organizacji kształcenia specjalnego dla dziecka niepełnosprawnego w oddziale specjalnym jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców, zapewnia mu odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności.

 

W sytuacji jeżeli powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka nie prowadzi szkoły specjalnej lub ośrodka, o którym mowa w art. 2 pkt 7 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), odpowiednich ze względu na rodzaj niepełnosprawności, starosta tego powiatu kieruje dziecko do najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek, który dysponuje wolnymi miejscami. Starosta najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek, który dysponuje wolnymi miejscami, nie może odmówić przyjęcia dziecka do szkoły lub ośrodka.

 

Jeżeli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaleca kształcenie dziecka odpowiednio w przedszkolu specjalnym albo w przedszkolu lub szkole podstawowej, ogólnodostępnych lub integracyjnych, odpowiednią formę kształcenia, na wniosek rodziców, zapewnia jednostka samorządu terytorialnego właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, do której zadań własnych należy prowadzenie przedszkoli lub szkół.

 

W przypadku gdy uczeń osiągnął pełnoletność, wniosek o zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia w szkole/placówce składa bezpośrednio do dyrektora szkoły/placówki.

 

 

 

 

PROCEDURA (link)