Dzielnicowe Centra Organizacji Pozarządowych


Ważne dokumenty:


Zarządzenie nr 3360/2013 Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zasad tworzenia i funkcjonowania Dzielnicowych Centrów Organizacji Pozarządowych.

 


 

Prezydent Miasta Krakowa podpisał zarządzenie umożliwiające powstawanie Dzielnicowych Centrów Organizacji Pozarządowych. Mogą je tworzyć Rady Dzielnic Miasta Krakowa w drodze uchwały.

 

Ideą powoływania Centrów NGOs - działających w lokalach użytkowych wykorzystywanych przez poszczególne Dzielnice Miasta Krakowa – jest tworzenie przestrzeni dialogu i konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz aktywizacji społecznej i obywatelskiej mieszkańców poprzez wzmocnienie działań organizacji pozarządowych w tym zakresie.

 

Rada podejmując uchwałę o utworzeniu Centrum, określa Regulamin udostępniania organizacjom pozarządowym pomieszczeń, będący załącznikiem do uchwały i zawierający w szczególności informację w zakresie:

 

  1. wskazania pomieszczeń udostępnianych organizacjom pozarządowym,
  2. określenia przeznaczenia lokali udostępnianych nieodpłatnie organizacjom pozarządowym,
  3. sposobu rozpatrywania wniosków organizacji pozarządowych w zakresie korzystania z pomieszczeń,
  4. sposobu dokonywania rezerwacji pomieszczeń przez organizacje pozarządowe,
  5. terminów udostępniania pomieszczeń,
  6. obowiązków użytkowników pomieszczeń wynikających z obowiązujących przepisów.

 

Tworzenie i funkcjonowanie Dzielnicowych Centrów Organizacji Pozarządowych uwzględnione zostało w Wieloletnim Programie Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018.