Dokument archiwalny

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - termin składania ofert upływa 30 grudnia 2013 roku o godz. 15.00


  1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
  2. Formularz oferty na 2014 r.

  3. Instrukcja wypełniania oferty zadania publicznego
  4. Wzór karty oceny merytorycznej oferty
  5. Wzór karty oceny formalnej oferty 
  6. Sprawozdanie na 2014 r.


Nabór na kandydatów do pracy w komisji konkursowej powoływanej przez Prezydenta Miasta Krakowa w celu opiniowania ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku:

  1. Ogłoszenie naboru na kandydatów do pracy w Komisji
  2. Formularz zgłoszeniowy kandydata do prac w Komisji - zał. nr 10

 

Zarządzenie nr 66/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych dotyczących wspierania i upowszechniania kultury fizycznej