Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Panu Profesorowi Stanisławowi Juchnowiczowi (2013):

"Profesor Stanisław Juchnowicz (ur. 10 czerwca 1923 r. w Lidzie) to wybitny urbanista i architekt, który swoimi osiągnięciami twórczymi wpisuje się na trwałe w historię Krakowa. Jest współautorem planu urbanistycznego Nowej Huty. Walory owej koncepcji – czytelność układu, nasycenie zielenią i uroki krajobrazu sprawiają, że ta przestrzeń miejska cieszy się powszechnym – wręcz światowym – uznaniem jako przykład środowiska przyjaznego człowiekowi. Wartości te należą do mocnych argumentów uzasadniających aktualne zabiegi Miasta o wpisanie zabytkowej części Nowej Huty na Listę Światowego Dziedzictwa.

Do wybitnych osiągnięć prof. Juchnowicza, znaczących dla rozwoju Krakowa, zaliczają się również jego liczne inicjatywy i projekty urbanistyczne służące poprawie warunków ekologicznych naszego miasta, m.in. utworzenie użytku ekologicznego Łąki Nowohuckie. Opracowane pod kierunkiem prof. Juchnowicza studium Zagospodarowania Przestrzennego Kraków Wschód można zaliczyć do „poprzedników ideowych” międzynarodowego konkursu, w wyniku którego skrystalizowała się kolejna inicjatywa obywatelska i zręby koncepcji znanej obecnie jako „Nowa Huta Przeszłości”.

Prof. Stanisław Juchnowicz jest uczonym o światowej renomie. Jego prace naukowe na temat rozwoju zrównoważonego i cytowane w wielu znaczących publikacjach międzynarodowych wyniki badań na temat śródmieść weszły do kanonu naukowej literatury urbanistycznej. Szkoła naukowa prof. Juchnowicza wywiera znaczący wpływ na kierunki rozwoju urbanistyki w Polsce, a jego liczni wychowankowie działający na wszystkich kontynentach, swoimi osiągnięciami naukowymi i zawodowymi, dają świadectwo mocnej pozycji Krakowa jako akademickiego ośrodka nauki i dydaktyki.

Prof. Stanisław Juchnowicz założył Międzynarodowy Ośrodek Kształcenia i Studiów Urbanistycznych Politechniki Krakowskiej i przez wiele lat był jego dyrektorem. Wcześniej był dziekanem Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Jest również współzałożycielem Polskiego Klubu Ekologicznego, przez wiele lat był jego prezesem a obecnie jest honorowym prezesem. Był ponadto prezesem Towarzystwa Urbanistów Polskich, a przez wiele kadencji także przewodniczącym Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Prof. Stanisław Juchnowicz jest osobowością, która imponuje szerokością spojrzenia, inspirującą siłą wyobraźni, odwagą koncepcji i konsekwencją działania. Wrażliwość Profesora na sprawy ludzkie, a jednocześnie umiejętność artykułowania i podejmowania problemów istotnych dla rozwoju cywilizacji miejskiej to cechy, dzięki którym prof. Juchnowicz cieszy się wyjątkowym uznaniem nie tylko wśród swoich uczniów i międzynarodowego środowiska architektów i urbanistów, ale także wśród szerokiej rzeszy krakowian doceniających jego społeczne zaangażowanie.

Za swoje zasługi był wyróżniony wieloma nagrodami, m.in.: Nagrodą Miasta Krakowa w dziedzinie nauki i techniki (1999 r.), odznaką Honoris Gratia (2006 r.) oraz odznaczeniami państwowymi i branżowymi".