Zobacz też

Dotacja celowa udzielana z budżetu Miasta Krakowa

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,

położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności.


 

Od roku 2006 z budżetu Miasta Krakowa udzielane są dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane prowadzone przy obiektach zabytkowaych.

 

Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnianie działań zapewniających właścicielom zabytków właściwą opiekę nad wartościowymi elementami substancji zabytkowej, ze szczególnym uwzględnieniem elewacji z uwagi na ich znaczenie w kreowaniu wizerunku Krakowa.

 

Zasady przyznawania dotacji oraz zakres prac podlegających dofinansowaniu zawiera uchwała Nr CII/2665/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 4010).

 

Powyższa uchwała została w części unieważniona przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej (uchwała Nr KI-411/156/18 - Dz.Urzęd. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 5343). Zmiany te nie wpływają na możliwość realizacji cytowanej powyzej uchwały Rady Miasta Krakowa.

 

 Wnioski o udzielenie dotacji celowej należy składać corocznie do 31 października, termin ten nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej pobierz - [doc] lub otrzymać w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. św. Krzyża 1, pok. 10.  

Dofinansowaniem objęte są prace w obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, których realizacja planowana jest na rok następujący po roku złożenia wniosku (z wyjątkiem tzw. prac interwencyjnych). Dofinansowanie nie obejmuje refundacji tj. zwrotu poniesionych kosztów na prace zrealizowane przed terminem złożenia wniosku.

 

Osoby zainteresowane dofinansowaniem prac planowanych do realizacji w 2020 roku winny złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami (wymienionymi w cytowanej wyżej uchwale oraz we wzorze wniosku) do Prezydenta Miasta Krakowa za pośrednictwem Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.

 Wnioski złożone po terminie lub niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.

 Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje się również przyznania dotacji w wysokości oczekiwanej przez wnioskodawcę.

 Przy rozpatrywaniu wniosków nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Wzór sprawozdania z wykonania prac objętych dotacją można pobrać ze strony internetowej pobierz- [doc] lub otrzymać w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. św. Krzyża 1, pok. 10.

 

Szczegółowe informacje dotyczące udzielania dotacji z budżetu Miasta Krakowa można uzyskać w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. św. Krzyża 1, pok. 10,  tel. 12 616 1929, 12 616 1926. 

 

Środkami na dofinansowanie prac konserwatorskich lub remontowych w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków dysponują także:

 1. Biuro Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, ul. Kanonicza 24, 31 -002 Kraków, informacje dostępne na stronie internetowej http://www.skozk.pl/

 2. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków, informacje dostępne na stronie http://www.wuoz.malopolska.pl/

 3. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa, informacje dostępne na stronie internetowej http://www.mkidn.gov.pl/

 

 

Zobacz więcej:


Dotacje przyznane w 2019 r.Archiwum:

Dotacje przyznane w 2018 r.

Dotacje przyznane w 2017 r.  

Dotacje przyznane w 2016 r.

Dotacje przyznane w 2015 r.

Dotacje przyznane w 2014 r.

Dotacje przyznane w 2013 r.

Dotacje przyznane w 2012 r.

Dotacje przyznane w 2011 r.

Dotacje udzielone w 2010 r.

Dotacje udzielone w 2009 r.

Dotacje udzielone w 2008 r.

Dotacje udzielone w 2007 r.

Dotacje udzielone w 2006 r.  

Wyrok WSA w Krakowie w sprawie skargi RIO w Krakowie na uchwałę RMK z dnia 23 czerwca 2010 r. Nr CIV 1394/10 w sprawie określania zasad udzielana dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków pobierz.