Dokument archiwalny

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację w roku 2013 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków
w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
pt. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta”

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzących nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (zwani dalej oferentami).

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.

§ 1

Rodzaj zadań objętych konkursem

 1. Konkursem objęte są zadania publiczne w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowane przez oferentów w formie zróżnicowanej działalności kulturalnej i artystycznej, mającej na celu upowszechnianie kultury, rozwijanie oraz propagowanie twórczości artystycznej i literackiej, odpowiednio do wytycznych Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie na lata 2010-2014, przyjętych uchwałą Nr CXIV/1524/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010 r. - Cel operacyjny: IV.2 Współpraca Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w sektorze kultury.
 2. Przedmiotem konkursu jest realizacja następujących zadań:
 • organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych o znaczeniu ponadregionalnym (ogólnopolskich, międzynarodowych),
 • organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych promujących kulturę studencką,
 • letnia oferta kulturalna (realizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych nie wcześniej niż 15 czerwca 2013 r. i nie później niż 15 września 2013 r.).
 1. Jeden oferent może złożyć do konkursu maksymalnie 3 oferty.
 2. Kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 100 000 zł.

§ 2

Wysokość środków publicznych
przewidzianych na realizację zadań wybranych w konkursie

Na realizację zadań wybranych w drodze konkursu, przeznaczone zostaną środki w kwocie ogółem około 900 000 zł, które zostały ujęte w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa – Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2013, dz. 921, rozdz. 92105, § 2360, zadanie KD/02/13 pn. „Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej”.

§ 3

Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), w Wieloletnim Programie Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2012-2014, przyjętym uchwałą Nr LX/852/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2012 r. oraz w Programie współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), na rok 2013, przyjętym uchwałą Nr LXIII/912/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r.
 2. Warunkiem udziału w konkursie i ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest złożenie w terminie, określonym w § 5 niniejszego ogłoszenia, kompletnej i prawidłowo wypełnionej oferty, zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
  Wzór formularza oferty realizacji zadania publicznego: pobierz tutaj
 3. Podmiot ubiegający się o dotację winien:
 • realizować oferowane zadanie na terenie Gminy Miejskiej Kraków, a zadanie to musi być przedmiotem jego działalności statutowej,
 • posiadać zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno-technicznej lub dostęp do takiej bazy oraz zasoby osobowe,
 • zapewniające wykonanie oferowanego zadania.
 1. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której zysk przeznacza na działalność statutową.
 2. Dotacje nie mogą być wykorzystywane na:
 • zadania i zakupy inwestycyjne;
 • zakupy gruntów;
 • działalność gospodarczą;
 • pokrycie kosztów utrzymania biura oferenta, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania;
 • działalność partii politycznych;6) działalność związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych;
 • działalność fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub partia polityczna.
 1. Do kosztów kwalifikowanych zaliczane będą w szczególności:
 • indywidualne nagrody pieniężne i nagrody rzeczowe;
 • honoraria/wynagrodzenia dla osób bezpośrednio zatrudnionych przy realizacji zadania na podstawie umowy o dzieło/zlecenia oraz rachunku lub faktury VAT;
 • zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadania;
 • zakup usług niezbędnych do wykonania zadania;
 • wynajem sprzętu technicznego (m.in. scena, oświetlenie, nagłośnienie);
 • koszty administracyjne związane bezpośrednio z realizacją zadania;
 • usługi poligraficzne i koszty promocyjne służące realizacji zadania.
 1. Dofinansowanie z dotacji kosztów administracyjnych związanych bezpośrednio z realizacją zadania nie może przekroczyć 10% kosztów całkowitych jego realizacji.
 2. Dofinansowanie zadania nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów jego realizacji.
 3. Na dane zadanie podmiot może otrzymać dotację tylko z jednego wydziału/biura Urzędu Miasta Krakowa lub dzielnicy miasta Krakowa. W przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu Miasta Krakowa na to samo zadanie lub jego część,oferta nie będzie rozpatrywana.
 4. Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania dotacji.

§ 4

Warunki realizacji zadania

 1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Ramowy wzór umowy został określony w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
 2. Prezydent Miasta Krakowa może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przekazania dotacji i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy okaże się, że:
 • rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
 • podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych,
 • zostały ujawnione, nieznane wcześniej, okoliczności podważające wiarygodność oferenta.
 1. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o finansach publicznych.
 2. Podmiot, który otrzyma dotację na realizację zadania, jest zobowiązany w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych (w tym poprzez media) zastosować System Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa (SIWMK). Jeśli charakter materiału promocyjno-informacyjnego nie pozwoli na zastosowanie SIWMK, należy zamieścić informację o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Gminę Miejską Kraków. Przed zastosowaniem SIWMK w materiałach graficznych, projekt należy przesłać do akceptacji/konsultacji, na co najmniej 14 dni przed planowaną publikacją (drukiem), na adres: druki@um.krakow.pl.
 3. Po zakończeniu realizacji zadania podmiot dotowany zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
 4. Dofinansowanie zadania przez Gminę Miejską Kraków (wsparcie realizacji) obejmuje okres: od dnia podpisania umowy do dnia określonego w zawartej umowie, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 roku. Okres realizacji zadania nie jest równoznaczny z okresem rozliczania kosztów ze środków dotacji. Do czasu realizacji zadania należy wliczyć okres przygotowania, przeprowadzenia i podsumowania zadania. W zakresie udzielonej dotacji rozliczane będą koszty ponoszone od dnia zawarcia umowy do terminu zakończenia realizacji zadania określonego w podpisanej umowie.

§ 5

Termin składania ofert

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty osobiście lub przesyłką pocztową w Kancelarii Magistratu Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4 (w godzinach pracy Urzędu Miasta Krakowa) w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa: https://www.bip.krakow.pl, tj. do 25  stycznia 2013 r.
 2. Oferty należy składać w kopercie lub teczce tekturowej, na której należy umieścić nazwę i adres oferenta (lub wyraźną pieczęć firmową), nazwę konkursu: „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta” oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta.
 3. Oferty, które zostaną złożone po terminie określonym w ust.1 nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Kancelarii Magistratu, również w przypadku przesyłek pocztowych).
 4. Formularz oferty można otrzymać w Kancelarii Magistratu Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4 w godzinach pracy Urzędu Miasta Krakowa – procedura KD-12 – lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Krakowa przy ogłoszeniu konkursowym(wzór formularza oferty: pobierz tutaj).
 5. Za poprawność i kompletność oferty, termin, sposób i miejsce jej złożenia, odpowiada oferent.
 6. Złożenie oferty do konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z treścią ogłoszenia konkursowego.
 7. Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa mogą udzielać stosownych wyjaśnień, na pytania oferenta, dotyczące zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 11, p. 13, 14, nr telefonu: 12/616 1911, 12/616 1913, 12/616 1914, 12/616 1917, 12/616 1918, 12/616 1920, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00).

§ 6

Informacje dotyczące wymaganej dokumentacji

 1. Prawidłowo wypełnionyformularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących należy składać w jednym egzemplarzu (należy umieścić pieczęć podmiotu).
 2. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty.
 3. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 4. Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”. W formularzu oferty nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami. W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru.
 5. Załącznikiem do oferty jest aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio: wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.
 6. W przypadku spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością należy załączyć dokumenty poświadczające, że ww. podmioty nie działają w celu osiągnięcia zysku i przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 
 7. Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.

§ 7

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 1. Postępowaniem konkursowym objęte będą oferty spełniające warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
 3. Wstępna ocena formalna każdej złożonej oferty zostanie dokonana przez pracowników Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 4. Ostatecznej oceny formalnej oraz oceny merytorycznej złożonych ofert i wyboru zadań wraz z propozycją wysokości ich dofinansowania dokona komisja konkursowa, która zostanie powołana w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa.
 5. W skład komisji konkursowej wchodzi do 7 osób z prawem głosu:
 • przewodniczący komisji – przedstawiciel Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego komórki realizującej, odpowiedzialnej za konkurs,
 • do trzech przedstawicieli komórki realizującej, w tym zastępca przewodniczącego,
 • do trzech osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego może rekomendować jedną z nich.
 1. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
 2. Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowych wskazani przez organizacje pozarządowe muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
 1. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.
 2. Komisje konkursowe mogą działać bez udziału osób wskazanych w ust. 5 pkt 3, jeżeli:1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowych,2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowych,3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowych osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
 3. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zgłaszają swoją kandydaturę do pracy w komisji konkursowej poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też podmiot zgłaszający kandydata w terminie do 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa: https://www.bip.krakow.pl, tj. do 18 stycznia 2013 r., bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 11, pok. 24. Formularz można pobrać w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa (adres jw.) lub w wersji elektronicznej:
 1. Członkowie komisji konkursowej wypełniają oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na uczestnictwo w pracach komisji ds. opiniowania ofert w określonym zakresie tematycznym, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia (z wyjątkiem pracowników Urzędu Miasta Krakowa) oraz oświadczenie o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 3. Za pracę komisji konkursowej odpowiedzialny jest przewodniczący.
 4. Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 5. Posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności zastępca, zgodnie z przyjętym na pierwszym posiedzeniu harmonogramem pracy komisji.
 6. Komisja pracuje na posiedzeniach w składzie liczącym ponad połowę pełnego składu osobowego, w tym przewodniczący lub zastępca, a członkowie swoją obecność potwierdzają na każdym posiedzeniu na liście obecności.
 7. Komisja konkursowa dokumentuje swoją pracę w formie pisemnej zgodnie z ogłoszonymi warunkami konkursu.
 8. Komisja konkursowa dokona analizy złożonych ofert i wybierze najkorzystniejsze według kryteriów formalnych i merytorycznych.
 9. Karta oceny formalnej oraz karta oceny merytorycznej stanowią odpowiednio załączniki nr 4 i nr 5 do niniejszego ogłoszenia.
  Zobacz:
  Karta oceny formalnej oferty
  Karta oceny merytorycznej oferty
 10. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 11. Jeśli wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
 12. W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej, oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 13. Obsługę administracyjno-biurową komisji konkursowej prowadzą pracownicy Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 14. Ustalenia komisji konkursowej są przedstawiane Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 8

Termin dokonania wyboru ofert

Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w ciągu 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.

§ 9

Sposób rozstrzygnięcia konkursu

 1. O przyznaniu dotacji na zadania wyłonione przez komisję konkursową oraz ich wysokości zdecyduje Prezydent Miasta Krakowa w drodze zarządzenia.
 2. Od zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie przysługuje odwołanie. 
 3. Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo do:
 • odstąpienia od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, bez podania przyczyny, w części lub w całości,
 • zmniejszenia lub zwiększenia wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu,
 • dofinansowania więcej niż jednej oferty, dofinansowania jednej oferty lub niedofinansowywania żadnej z ofert.
 1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana.
 2. Po podjęciu zarządzenia, o którym w ust. 1, informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana niezwłocznie:1) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa:
 • https://www.bip.krakow.pl
 • na miejskiej platformie informacyjnej dla organizacji pozarządowych: http://www.ngo.krakow.pl/,
 • na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa: w siedzibie wydziału merytorycznego, pl. Wszystkich Świętych 11 oraz w Kancelarii Magistratu, pl. Wszystkich Świętych 3-4 w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

§ 10

Dotacje udzielone na realizację zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach otwartych konkursów ofert

Rok Kwota
2011 4 913 500 zł
2012 5 674 405 zł

W tym na zadania tego samego rodzaju:

 

Rok Kwota
2012 999 405 zł

 


Załączniki do ogłoszenia konkursowego:

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy kandydata do pracy w komisji konkursowej powoływanej przez Prezydenta Miasta Krakowa do opiniowania złożonych ofert
Załącznik nr 2 - Oświadczenie-zgoda na uczestnictwo w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania złożonych ofert
Załącznik nr 3 - Oświadczenie-o braku konfliktu interesów w stosunku do oferentów, uczestniczących w konkursie
Załącznik nr 4 - Karta oceny formalnej oferty
Załącznik nr 5 - Karta oceny merytorycznej oferty

 Formularz oferty realizacji zadania publicznego