Produkty projektu Systemu Elektronicznych Usług Publicznych

 

 

System SEUP składa się z 7 głównych produktów:

 

  1. Elektroniczny Urząd (EU) - Portal zintegrowany z platformą ePUAP, zarządzany za pomocą CMS SEUP umożliwiający realizację zadań związanych z udostępnieniem usług świadczonych drogą elektroniczną przez Internet dla Klientów oraz Użytkowników.
  2. CMS SEUP (ang.: Content Management System) - Aplikacja służąca do zarządzania treścią Portalu EU, Portalu Ekstranet (w szczególności: dodawania, modyfikacji i archiwizacji danych w ww. serwisach WWW) oraz generowania treści dla BIP MK oraz Portali Intranet Jednostek.
  3. System Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) - Oprogramowanie do wykonywania czynności kancelaryjnych w JST w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oprogramowanie to zapewnia co najmniej: obsługę Dokumentów Elektronicznych oraz papierowych, obieg korespondencji i spraw w obrębie urzędu z wykorzystaniem mechanizmów przepływu pracy (Workflow), archiwizację dokumentów oraz wymianę dokumentów z systemami teleinformatycznymi, Aplikacjami i Modułami.
  4. Workflow - będący częścią SEOD - mechanizm przepływu pracy pomiędzy Użytkownikami wykonującymi określone czynności. W rozumieniu WFMC (ang. Workflow Management Coalition) Workflow to: „automatyzacja procesów biznesowych, w całości lub w części, podczas której dokumenty, informacje są przekazywane od jednego uczestnika do następnego, według odpowiednich procedur zarządczych".
  5. Systemy operacyjne i systemy baz danych (SO) - zestaw narzędzi do zaawansowanego przetwarzania oraz analizy informacji zawartych w bazach danych wraz z systemami operacyjnymi zapewniającymi integrację z usługami katalogowymi oraz szyfrowanie gromadzonych informacji.
  6. Środowisko Przetwarzania Danych - platforma sprzętowa o dużej wydajności i odporna na awarie, na którą składa się Sprzęt Komputerowy oraz Oprogramowanie.
  7. Portal Ekstranet - Portal dostępny dla zarejestrowanych w SEUP Jednostek. Działania Wykonawcy SEUP będą polegały na uruchomieniu działającego w ramach Centrum Obsługi Klienta, Portalu Ekstranet zarządzanego narzędziem klasy CMS, do którego dostęp (za pomocą sieci Internet) będzie autoryzowany.