Społeczni opiekunowie zabytków

 

Podstawa prawna działania Społecznych Opiekunów Zabytków
Społeczni opiekunowie zabytków działają na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm.)

 

Art.  102.  [Zadania społecznych opiekunów zabytków]

1. Społeczni opiekunowie zabytków podejmują działania związane z zachowaniem wartości zabytków i utrzymaniem ich w jak najlepszym stanie oraz upowszechniają wiedzę o zabytkach.
2. Społeczny opiekun zabytków współdziała z wojewódzkim konserwatorem zabytków i starostą w sprawach ochrony zabytków i opieki nad tymi zabytkami.
3. Społecznym opiekunem zabytków może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie oraz posiada wiedzę w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
4. Zadania społecznego opiekuna zabytków może wykonywać również osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 
Art.  103.  [Ustanowienie społecznego opiekuna zabytków]
1. Społecznego opiekuna zabytków ustanawia, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, starosta właściwy dla miejsca zamieszkania (siedziby) kandydata na społecznego opiekuna zabytków.
2. Na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków starosta cofa ustanowienie społecznego opiekuna zabytków, jeżeli opiekun przestał spełniać wymagania określone w art. 102 ust. 3 lub niewłaściwie wykonuje swoje zadania.
3. O ustanowieniu społecznego opiekuna zabytków lub cofnięciu takiego ustanowienia starosta zawiadamia wojewódzkiego konserwatora zabytków.
4. Starosta prowadzi listę społecznych opiekunów zabytków.
 
Art.  104.  [Pouczenia]

Społeczny opiekun zabytków jest uprawniony do pouczania osób naruszających przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 
Art.  105.  [Legitymacja społecznego opiekuna zabytków; zaświadczenie o nadaniu uprawnień opiekuna]
1. Osobie fizycznej pełniącej funkcję społecznego opiekuna zabytków starosta wydaje legitymację społecznego opiekuna zabytków, która zawiera jego zdjęcie, imię, nazwisko i miejsce zamieszkania, datę wydania legitymacji oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska, a także stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania legitymacji.
2. Osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, pełniącej funkcję społecznego opiekuna zabytków, starosta wydaje zaświadczenie, które zawiera informację o nadaniu uprawnień opiekuna, nazwę i siedzibę tej osoby lub jednostki, datę wydania zaświadczenia oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska, a także stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia.
 
Art.  106.  [Odznaka "Za opiekę nad zabytkami"]
1. Osobom zasłużonym w sprawowaniu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przyznaje się odznakę "Za opiekę nad zabytkami".
2. Odznakę "Za opiekę nad zabytkami" przyznaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1)ministra;
2)kierownika urzędu centralnego;
3)organu administracji rządowej w województwie;
4)organu jednostki samorządu terytorialnego;
5)organizacji społecznej, której celem statutowym jest opieka nad zabytkami.
3. Wnioski o przyznanie odznaki "Za opiekę nad zabytkami" są opiniowane przez Generalnego Konserwatora Zabytków.
4. Przyznanie odznaki osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego następuje w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych.
 
Art.  107.  [Delegacja ustawowa]

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, tryb składania wniosków o przyznanie odznaki "Za opiekę nad zabytkami", jej wzór rysunkowy i wymiary oraz sposób jej wręczania i noszenia, uwzględniając wzornictwo stosowane w polskiej falerystyce.

 

 

 

 Społeczni opiekunowie zabytków

 LISTA OSÓB POWOŁANYCH NA SPOŁECZNYCH OPIEKUNÓW ZABYTKÓW ZARZĄDZENIEM PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA NR 2451/2005, Z DNIA 23 grudnia 2005 r.

 1. Władysław Gaweł, nr legitymacji: 001.
  Obiekt objęty opieką: Willa Rogozińskich, ul. Klasztorna 2.
 2. Urszula Nicińska - Gaweł, nr legitymacji: 002.
  Obiekt objęty opieką: Willa Rogozińskich, ul. Klasztorna 2.
 3. Piotr Skucha, nr legitymacji: 003.
  Obiekt objęty opieką: Fort 49½ a „Mogiła".
 4. Henryk Kazimierski, nr legitymacji: 004.
  Obiekt objęty opieką: Dwór w Wadowie, dwór w Łuczanowicach.
 5. Antoni Łapajerski, nr legitymacji: 005.
  Obiekt objęty opieką: Krzyż przydrożny w Zesławicach, ul. Jeziorko.
 6. Krystyna Lenczowska, nr legitymacji: 006.
  Obiekt objęty opieką: Dwór w Ruszczy.
 7. Rozalia Knapik, nr legitymacji: 007.
  Obiekt objęty opieką: Kapliczka przydrożna, ul. Fatimska.
 8. Barbara Potoczna, nr legitymacji: 008.
  Obiekt objęty opieką: Kapliczka przydrożna, ul. Fatimska.
 9. Edward Dymacz, nr legitymacji: 009.
  Obiekt objęty opieką: Fort 41a „Mydlniki".
 10. Marek Stalmachowski, nr legitymacji: 010.
  Obiekt objęty opieką: Młyn w Krzesławicach, młyny Kaczorowskich i Lelity
  w Bieńczycach, młyny Lelity i Klenkowej w Mogile, młyn Gutta w Czyżynach.
 11. Bronisław Nowak, nr legitymacji: 011.
  Obiekt objęty opieką: Młyn Cysterski w Mogile, ul. Klasztorna 11a.
 12. Dariusz Gorajczyk, nr legitymacji: 012.
  Obiekt objęty opieką: Fort 48 „Batowice".
 13. Ewa Hareńczyk, nr legitymacji: 013.
  Obiekt objęty opieką: Budynek d. oficyny dworskiej, ul. Papiernicza, figura Matki
  Boskiej nad Sudołem, figura słupowa, ul. Górnickiego.
 14. Stefan Pieczonka, nr legitymacji: 014.
  Obiekt objęty opieką: dworek, ul. Dobrego Pasterza 121.
 15. Ewa Kania, nr legitymacji: 015.
  Obiekt objęty opieką: Kasyno oficerskie, ul. Zyblikiewicza 2.
 16. Barbara Lambor, nr legitymacji: 016.
  Obiekt objęty opieką: Forty: 52½ S„Skotniki", 52 „Borek",52A „Łapianka",
  51 „Rajsko", 50 „Prokocim", 50½ West „Kosocice", 50½ Ost „Barycz".
 17. Mieszko Lambor, nr legitymacji: 017.
  Obiekt objęty opieką: Forty: 52½ S„Skotniki", 52 „Borek",52A „Łapianka",
  51 „Rajsko", 50 „Prokocim", 50½ West „Kosocice", 50½ Ost „Barycz".

LISTA OSÓB POWOŁANYCH NA SPOŁECZNYCH OPIEKUNÓW ZABYTKÓW ZARZĄDZENIEM PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA NR 1223/2007, Z DNIA 04 czerwca 2007 r.

 

 Maciej Twaróg, Nr legitymacji: 018
 Obiekt objęty opieką: Kopiec Wandy.

 

LISTA OSÓB POWOŁANYCH NA SPOŁECZNYCH OPIEKUNÓW ZABYTKÓW ZARZĄDZENIEM PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA NR 554/2009, Z DNIA 18 marca 2009 r.

 1. Henryk Trynka, nr legitymacji 019
  Obiekt objęty opieką: słupki i repery d. Twierdzy Kraków.
 2. Maria Trynka, nr legitymacji 020
  Obiekt objęty opieką: słupki i repery d. Twierdzy Kraków.
 3. Antoni Cieślik, nr legitymacji 021
  Obiekt objęty opieką: Pałac Tarnowskich, ul. Szlak 71.
 4. Rafał Maciej Magryś, nr legitymacji 022
  Obiekt objęty opieką: Zabytkowa Kuźnia, ul. Rakowicka.

LISTA OSÓB POWOŁANYCH NA SPOŁECZNYCH OPIEKUNÓW ZABYTKÓW ZARZĄDZENIEM PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA NR 2946/2009, Z DNIA 24 grudnia 2009 r.

 

          Jadwiga Jurczyk - Motyl, nr legitymacji 023
          Obiekt objęty opieką: Cmentarz w Mogile.

 

LISTA OSÓB POWOŁANYCH NA SPOŁECZNYCH OPIEKUNÓW ZABYTKÓW ZARZĄDZENIEM PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA NR 3238/2010, Z DNIA 16 grudnia 2010 r.

 

          Dominik Lulewicz, nr legitymacji 024

          Obiekt objęty opieką: Zespół stacji kolejowej Kraków Główny Towarowy


LISTA OSÓB POWOŁANYCH NA SPOŁECZNYCH OPIEKUNÓW ZABYTKÓW ZARZĄDZENIEM PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA NR 564/2012, Z DNIA 07 marca 2012 r.

 

          Aldona Studnicka, nr legitymacji 025
          Obiekt objęty opieką: dwory w Kryspinowie, Sance, Piekarach, Cianowicach i Sieciechowicach.

 

LISTA OSÓB POWOŁANYCH NA SPOŁECZNYCH OPIEKUNÓW ZABYTKÓW ZARZĄDZENIEM PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA NR 662/2013, Z DNIA 14 marca 2013 r.

 

          Tomasz Friediger, nr legitymacji 026

          Obiekt objęty opieką: Park Jordana w Krakowie.

 

LISTA OSÓB POWOŁANYCH NA SPOŁECZNYCH OPIEKUNÓW ZABYTKÓW ZARZĄDZENIEM PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA NR 1316/2015, Z DNIA 28 maja 2015 r.

 

          Konrad Małeta, nr legitymacji 027

          Obiekty objęte opieką: Kościół pw. św. Benedykta, Kopiec Krakusa.

 

LISTA OSÓB POWOŁANYCH NA SPOŁECZNYCH OPIEKUNÓW ZABYTKÓW ZARZĄDZENIEM PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA NR 3138/2015, Z DNIA 19 listopada 2015 r.

 

          Andrzej Kapłański, nr legitymacji 028

          Obiekty objęte opieką: figura Matki Boskiej Niepokalanej u zbiegu ul. Józefińskiej i ul. Bolesława Limanowskiego.

 

LISTA OSÓB POWOŁANYCH NA SPOŁECZNYCH OPIEKUNÓW ZABYTKÓW ZARZĄDZENIEM PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA NR 2376/2016, Z DNIA 14 września 2016 r.

 

         Paweł Jasica, nr legitymacji 029

         Obiekty objęte opieką: układ urbanistyczny miasta Krakowa w granicach Plant, Ogród Botaniczny wraz z dwoma pomnikami, Luneta Grzegórzecka – fort, Mogilskie relikty fortu bastion V Lubicz

 

LISTA OSÓB POWOŁANYCH NA SPOŁECZNYCH OPIEKUNÓW ZABYTKÓW ZARZĄDZENIEM PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA NR 535/2019, Z DNIA 15 marca 2019 r.

 

         Jędrzej Dyga, nr legitymacji 030

         Obiekty objęte opieką: Cmentarz w Polance Wielkiej (pow. Oświęcimski)

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-04-05 11:23:19
ARTUR GAWROŃSKI
 Edycja
2018-02-16 11:27:07
ARTUR GAWROŃSKI
 Edycja
2017-03-31 13:36:56
KATARZYNA BIECUSZEK
 Edycja
2016-09-15 13:59:17
KATARZYNA BIECUSZEK
 Edycja
2016-04-20 09:45:51
KATARZYNA BIECUSZEK
 Edycja
2015-11-24 15:10:50
KATARZYNA BIECUSZEK
 Edycja
2015-06-03 08:04:29
KATARZYNA BIECUSZEK
 Edycja
2015-06-01 08:54:25
KATARZYNA BIECUSZEK
 Edycja
2015-06-01 08:53:18
KATARZYNA BIECUSZEK
 Edycja
2015-05-18 13:21:00
KATARZYNA BIECUSZEK
 Edycja