W jaki sposób wspólnoty mieszkaniowe bądź spółdzielnie mieszkaniowe mogą uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych?

 

 

W 2019 r. udzielana jest pożyczka na efektywność energetyczną na podstawie zawartej umowy operacyjnej z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR S.A.) przez BGK w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 4 (Poddziałanie 4.3.4. Głęboka modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych mieszkaniowych- instrument finansowy).

 

Celem działań finansowanych z pożyczki będzie zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Finansowane będą przedsięwzięcia z zakresu modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z wymianą źródeł ciepła, z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Oferta dedykowana jest dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego, jednostek samorządu terytorialnego i podległych im podmiotów (w zakresie budynków komunalnych) zlokalizowanych na terenie Województwa Małopolskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udzielenie pożyczki znajdują się na stronie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

 

Drugą pożyczką z której mogą skorzystać m.in. spółdzielnie mieszkaniowe to pożyczka udzielana na podstawie zawartej umowy operacyjnej z MARR S.A. przez BGK w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 11 (Działanie 11.3. Fundusz rewitalizacji i odnowy Małopolski).

 

Celem pożyczki jest wsparcie projektów z zakresu rewitalizacji miast oraz odnowy obszarów wiejskich na terenie Województwa Małopolskiego. Wsparcie obejmuje projekty wpisane do gminnego programu rewitalizacji, następnie zaakceptowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego, zarządzającego RPO WM i wpisanego do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego. Wymagane jest spełnienie trybu określonego przez IZ RPO WM na lata 2014-2020.

 

W ramach instrumentu finansowego wsparte zostaną działania inwestycyjne służące rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych, w tym m.in. takie jak: modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj. odnowienie elementów strukturalnych budynku (dachy, fasady, okna i drzwi w fasadzie, klatki schodowe i korytarze, windy), w tym modernizacja energetyczna budynków w zakresie wynikającym z audytu energetycznego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udzielenie pożyczki znajdują się na stronie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego